عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حوضه آبریز الشتر جزئی از شهرستان الشتر محسوب می‌شود که با مساحت 87/803 کیلومتر مربع در استان لرستان قرار دارد. این حوضه از نظر موقعیت زمین‌شناسی بخشی از زاگرس چین‌خورده و زاگرس‌مرتفع می‌باشد. به منظور بررسی پایداری دامنه‌ها در این حوضه، پارامترهاي موثر در وقوع زمین‌لغزش استخراج و سپس لايه‌هاي مربوطه تهيه شده است. متعاقب آن نقشه پراکنش زمین‌لغزش حوضه تهیه گردید، سپس با تلفیق نقشه عوامل موثر بر لغزش با نقشه پراکنش زمین‌لغزش‌ها، تاثیر هر یک از این عوامل از جمله شیب، جهت شیب، ارت ...

با بیان موضوع مطالعه تأثیر الگوی تدریس غیر دستوری برمیزان یادگیری درس "آشنایی بابرنامه ریزی تحصیلی،شغلی"دردانش آموزان دختر سال اول شهرستان الشتر درسال تحصیلی 92-91می باشد. هدف این پژوهش مطالعه تأثیر الگوی تدریس غیردستوری براساس نظریه کارل راجرز، برمیزان یادگیری درس "آشنایی بابرنامه ریزی تحصیلی،شغلی"دردانش آموزان سال اول نظام جدیدمتوسطه منطقه الشتر درسال تحصیلی 92-91 وتعمیم آن به کل جامعه مورد پژوهش می باشد. روش نمونه گیری برای انتخاب مدارس نمونه،به صورت روش خوشه ای (تک مرحله ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به صندوق بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در شهرستان الشتر می باشد ..هدف اصلی اين پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستائیان شهرستان به صندوق بیمه اجتماعی روستایی بعنوان یکی از مؤلفه های مهم رفاه آنان بوده ، تا با فراهم آوردن زمینه های تعميم خدمات تأمين اجتماعي به روستاييان،در جهت گسترش عدالت اجتماعی ،رفع محرومیت، ارتقاء سطح درآمد و رفع فقر توأم با کرامت و منزلت روستائیان اقدام شود. در فرضیات پژوهش رابطه و م ...

چکیده فعالیت‌های کشاورزی به عنوان یکی از دلایل کاهش کیفیت آب‌های زیرزمینی‌ در دنیا معرفی شده است. دشت الشتر در استان لرستان یکی از مناطق با کشاورزی عمده بوده و بنابراین می‌تواند مستعد آلودگی ناشی از کشاورزی باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات کشاورزی بر شیمی آبخوان الشتر انجام شده است. به منظور بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی منطقه الشتر از ۲۹ حلقه چاه و ۴ دهنه چشمه در تیر ماه ۱۳۹۵ نمونه‌برداری صورت گرفت. پارامترهای هدایت الکتریکی (EC) ، pH و دما در محل و یون‌های اصلی و نیترات د ...

هدف از انجام این تحقیق، فراهم سازی زمینه های فکری و رویکرد های علمی وشناسایی موانع ومشکلات حاصل از توسعه شهرها و تأثیر آن بر مدیریت خدمات شهری است. روش این تحقیق مبتنی بر الگوی توصیفی- تحلیلی بوده ودر قالب مطالعه موردی صورت گرفته است. برای این امر هم مطالعات کتابخانه ای و هم مطالعات میدانی گسترده ای مبنای کار بوده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل آمار و داده ها به سه طریق بوده است: الف) استفاده از نرم افزار spss برای طبقه بندی داده ها ب) روش های ارزیابی خدمات شهری ج) روش های ...

این تحقیق با عنوان " بررسی ساختار و ویژگی های برنامه درسی پایه پنجم دوره ی ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان الشتر" انجام گرفته که به منظور بررسی ساختار و ویژگی های برنامه درسی پایه پنجم دوره ی ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان الشتر انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن شامل تمام معلمان شهری و روستایی و زن و مرد شهرستان است که 120 معلم هستند. نمونه آماری تحقیق شامل 60 معلم، که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. ابزار گردآوری ا ...

موضوع عملکرد از دیر باز مورد توجه و عنایت اندیشمندان ومربیان بزرگ رشته مدیریت بوده است.در این پژوهش به بررسی تأثیر عوامل بهداشتی هرزبرگ بر عملکرد پرسنل دانشگاه آزاد و پیام نور الشتر پرداخته شده است. در مقدمه اشاره ای به موضوع عملکرد و پیشینه آن شد، در بیان مسئله، مسئله اصلی پژوهش و چهار سئوال بشرح زیر مطرح شد که عبارتند از: 1- آیا حقوق و دستمزد و انواع مزایای دیگر بر عملکرد تأثیر دارد؟ 2- آیا شرایط محیط کار از لحاظ تأمین نور کافی، درجه حرارت مطلوب، ابزار و وسایل لازم بر عمل ...

جنگل‌های زاگرس از دیرباز در معرض آسیب های فراوان بوده‌اند. آسیب‌هایی که موجب محو جنگل در قسمت‌هایی از آن و باعث سیر قهقرایی در قسمت‌های دیگر گردیده است. جنگل‌های زاگرس از نظر حفاظت آب و خاک، تنوّع زیستی و ارزش‌های پناهگاهی از اهمیت انکار نشدنی برخوردار هستند. تنوع خاک در زاگرس نیز از نکات بارز این ناحیه رویشی است، هم زمان با تخریب این جنگل‌های کهن، تخریب خاک آن نیز سرعت گرفته است. به منظور بررسی و مقایسه برخی از مهم ترین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در سه منطقه قرق خراش داده ...

در این پژوهش اثر نوع و ترتیب 8 هفته تمرینات استقامتی ،مقاومتی،استقامتی –مقاومتی و مقاومتی-استقامتی بر برخی عوامل آمادگی جسمانی و ترکیب بدنی زنان 36-18 ساله شهرستان الشتر بررسی شد که روش پژوهش از نوع نیمه تجربی با استفاده ازپیش آزمون و پس آزمون بود. درصدچربی بدن آزمودنیها با استفاده از کالیپر از سه نقطه سه سر بازو، فوق خاصره ای و چهار سر ران اندازه گیری شد و برای اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی VO2 max از آزمون 20 متری شاتل ران استفاده شد. برای اندازه گیری قدرت بیشینه ، از مع ...