عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مساله، یک شبکه داده شده است که در آن، هر یک از کمان‌ها دارای ظرفیت و هزینه ممانعت مثبتی می‌باشند. در این‌جا، بازدارنده اقدام به ممانعت از جریان در زیرمجموعه‌ای از یال‌های شبکه می‌نماید، به گونه‌ای که بیشترین جریان از گره مبدا به گره مقصد را در شبکه باقیمانده می‌نیمم نموده و در ضمن، هزینه ممانعت یال‌ها نیز از بودجه در دسترس فراتر نرود. در ادبیات نشان داده شده است که این مساله NP- سخت است. در این رساله، ابتدا به بیان نامعادلات معتبر شناخته شده برای مساله می‌پردازیم و ...

در این پایان نامه، ابتدا با مفاهیم اساسی شبکه مانند: دور، درخت، درخت فراگیر و غیره آشنا شده و از آنجا که فهم مساله درخت فراگیربه شناخت مساله یافتن کوتاهترین مسیر وابسته است، ابتدا به تعریف مساله یافتن کوتاهترین مسیر ‎‎‎می‌پردازیم. ‎‎پس از تعریف مساله کوتاهترین مسیر، به تعریف مساله درخت فراگیر کمینه پرداخته و شرایط لازم جهت بهینگی درخت فراگیر کمینه را بیان می‌کنیم. سپس مساله درخت فراگیر کمینه را در حالت‌های مختلف، با مقادیر ثابت و بازه‌ای مورد بررسی قرار خواهیم داد. در حل مسا ...

مسائل مکان‌یابی هاب، نقش مهمی در شبکه‌های ارتباطی و سیستم‌های حمل‌ونقل دارند. در تحقیق حاضر به مطالعه یک شبکه هاب سه سطحی با ساختار سلسله مراتبی پرداخته‌ایم که سطح مرکزی شبکه یاد شده به شکل درخت می‌باشد هدف از این امر، حداقل کردن هزینه لازم برای ایجاد یالها و مسیرهای ارتباطی است.گره‌های باقیمانده در این شبکه ساختار ستاره‌ای دارند . بنابراین هدف این مسأله؛ جایابی برای تعداد مشخصی از هاب‌های مرکزی، اتصال آنها به کمک یک درخت و نیز اختصاص هاب‌های سطح دوم و گره‌های تقاضا به شبکه ه ...

در اين پايان نامه برنامه ريزي توسعه‌ي توليد در محيط تجديد ساختار ارائه شده است. براي درنظر گرفتن اثر خطوط انتقال در مسئله‌ي برنامه ريزي توسعه‌ی تولید از روش T-INDEX استفاده شده است. براي كاهش دشواري مسئله از روش تجزيه‌ي بندرز استفاده شده است. با اعمال روش تجزيه‌ي بندرز مسئله‌ي مذكور به دو بخش تقسيم می شود: مسئله‌ي اصلي برنامه ريزي توسعه‌ی توليد و مسئله‌ي امنيتي برنامه‌ريزي توسعه‌ی توليد. مسئله‌ي اصلي در پي حداكثرسازي سود مورد انتظار GENCOها می باشد و مسئله‌ي امنيتي به دنبال ب ...

واحدهای کوچک تولید پراکنده، به خصوص واحدهایی که تأمین برق در تمام ساعات و شرایط ممکن است برای آن‌ها فراهم نباشد، به تنهایی برای عرضه برق در بازار انرژی و رزرو از کار آیی مناسبی برخوردار نمی‌باشند. در چنین مواردی می‌توان از اجتماع تعدادی از این واحدها به طور مناسب‌تری بهره‌برداری نمود. مجموعه‌ای از منابع انرژی پراکنده که در نقاط مختلف به شبکه اتصال دارند و به صورت یکپارچه مدیریت و کنترل می‌شوند نیروگاه مجازی نامیده می‌شود. نیروگاه مجازی می‌تواند به عنوان یک بازیگر در کنار سایر ...

مساله تولید سلولی شامل 4 زیرمساله پیکربندی سلول، تعیین چیدمان ماشین‌آلات و سلول‌ها به ترتیب در داخل سلول‌ها و محیط کارگاه، زمان‌بندی فعالیت‌ها و تخصیص منابع است. در این پایان نامه 3 مدل مختلف ریاضی برای حل بهینه هم‌زمان مسائل پیکربندی، تعیین چیدمان بین سلولی و تخصیص اپراتور به ماشین ارائه شده است. ویژگی اساسی مدل‌های ارائه شده جامعیت و در نظرگیری هم‌زمان 3 مساله یاد شده می باشد. در مدل اول، کمینه سازی هزینه های تولیدی مانند حرکات درون سلولی و بین سلولی قطعات، پیکربندی مجدد، ا ...

در این پایان‌نامه مسأله ممانعت ماکزیمم جریان شبکه چندپایانی MTNIP را بیان و مدلسازی می‌کنیم. در MTNIP کاربر شبکه قصد دارد ماکزیمم جریان بین K ≥ 3 دسته گره از پیش تعیین شده را بدست آورد. در حالی‌که ممانعت کننده شبکه سعی می‌کند با استفاده از منابع ممانعت محدودی این ماکزیمم جریان را مینیمم سازد. در این پایان نامه این مسأله را با استفاده از دو مدل دقیق و تقریبی مدلسازی کرده و با ارائه نتایج محاسباتی این دو مدل را با یکدیگر مقایسه می‎‎کنیم. در فرمول‌بندی دقیق، ابتدا این مسأله را ب ...