عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت بخش نفت و نوسان‌های قیمت نفت در تأمین بودجه سالیانه، صادرات، تولید ناخالص ملی و همچنین منبع مهمی جهت فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر کسی پوشیده نیست. از طرف دیگر بحران مالی 2007 که با بحران اعتباری در بازارهای مالی آغاز شد به سرعت به بخش مالی و حقیقی اقتصاد سرایت کرد و منجر به رکود اقتصادی جدی در سراسر جهان شد. در پی آن، تقاضا برای مواد اولیه خصوصاً نفت و محصولات پتروشیمی به شدت کاهش یافت. با توجه به این‌که اقتصاد کشورهای صادر کننده نفت به درآمدهای ...

طی قرن اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه ، منجر به محدودیت منابع آب و تشدید آلودگی گردیده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و مدیریت مصرف آن هرچه بیشتر آشکار شده است. ایجاد مسئله بحران آب، لزوم توجه به مدیریت منابع آبی را ایجاب می کند. یکی از حوزه های مربوط به مدیریت آب، مدیریت تقاضای آب می باشد. به منظور بکارگیری سیاست های صحیح در این بخش، شناخت تقاضای آب و تخمین تابع تقاضای آن لازم و ضروری به نظر می رسد. هدف این تحقیق، شناخت و بررسی عو ...

در چند دهه گذشته رشد فزاینده هزینه‌های دولتی، بروز کسری بودجه در پاره‌ای از کشورهای در حال توسعه و افزایش نقدینگی و نیز بی‌ثباتی قیمت‌ها را در پی داشته‌است. هرچند که همواره نمی‌توان میان کسری بودجه و افزایش حجم نقدینگی و تورم یک پیوند قطعی در نظر گرفت، اما تصدی‌گری گسترده دولت در اقتصاد ایران و بروز کسری بودجه دائم از یک سو و جهش متغیرهای پولی در سایه مستقل نبودن بانک مرکزی از سوی دیگر، امکان بررسی آثار متقابل حجم نقدینگی زیر نظر کنترل دولت و روند قیمت‌ها را فراهم آورده‌است. ...

این پایان نامه به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر بر حجم و نوسانات صادرات و واردات می پردازد. این تحقیق با استفاده از داده های فصلی طی بازه زمانی فصل اول سال 1367 تا فصل چهارم سال 1386 و الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) به بررسی موضوع می پردازد. جهت محاسبه متغیر نوسانات نرخ ارز واقعی موثر، نوسانات صادرات و نوسانات واردات از روش واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشتی تعمیم یافته (GARCH) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز واقعی موثر باعث زیادتر شد ...

در این مطالعه به بررسی و تخمین نظری و تجربی نرخ طبیعی بهره در اقتصاد ایران و در طی دوره زمانی 1387-1352 پرداختیم. در این مطالعه نرخ طبیعی بهره از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در یک دیدگاه، نرخ طبیعی بهره بر اساس دیدگاه ویکسل مورد برآورد قرار گرفته است که بر طبق این دیدگاه، نرخ طبیعی بهره نرخی است که در آن محصول در سطح بالقوه قرار دارد و نرخ تورم نیز بر حسب آن نرخ باثبات است. از طرف دیگر، در دیدگاه رقیب که توسط محقق این مطالعه بیان شده است، نرخ طبیعی بهره فقط به عنوان ...

در این رساله در قالب الگوی پولی و ادوار تجاری حقیقی با استفاده از کار گالی (1999) و فیشر (2006) به بررسی اثر تکانه‌های پولی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ادوار تجاری ایران و کشور‌های منتخب پرداخته شده است. هدف اصلی این رساله تدارک یک چارچوب جدیدی است که بخشی از آن یعنی اثر متغیر پولی بر ادوار تجاری در مطالعات گذشته وجود داشته است و در بخش دیگر سعی شده است با لحاظ متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات الگوی ادوار تجاری طرح گردد. از اهداف مهم دیگر این رساله، مقایسه تاثیرگذاری فناوری ...

در این پایان نامه به بررسی تأثیر شوک‌های غیرمنتظره مخارج جاری و سرمایه گذاری دولت بر نرخ ارز واقعی در ایران طی سال‌های 1386-1354 و با استفاده از الگوی خود توضیح برداری ساختاری پرداخته شده است. برای شناسایی شوک‌های ساختاری و اعمال محدودیت‌ها از روش اعمال محدودیت‌ها روی ضرایب کوتاه مدت برنانکه استفاده شده است. به طور کلی یافته‌های تحقیق حاضر حاکی از تأثیر گذاری ترکیب مخارج دولت بر روی رفتار نرخ ارز در کوتاه مدت میباشد. افزایش در مخارج جاری باعث افزایش ارزش واقعی پول ملی شده ...

در این تحقیق، اثر تکانه‌های اسمی و حقیقی، به عنوان منابع نوسانات نرخ ارز، بر نرخ ارز اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل با به کارگیری الگوی خود توضیحی برداری ساختاری و فرض روش بلانچارد و کوا (1989) مبنی بر اینکه اثر تکانه‌های اسمی در بلند مدت بر نرخ ارز حقیقی خنثی می‌باشد، در هشت کشور اسلامی در حال توسعه(D8) طی دوره زمانی 1985 تا 2013، برآورد شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از روش تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی نشان می‌دهد که عامل اصلی تغییرات نرخ ارز اسم ...

یکی از مهم ترین مسائلی که در بازار سهام همواره مطرح بوده است، تحلیل اثرات وضعیت اقتصادی بر تغییرات قیمت سهام است و این تغییرات مهمترین دلیل برای نوسانات شاخص قیمت سهام است. از آنجا که ارزش سهام موجود در بورس تحت عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار می گیرد. دراین پژوهش محقق به بررسی رابطه قیمت سهام با نرخ سود بانکی و نوسانات نرخ ارز می پردازد. عوامل بیرونی و درونی مختلفی بر قیمت سهام تاثیرگذار است که محقق در این رساله به بررسی دو مورد از متغیرهای پولی (نرخ ارز و سو ...