عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستائیان به صندوق بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در شهرستان الشتر می باشد ..هدف اصلی اين پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر میزان گرایش روستائیان شهرستان به صندوق بیمه اجتماعی روستایی بعنوان یکی از مؤلفه های مهم رفاه آنان بوده ، تا با فراهم آوردن زمینه های تعميم خدمات تأمين اجتماعي به روستاييان،در جهت گسترش عدالت اجتماعی ،رفع محرومیت، ارتقاء سطح درآمد و رفع فقر توأم با کرامت و منزلت روستائیان اقدام شود. در فرضیات پژوهش رابطه و م ...

يكي از فاكتورهاي مهم در پتانسيل توليد محصولات زراعي و باغي در هر منطقه تعيين وضعيت حاصلخيزي خاك‌هاي اراضي آن با استفاده از نقشه حاصلخيزي مي‌باشد وبه منظورمديريت صحيح حاصلخيزي خاك‌ها و مصرف بهينه كودهاي شيميايي و آلي تهيه اين نقشه ضروري است. بر اين اساس طرح تحقيقاتي تهيه نقشه حاصلخيزي دشت‌هاي استان لرستان انتخاب شد. براي اين منظور با استفاده از نقشه نيمه تفصيلي خاكشناسي دشت الشتر كه برروي نقشه توپوگرافي تهيه شده و سري‌هاي خاك مشخص شده است، واحدهاي كاري را جدا نموده و با استفا ...
نمایه ها:
الشتر | 
gis | 
gis | 

کنه‌های شکارگر زیر راسته پرواستیگمای مرتبط با عرصه‌های جنگلی و مرتعی منطقه الشتر طی سال‌های 1391-1392 مورد مطالعه قرار گرفت که در این برسی جمعاً 15 گونه متعلق به 11 جنس از 7 خانواده جمع-آوری و شناسایی شد. که یک خانواده برای اولین بار از ایران که با علامت(*) مشخص شد و 3 گونه برای اولین بار در دنیا شناسایی و توصیف شد. که با علامت(**) مشخص شد. لیست گونه‌ها در ذیل ذکر شده است Family stigmaeidae: Genus Stigmaeus Koch, 1836: Stigmaeus pilatus Kuznetzov ,1978; Stigmaeus boshroyehen ...

هدف از اجرای این طرح بررسی و مقایسه عملکرد علوفه ارقام شبدر ایرانی در مناطق مورد بررسی می‌باشد، جهت بررسی و مقایسه عملکرد علوفه 11 رقم شبدر ایرانی این طرح به صورت ملی در 14 منطقه کشور به اجرا درآمد. قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی بوده که در 4 تکرار اجرا شده که نتایج در مناطق مختلف بشرح زیر می‌باشد: کرج: بهترین عملکرد مربوط به رقم اقلید فارس با تولید 70850 کیلوگرم در هکتار علوفه تر و 9175 کیلوگرم عملکرد خشک می‌باشد. شهرکرد: رقم هفت چین قورچی‌باش از نظر عملکرد علوفه تر و خشک بالا ...

از بررسی مناطق هنام و پسک و جوانمرد الشتر - تی و عمارت (درود) شول‌آباد الیگودرز گل جهران - جوجه حیدر - شب ماه و اشترنیان (بروجرد) گونه‌های Phasia subcolepterata.L.Heliozeta helluof. , Ecto Pasia oblongaR.D از خانواده: Tachinidae شناخته شدند. ...
 
تعداد 6 رقم درهرکدام ازمناطق سه گانه فوق دریک طرح کامل و بلوکهای تصادفی مورد مقایسه قرارمیگیرند دراین آزمایش مقایسه عملکرد موردنظر بوده ویادداشت برداری های لازم تاحدامکان صورت میگیرد. ...
نمایه ها:
ازنا | 
الشتر | 
سویا |