عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کسب وکار خانوادگی ، کسب وکاری است که مالکیت و مدیریت آن متعلق به اعضای خانواده می باشد. این نوع کسب وکارها از سه بعد مدیریت، مالکیت وکسب وکار تشکیل می شوند. یکپارچگی این ابعاد موجب ایجاد هم افزایی و تولید ثروت فروان برای اعضای خانواده و سهامداران آن می شود، اما تحقیقات نشان می دهد که به دلیل عدم مدیریت مناسب، تعداد این شرکت ها رو به کاهش است. تقلیل و میزان بالای تلفات در کسب وکارهای خانوادگی پدیده ای نگران کننده در سطح جهان است. از هر ده نهاد خانوادگی، هفت نهاد در مرحله انتق ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی سنجش سواد اطلاعاتی کاربران و میزان آموزش سواد اطلاعاتی از سوی کتابداران وابسته به نهاد کتابخانه های عمومی کشور در استان البرز انجام شده است. با توجه به ابعاد پژوهش و نحوه بررسی سوالات، روش پژوهش، پیمایش است و جامعه آماری پژوهش را کاربران دارای تحصیلات دانشگاهی در کتابخانه‌های عمومی استان البرز تشکیل می‌دهند. در این پژوهش به منظور جمع‌آوری اطلاعات به روش میدانی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است در تحقیق حاضر پرسشنامه‌ها در کتابخانه‌های عمومی ...

انجام مطالعات فیزیکی و جمع آوری داده ها و ارزشیابی اطلاعات از اصول اولیه هر طرحی و لازمه یک تخصصی کامل است. مطالعات حاضر به منظور آشنایی با فضاهای اداری به منظور ارائه شناختی جامعه به تمامی دست اندرکاران طراحان فضاهای اداری صورت گرفته است و در واقع رهگشایی هرچند کوچک است برای مطرح شدن فضاهای اداری سبز و تکنولوژی های به کار رفته در این زمینه... می باشد.هدف کلی این پروژه تحت عنوان طراحی ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ، با رویکرد طراحی ادارات سبز می باشد.در این پ ...

هدف از این تحقیق تجزیه وتحلیل اجرای مدیریت ریسک و وضعیت دادخواهی در استخرهای سرپوشیده خصوصی ودولتی استان البرز بود .تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی واز نظر روش تحقیق توصیفی-پیمایشی واز نظر نوع جمع آوری داده ها،میدانی است.جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران استخر های سرپوشیده استان البرز که تعدادشان 45 نفر بود وهمه آنها به صورت تمام شمار به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده متشکل از دو پرسشنامه بود که یکی مربوط به ویژگی های فردی وعمومی ودیگری مربوط به مدیریت ریسک است ...

شوره زار اشتهارد کرج با 700 کیلومتر مربع مساحت درشرق استان قزوین و جنوب غربی استان البرز قرار دارد. حداقل و حداکثر ارتفاع منطقه به ترتیب 1160 و 1134 متر بالای سطح دریا است. این پناهگاه دارای انواعی از زیستگاه ها شامل دشت های آبرفتی، شوره زارها، رودخانه های شور است. در کل 102 نمـــــونه ی گیاهی در طی دو سال جمع آوری شد . که از آنها یک گونه بازدانه و 101 گونه نهاندانه بودند.روی هم رفته 29تیره و 92 جنس در این منطقه شناسایی شد.که تیره های Chenopodiaceae (%18/62) ، Poaceae (%12/ ...

در صنایع مختلف، ضرورت ارزیابی و انتخاب فناوری ها برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی به خاطر فعالیت های تولیدی شان در حال توسعه است. امروزه مشتریان بیشتری به محصولات سازگار با محیط زیست تمایل دارند. از طرفی فشار گروه های دوست دار طبیعت، سازمان های بین المللی و دولتی حامی مسائل زیست محیطی و مصرف بهینه انرژی، باعث توجه سازمان ها به مسائل مرتبط با مدیریت زیست محیطی و انرژی شده است. در سده های اخیر توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است. در این میان مدیران صنایع به ویژه در ک ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور استان البرز انجام شده است. بدین منظور پرسشنامه ای به منظور سنجش متغیرها طراحی شد که بخش اول آن سوالات عمومی و بخش دوم آن سوالات اختصاصی براساس طیف لیکرت بود. پس از اطمینان از پایایی این پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ 92/8 % و روایی ابزار اندازه گیری توسط تحلیل عاملی محتوایی و تاییدی در میان نمونه ای متشکل از 351 نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی، متشکل از پرسنل فعال و هیئت علمی توز ...

استان البرز به‌دلیل دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب و ظرفیت‌های خاص یکی از مهم‌ترین استان‌های کاشت درختان میوه به‌ویژه هسته‌دار، دانه‌دار و گردو است. بیماری‌های باکتریایی از مهم‌ترین عوامل خسارت‌زا در درختان میوه این استان هستند که سبب کاهش چشمگیر محصول و نابودی سریع می‌گردند. از آنجایی‌که تحقیق جامع و دقیق در خصوص حضور یا عدم حضور عوامل بیمار‌گر باکتریایی این درختان در استان البرز وجود ندارد، لزوم ارزیابی دقیق و شناسایی این عوامل احساس می‌شد. علاوه بر آن با توجه به اینکه بعضی ا ...

پارامترهای آب و هوایی و اقلیمی و اثرات آن‌ها روی گیاهان زراعی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در افزایش عملکرد تولید است. با بررسی آگروکلیمایی می‌توان امکانات بالقوه مناطق مختلف را تعیین و از این امکانات حداکثر بهره‌برداری را نمود. در این پژوهش به منظور پهنه بندی اراضی استان البرز از داده های اقلیمی بارش، دما، درجه ـ روز، ساعات آفتابی، رطوبت نسبی و تبخیر از آمار ایستگاه‌های سینوپتیک، تبخیر سنجی و باران سنجی در سطح استان از بدو تأسیس تا سال 1391 مربوط به هر یک از مراحل فنولوژی غل ...