عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 22

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف از ارائه این مقاله ارزیابی سیتولوژی واژینال در یافتن عفونتهای مختلف می‌باشد. در حال حاضر انجام پاپ‌اسمیر در کلینیکهای زنان بسیار متداول می‌باشد و اهمیت آن در بیماریابی و تئوپلاسم‌های دهانه رحم روشن است . در مقاله حاضر سعی شده تا به این سئوال که "آیا پاپ‌اسمیر در تشخیص عفونتهای مختلف سرویکوواژینال آزمون دقیق و کاملی می‌باشد؟" پاسخ دهیم و در مورد هر یک از عفونتهای مهم و یا شایع بهترین روشهای تشخیصی ارائه شود. در این بررسی تعداد 126 نمونه پاپ‌اسمیر از بیمارانی که شکایت ترشح ...

پاتوژن های مهاجم توسط دستگاه ایمنی ذاتی و اکتسابی کنترل می شوند. دستگاه تولید مثل ماده از نظر ایمنولوژیک در قدرت خود برای القاء بی پاسخی نسبت به فلور طبیعی میکروبی در بخش های پایین تر این دستگاه و پاسخ به باکتری های پاتوژن منحصر به فرد است. به طوری که بخش های بالاتر دستگاه تولید مثل ماده شامل: بدنه ی رحم، شاخ رحم و لوله های رحمی عملا? فاقد ارگانیسم ها هستند. باکتری های خودی بدون القاء پاسخ التهابی در بخش های پایینی دستگاه تناسلی حضور دارند. گیرنده های شبه تال (Toll like resep ...

بطور کلی، عفونتها و التهابات سرویکوواژینال، توسط آزمایشی بنام پاپ‌اسمیر تشخیص داده می‌شود. این عفونتها در اکثر خانمهایی که زایمان کرده‌اند و در تعدادی از خانمهای زایمان نکرده، دیده می‌شود که از شایعترین علل مراجعهء خانمها به درمانگاههای زنان می‌باشد. در زمینهء این عفونتها و آزمایش پاپ‌اسمیر، تحقیقات زیادی انجام شده است که در اکثر آنها، شیوع یک عفونت خاص در یک جمعیت مورد نظر و تعدادی از عوامل مرتبط با آن عفونت ، بررسی شده است . مثلا شیوع کلامیدیاتواکوماتیس در یک کلینیک ، 4/6 د ...
  
در بررسی که به مدت 8 ماه از آذر ماه 1368 تا مرداد ماه 1369 جهت ارزیابی اثر درمانی کرم کتوکونازول 2% واژینال در بیماران مبتلا به واژنیت کاندیدایی و تریکومونایی صورت گرفت مجموعاً 100 بیمار مبتلا به واژنیت کاندیدایی و 30 بیمار مبتلا به واژنبت تریکومونایی بررسی گردید. بیماران انتخاب شدند در این مطالعه از افرادی بودند که از 14 روز قبل از شروع درمان دارویی با کرم کتوکونازول از هیچ دارویی استفاده نمی کردند به علاوه از آنها خواسته میشد تا یک هفته و یکماه بعد از درمان جهت معاینه و برر ...

با توجه به اینکه خانمها یک یا دو وقوع از وولو واژینیت کاندیدیایی را در طول زندگی خود تجربه نموده و این بیماری نیز بدلیل ایجاد علائمی مانند ترشح، خارش ، سوزش ، درد هنگام مقاربت و غیره می‌تواند سبب کسالت جسمی و روحی در فرد خصوصا" در موارد درمان نشده و یا راجعه و عودکننده گردد در نتیجه سلامت زنان را و بدنبال آن از آنجایی که زنان هسته اصلی خانواده را تشکیل می‌دهند سلامت خانواده و بدنبال آن سلامت جامعه را نیز به خطر بیندازد لذا نتایج بررسی تاثیر رعایت زمینه‌های بهداشتی ، خصوصا" به ...

درمدت 2 سال 213 زن مبتلا به بیماری التهابی حاد لگن به عنوان بیمار و 160 زن سالم بدون علامت PID به عنوان شاهد برای تشخیص عامل بیماری نمونه برداری شدند. نمونه 58 بیمار و 60 کنترل از طریق لاپاروسکوپی یا لاپاراتومی و 154 بیمار و 100 شاهد به وسیله سواب از ناحیه آندوسرویکس گرفته شد. از گروه لاپاروسکوپی و لاپاراتومی 58 نفر، در 9 مورد (15/5 درصد) باکتری جدا نشد ولی 3 مورد (5/1 درصد)فقط باکتری بیهوازی، 6 مورد (10/3 درصد) باکتریهای بیهوازی همراه با هوازی و در 40 مورد (68 درصد)فقط باکتر ...