عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در سنتزهای آلی، محافظت و محافظت‌زدایی، به ویژه در ترکیبات دارای چند گروه عاملی مانند کربوهیدرات‌ها، استروئیدها و سایر ترکیبات طبیعی، طی سنتزهای متوالی ضروری می‌باشد. چندین روش مانند استیل‌دارکردن، تتراهیدروپیرانیل‌دارکردن، متوکسی‌متیل‌دارکردن و تری‌متیل‌سایلیل‌دارکردن برای محافظت گروه هیدروکسی به‌کار برده شده‌اند. در این پایان نامه، الکل‌ها، فنل‌ها، آمین‌ها و تیوفنل‌های مختلف با استفاده از استیک انیدرید در مجاورت سیستم متابوروسولفوریک‌اسید- هیدروکلریک‌اسید (MBSA-HCl) به‌عنوا ...

اکسایش الکل ها به آلدهیدها و کتون های مربوطه یک تغییر شکل مهم در سنتز ترکیبات آلی است. بیشتر معرف های اکسایش که برای اکسایش الکل ها به کار می روند، مستلزم شرایط سخت در واکنش هستند. این شرایط سخت کاربرد واکنشگر ها را محدود می کند. در این پروژه معرف جدید به نام اتیلن بیس( تری فنیل فسفونیوم پریدات) سنتز و برای اکسایش الکل های بنزیلی و آلیلی به کربونیل مربوطه استفاده شد. برای این منظور الکل های مختلف در حضور اکسید کننده به روش های مختلف شامل: (1- اکسایش در شرایط بدون حلال تحت تاب ...

در قسمت اول پارامتر اختلال هیدروژن در اندیس‌های اتصال مولکولی و کاربرد آنها در مطالعات QSPR بررسی شد. اندیس‌های اتصال مولکولی که خود دسته‌ای از توصیف کننده‌های مولکولی هستند، توسط گراف‌های شیمیایی به‌دست می‌آیند که در آنها از نمایش اتم‌های هیدروژن صرف‌نظر می‌شوند. پارامتر اختلال هیدروژن در محاسبه اندیس‌های اتصال مولکولی جهت محاسبه تاثیر اتم‌های هیدروژن به‌کار گرفته شد. پس از آن این اندیس‌ها در مطالعات QSPR بر روی حجم مولی و شکست مولی آلکان‌ها، آلکن‌ها و الکل‌ها مورد استفاده ق ...

در سال‌های اخیر استفاده از کاتالیزورهای اسید لوییس تثبیت شده بر روی پلیمر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این کاتالیزورها بعد از استفاده بازیافت شده و دوباره مورد استفاده قرار می‌گیرند و همچنین به خاطر استفاده از بستر جامد غیر قابل حل، جداسازی کاتالیزور از مخلوط واکنش آسان است. هدف این تحقیق تهیه پلی[3،1- فنیلن دی ‌آمین- کو-5،2- پیریدین دی‌کربوکسیلیک اسید] آلومینیوم کلرید و استفاده از آن در کاتالیز واکنش‌های تتراهیدروپیرانیل‌دار کردن الکل‌ها، محافظت زدایی تری‌متیل سایلیل اتره ...

هدف از انجام این پروژه تهیه جاذب الکل (الکوژل) بر پایه ی کوپلیمرهای تهیه شده از ماکرومر آکریلی پلی اتیلن گلایکول متیل اتر متاکریلات (PEGMEMA) با مونومرهای اسیدی نظیر وینیل فسفونیک اسید (VPA) و آکریلیک اسید است. رفتار تورمی این الکوژل ها در الکل های صنعتی مانند اتانول و متانول مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه مطالعات سینتیکی هوموپلیمریزاسیون محلولی ماکرومر و کوپلیمریزاسیون آن با آکریلیک اسید با استفاده از تکنیک Online 1H-NMR انجام شد. میزان جذب نمونه ها در سه حلال آب? اتانول و ...

در این تحقیق، بررسی آزمایشگاهی شرایط تشکیل ساختار H هیدرات ترکیبات ایزوآمیل الکل و 3،2-دیمتیل-2-بوتن به همراه گاز کمکی متان به ترتیب در محدوده های فشاری 4/2 تا 3/8 و 8/2 تا 4/7 مگا پاسکال مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این آزمایش ها، با داده های تعادلی سایر محققین مقایسه شد که تطابق خوبی میان آنها مشاهده شد. بر طبق نتایج بدست آمده از این آزمایش، هیدرات تشکیل دهنده ایزوآمیل الکل در محدوده فشاری پایین، مانند یک تسریع کننده ترمودینامیکی عمل کرده است در حالی که در ...

در این پروژه، ابتدا نانوذرات زیرکونیوم فسفات (ZP) تهیه شده و سپس با تعویض پروتون‌های اسیدی روی سطح زیرکونیوم فسفات با کاتیون آهن (III) به روش غوطه ورسازی تحت شرایط تقطیر برگشتی کاتالیست ناهمگن دیگری با نام زیرکونیوم فسفات تعویض یون شده با آهن (III) (ZPFe) تهیه شده و با استفاده از آنالیزهای ICP، XRD، SEM، TEM و BET شناسایی شد. تجزیه ICP مقادیر Fe، Zr، P و O را مطابق با مقادیر به کار رفته برای سنتز کاتالیست نشان داد. فازهای شناسایی شده در آنالیز XRD کاملاً مطابق با نمونه اصلی ...

در این پایان نامه، شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور همزمان اتانول و BMIM-BF4 به منظور مطالعه اثر بازدارندگی ترمودینامیکی، به صورت آزمایشگاهی اندازه گیری شده است. این محلول در سه درصد وزنی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. محلول شماره 1 حاوی 33/3 درصد وزنی اتانول و 91/6 درصد وزنی BMIM-BF4، محلول شماره 2 حاوی 91/7 درصد وزنی اتانول و 58/6 درصد وزنی BMIM-BF4 و محلول شماره 3 حاوی 16/12 درصد وزنی اتانول و 28/6 درصد وزنی BMIM-BF4 است. محدوده کلی فشار و دمای اندازه گیری شده 32/8-18/3 م ...

در این پایان نامه با توجه به اهمیت ترکیبات دارای گروه تیوسیانات در موضوعات مختلفی از جمله سنتزهای آلی، شیمی داروئی و کشاورزی، تبدیل الکل­ها، تتراهیدروپیرانیل­اترها و تری­متیل­سایلیل­اترها به آلکیل­تیوسیانات­ها به کمک کلرودی­فنیل­فسفین و آمونیوم­تیوسیانات در حلال استونیتریل در شرایط تقطیر برگشتی و با بهره­ی عالی انجام شده است. همچنین در این تحقیق تبدیل اپوکسیدها به ویسینال دی­کلریدها توسط کلرودی­فنیل­فسفین و هگزاکلرو­استون در دمای اتاق و در شرایط بدون حلال به طور موثری انجام ...