عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با طراحی و ارائه الگوی بهینه تولید انواع سیگارت در داخل کشور که از یک سو مناسب با امکانات تولیدی شرکت دخانیات ایران و از طرف دیگر پاسخگوی ویژگی‌های کمی و کیفی بازار مصرف می‌باشد موجب می‌شود ضمن کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به سیگارتهای خارجی توان رقابتی شرکت دخانیات را همراه با کاهش هزینه‌های تولید افزایش داده و در نتیجه صرفه‌جویی ارزی را بوجود آورد. ...
نمایه ها:
تولید | 
سیگار | 
طراحی | 

کشورهای در حال توسعه از جمله ایران باکمبود سرمایه که یکی از منابع تولیدی محسوب میشود مواجه هستند.کشور ایران علاوه بر کمبودسرمایه با مشکل کمبود آب نیز مواجه می باشد.بنابراین توجه به تولید محصولاتی که سبب استفاده منطقی از عوامل شودوهم چنین دارای سودآوری مناسب باشند بیش از سایر موارد نمود پیدا می کند.هدف اصلی این تحقیق الگوی بهینه واولویت بندی فعالیت های زراعی با تمرکز به مزیت نسبی در دشت یزد اردکان می باشد.در این تحقیق پس از بررسی کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. پس ا ...

این مطالعه در دشت قزوین و به منظور تعیین الگوی کشت بهینه، مقایسه الگوی موجود با الگوی بهینه، مقایسه درآمد خالص گروههای مختلف در برنامه بهره برداری کنونی و بهینه و همچنین تعیین حاشیه ایمنی زارعان انجام شده است. پس از مشخص شدن زمینهای آبی منطقه، نخست داده های مورد نیاز از 127 بهره بردار نمونه، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از 27 آبادی این دشت انتخاب شده بودند، گردآوری شد، سپس برای هر بک از گروههای بهره بردار همگن، یک مزرعه نماینده تعیین و اطلاعات مربوط به بهره برداریه ...

تعیین الگوی بهینه بهره برداریهای کشاورزی، اهمیت ویژه ای دارد. با استفاده از این الگو می توان حداکثر درآمد حاصل از مصرف میزان معینی از نهاده ها و یا حداقل هزینه ایجاد ترکیب خاصی از محصولات را تعیین کرد. برنامه ریزی ریاضی از متداولترین روشهای دستیابی به الگوی بهینه است. با این حال، استفاده از نوع خطی متداول آن تنها می تواند برنامه بهینه یک سال زراعی را تعیین کند. هدف اصلی این مطالعه معرفی کاربرد روشی در چارچوب برنامه ریزی ریاضی پویاست که می تواند تغییرات احتمالی مربوط به دروه ه ...

در این طرح وضعیت موجود پروابندی‌ها درسطح استان خراسان بررسی و قابلیتها و تنگناههای تولید آنها مورد شناسائی قرار میگیرد. سپس با فراهم آوردن کلیه شاخصهای آماری و تعیین واحدهای پروابندی همگن در گروههای جداگانه تحلیل هزینه فایده بعمل آمده و بدنبال آن با مشخص کردن محدودیت عوامل تولید ، قیمت هر واحد محصول ، مقدار عوامل تولید در دسترس و سایر اطلاعات مورد نیاز الگوی تغذیه و در نهایت الگوی بهینه تولید برای هر گروه ارائه خواهد شد. روش تحقیق در این طرح بصورت اسنادی و میدانی در سه عرصه ش ...

کشاورزی، فعالیتی است که همواره زیر تاثیر عوامل طبیعی همچون سیل، خشکسالی، حمله آفتها و مانند آن قرار دارد. از سوی دیگر عوامل گوناگونی چون قیمتها، تغییر عملکرد و هزینه ها نیز همراه با عوامل طبیعی موجب بروز ریسک و نبود حتمیت در این فعالیت می شود. بنابراین، تصمیمگیری در چنین شرایطی نیاز به ابزارهایی مناسب و کارا برای منظور کردن عوامل پیشگفته در طراحی نظامهای زراعی دارد. الگوهای گوناگونی در دهه های اخیر پدید آمده و توسعه یافته که در آنها سعی شده است تا ریسک در تصمیم گیریها دخالت د ...

مقاله حاضر به مدل سازی پالایشگاه های نفت کشور به صورت تفکیک شده در سطح فرآیندهای پالایشگاه در مجموعه شبکه انرژی کشور می پردازد. هدف از تهیه این مدل تعیین الگوی بهینه پالایش نفت خام در کشور از دید کلان و برای افق زمانی 1383 لغایت 1408 شمسی است. بهینه سازی برای سناریوهای مختلف از متغیرهای برونزا شامل بازارهای جهانی انرژی، تقاضای داخلی و شاخص های اقتصاد کلان تکرار شده است. نتایج حاصل از بهینه سازی غالب سناریوها موید این نکته هستند که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، صادر ...

امروزه با توجه به شیوه زندگی افراد و جهت گیری روز افزون این شیوه به سمت زندگی ماشینی ، ناهنجاریهای بسیاری در وضعیت قامت ( جسمانی ) افراد مشاهده می شود . با توجه به اینکه دختران و زنان نیمی از جمعیت این کشور را شامل می شوند و این دختران و زنان در آینده و یا در حال حاضر بعنوان کانون خاندان و مادران آینده می توانند سهم بسزایی در سلامت نسل جوان و آینده داشته باشند ، لذا محقق در پی این مسئله لزوم بررسی جامع از وضعیت قامت دانشجویان دانشگاه الزهراء (س) ضروری یافته ( بعنوان نمونه ای ...

آب به عنوان یکی از نهاده‌های اصلی و محدود کننده تولید، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد و افزایش مصرف و تخریب منابع آب به منزله تخریب پایه‌های توسعه پایدار کشاورزی به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از عدم تعادل در منابع آب، ناشی از محدودیت طبیعی آن و بخش دیگر متاثر از اقدامات و فعالیت‌های بشر در ارتباط با استفاده از منابع آب می‌باشد که در قالب تخصیص غیر بهینه و استفاده غیر اقتصادی منابع آب ظاهر می‌گردد. مطالعه حاضر در پی دستیابی به الگوی بهینه کشت محصولات زراعی و تخصیص مناب ...