عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 373

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه الگوریتم های ژنتیک بعنوان یکی از روشهای متاهیورستیک بسیار رایج در حل مسائل بهینه سازی ترکیبی پیچیده به شمار می رود. این الگوریتم، ترکیبی از الگوهای مختلف انتخاب، پیوند، جهش، بهبود، جایگزینی و توقف می باشد. آنچه روشن است اینکه ترکیبات مختلف این الگوها، الگوریتم را به جوابهای متفاوتی از هر دو جنبه کیفیت جواب و زمان همگرایی سوق می دهند. افزون بر آن در هر ترکیبی از الگوها پارامترهایی نظیر سایز جمعیت هر نسل، احتمال پیوند، احتمال جهش و ... وجود داشته که نقش بسزایی در کارایی ...

میدانیم که رفتار قطرات فاز پراکنده در دستگاههای استخراج اثر مهمی برکارآیی انتقال جرم دارد. در این پروژه مکانیزم انتقال جرم درون قطرات فاز پراکنده به کمک مدل ارائه شده توسط Handlos&Baron با درنظر گرفتن اثرforward mixing مدل شده وهمچنین پارامترهای معادله Mugele-Evans که در واقع معرفی از توزیع سایز ذرات می باشد با روش نیوتن بهینه شده اند. از روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک برای یافتن ضرایب انتقالجرم( Kc ) و اختلاط محوری (Ec ) در ستون استخراج مایع-مایع RDC استفاده شده است. برا ...

در این مسئله ما یک کامیون داریم که در باراندازی به عرض x که طولی بسیار بزرگ دارد، قرار دارد. حرکت رو به عقب کامیون در این بارانداز برای توقف در عرض خاصی از این بارانداز ، یک مسئله کنترل غیر خطی میباشد. در این مقاله درباره راهحلی برای کنترل کامیون بصورت خارج از خط ١ توسط الگوریتم ژنتیک بحث شدهاست. در واقع حل مسئله، پیداکردن زاویه فرمان کامیون در هر لحظه میباشد. از آنجایی که الگوریتم ژنتیک نمیتواند بصورت پیوسته زوایای فرمان را تولید کند، لذا فضای مسئله گسسته در نظر گرفته میشود. ...

در این رساله یک الگوریتم ژنتیک فازی را برای حل تقریبی مسائل بهینه سازی فازی توسعه داده ایم. ما نشان داده ایم که با استفاده از این روش می توان جواب های تقریبی خوبی را برای مسائل بهینه سازی فازی بدست آورد.این روش مبتنی بر عملگر حفظ نخبه در الگوریتم ژنتیک می باشد. این رساله نشان داده است که می توانیم با به کار گیری عملگر حفظ نخبه سریع تر و به جواب های بهتری دست یابیم. حساسیت الگوریتم نسبت به نرخ جهش نیز مورد بحث قرار گرفته است. سرانجام مقایسه ای بین الگوریتم ژنتیک فازی غیر نخبه ...

از آنجا که بهینه سازی مسائل منابع آب دارای پیچیدگی هایی است که در بعضی موارد حل آنها با روشهای بهینه سازی معمول، امکان پذیر نیست و یا دست کم از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست، محققان همواره در پی آن بوده اند تا از روشهای بهینه سازی نوین و کارآمد همچون الگوریتم ژنتیک، در این راستا بهره ببرند. در این پایان نامه، کاربرد روش کاوشی الگوریتم ژنتیک در تخمین پارامترهای هیدرولیکی آبخوان، در مقایسه با روشهای معمول گرافیکی، نظیر روشهای تایس و جیکوب مورد بررسی قرار گرفته است. جهت این امر از ...

سیستم‌های تولید سلولی در واقع کاربردی از فنآوری گروهی(GT) می‌باشند که هدف از آنها دسته بندی قطعات و ماشین آلات به گونه ای است که از تشابه طراحی و عملیاتی آنها در جنبه‌های مختلف ساخت و طراحی استفاده شود. در این شیوه، ماشین‌های نامشابه در سلول‌ها گروه بندی شده و برای فرایند تولید قطعات متعلق به خانواده قطعات مشابه تخصیص می‌یابند. در این پژوهش، رویکرد الگوریتم ژنتیک برای حل مسائل گروه بندی ماشین قطعه- سلول که از جمله مسائل NP-Complete می‌باشد ارائه گردیده است. در این پژوهش یک م ...

الگوریتم ژنتیک یک روش پژوهشی احتمالی خود سازگار یافته می باشد، که مبتنی بر اصول انتخاب طبیعی و روش های طبیعی ژنتیک می باشد و می تواند قانون توسعه نظریه تکامل زیستی در جهان طبیعت را شبیه سازی کند و می تواند در مسائل بهینه سازی غیر خطی پیچیده در ترکیبی از متغیر های پیوسته و متغیرهای ناپیوسته، استفاده شود. الگوریتم PSO نیز بر اساس حرکت پرندگان برای یافتن بهترین غذا می باشد. این مقاله از یک الگوریتم ترکیبی در بهینه سازی توان راکتیو استفاده می کند. روش تغییر مقیاس خطی، در تابع تنا ...

با توجه به کالاهای موجود در یک انبار و چرخه جایگزینی هر کالا می توان فضای مورد نیاز انبار برای ذخیره این کالاها را محاسبه کرد. در این پایان نامه چگونگی جابجایی چرخه های جایگزینی چند کالایی در یک انبار به منظور حداقل کردن بیشترین فضای مورد نیاز انبار بررسی شده است. برای حل این مسئله از سری و تبدیلات فوریه استفاده کرده و سپس از فرایندی برای محاسبه حداکثر فضای مورد نیاز انبار استفاده می کنیم. سپس این فرایند را در یک الگوریتم ژنتیک بکار می گیریم تا بهترین برنامه زمان بندی جایگزی ...

در این پروژه از 100 آزمون رآکتوری انجام شده روی کاتالیست Mn/Na2WO4/SiO2 در واکنش زوج شدن اکسایشی متان (OCM) ودر یک رآکتور بستر ثابت از جنس کوارتز، در فشار اتمسفریک و تحت شرایط عملیاتی متفاوت شامل دما، سرعت فضایی حجم گاز (GHSV)، نسبت متان به اکسیژن و درصد مولی گاز رقیق‌کننده (N2) استفاده گردید. با توجه به ویژگی شبکه‌های عصبی، از شبکه عصبی مصنوعی جهت توسعه مدل از داده‌های نمونه سیستم استفاده گردید. پارامترهای عملیاتی ذکر شده در بالا به عنوان پارامترهای ورودی و میزان تبدیل متان ...