عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 397

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع اقلیم معماری یکی از موضوعات مهم در مطالعات مربوط به نقش عوامل اقلیمی در مورد مسکن است. که بعنوان علمی نوین جهت بهره برداری بهینه از مواهب طبیعی به منظور صرفه جویی در انرژی و ایجاد آسایش حرارتی مطرح می شود. از طرفی معماری به عنوان یک موضوع انسانی دارای یک هویت فرهنگی است. زیرا موضوع این علم انسان است و هر علمی دارای یک موضوع است. بعنوان مثال موضوع علم مکانیک یک قطعه جسم صلب است که تحت تاثیر بار قرار گرفته باشد و یا موضوع علم مهندسی عمران راه و ساختمان است اما موضوع علم م ...

كرچك (Ricinus communis L.) يكي از مهمترين گياهان دارويي مورد استفاده در صنايع داروسازي، آرايشي و بهداشتي بيشتر كشورهاي توسعه يافته است. روغن بدست آمده از دانه هاي اين گياه جزء با ارزش ترين مواد مسهل و ملين در پزشکي مي باشد. فاكتورهاي اقليمي بويژه عرض جغرافيايي، ارتفاع محل، درجه حرارت، شدت نور، بارندگي و خصوصيات خاك، تاثير عمده اي بر كميت و كيفيت مواد موثره مي گذارد. به منظور مطالعه تاثير اقليم بر صفات مورفولوژيكي، رشدي و كميت و كيفيت مواد موثره بذر كرچك، 10 منطقه غرب تهران و ...

به دلیل اهمیت مقام زیتون در بین درختان شناخته شده در ایران، بررسی همه جانبه استعدادهای آن در بهره‌برداری بهتر از این گونه از اولویت خاصی برخوردار می‌باشد. یکی از مهمترین ویژگی‌های اکولوژیک زیتون، شرایط اقلیمی رویشگاه‌های طبیعی و اهلی آن است ، به طوری که نام زیتون و اقلیم مدیترانه‌ای مترادف یک دیگر بوده، عواملی جهت شناخت طرفین تلقی می‌گردند. اما به لحاظ به کارگیری انواع سیستمهای اقلیمی شناخته شده در بررسی مسایل اکولوژیک و پوشش گیاهی در کشور و سایر کشورهای دنیا می‌بایست در به ک ...
نمایه ها:
زیتون | 
گرگان | 
کرمان | 
بم | 
اقلیم | 

این مقاله با هدف بررسی نقش راهبردی شرایط اقلیمی و بومی در روند شکل گیری کالبد م عماری ابنیه سنتی و بومی شهرهای ایران نگاشته شده است. بی تردید مسائل و چالش های سکونتی و زیست اقلیمی که مردمان هر اقلیم از این سرزمین، در طول ادوار حیات خویش با آن مواجه بوده اند به نوعی اصول و تدابیر معمارانه و مختص به هر اقلیم خاص را در هر برهه زمانی و مکانی جهت نیل به شرایط اسلیش را به معماران بومی و سنتی ارائه نموده است. شرایط نامساعد و نامطلوب محیطی و اقلیمی بالطبع گونه ای معماری برخاسته و شکل ...

در این مقاله پس از بررسی نکات عمده و تحلیل برخی مدلهای ارزیابی مناظر توریستی محدودیت‌های معرفت‌شناختی مطالعات توریسم مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین واجع به اهمیت مسئله توریسم-هوا و اقلیم بحث خواهیم کرد. سرانجام راهبردهایی را جهت تحقیقات پیشرفته‌تر درباره اثرات اقلیم در محدوده توریسم بیان خواهیم داشت . ...

کشور ایران دارای پهنه بندی اقلیمی گرم و خشک و گرم و مرطوب، معتدل و مرطوب و سرد و کوهستانی است. اقلیم گرم و خشک واقع در نواحی مرکزی ایران و اقلیم گرم و مرطوب واقع در حاشیه خلیج فارس است. عامل اقلیم در شکل و ترکیب معماری شهرهای ایران نقش عمده ای داشته اند و مسائل آب هوایی به عنوان مشکل حاد برای مردم مطرح بوده است. شوادان و گودال باغچه دو عنصر شاخص معماری زیرزمینی است که شوادان در اقلیم گرم و مرطوب و گودال باغچه در اقلیم گرم و خشک است، این عناصر معماری اغلب در شهرهای یزد، کاشان ...

اقلیم و کاربری اراضی از جمله عواملی هستند که تاثیر بسزائی بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک دارند. تحقیق حاضر با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کاربری‌های مختلف واقع در دو اقلیم مرطوب و خشک انجام شد. بدین منظور پس از بررسی‌های اولیه دو اقلیم خشک و مرطوببه ترتیب از استان‌های کرمان و ازندران انتخاب شد. از 12 کاربری زراعی و غیر زراعی هر اقلیم نمونه‌هایی از عمق صفر تا 20 سانتیمتری از سطح خاک در 3 تکرار تهیه شد. خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پس از عبور نمونه‌ها از الک 2 می ...

اجرای روشهای مناسب در طراحی ساختمان که با اقلیم محل هماهنگ باشد، همواره مد نظر معماران بوده است.شهر اردبیل بدلیل واقع شدن در عرض جغرافیایی بالا، شرایط توپوگرافی و سامانه های اقلیمی موثر بر منطقه از اقلیم نسبتا سردی برخوردار است.به همین جهت شرایط زیست – اقلیمی ویژه ای را به خود اختصاص داده است، هدف این پژوهش بررسی معماری همساز با اقلیم شهر اردبیل بر مبنای یکی از مدلها و شاخصهای زیست اقلیمی(ماهانی) است. با استفاده ازآمار ایستگاه سینوپتیک اردبیل طی سالهای (1989-1998 میلادی) دوره ...

اقلیم سامانه پیچیده‌ای است که مولفه‌های تشکیل دهنده آن با هم برکنش دارند. برای آگاهی از تغییرات اقلیم لازم است فرآیندهای متعددی که در این سامانه نقش دارند را به خوبی شناخت. برای اولین بار در دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه و پژوهشکده گرمایش زمین و تغییر اقلیم، مدل اقلیم منطقه‌ای RegCM بکار گرفته‌ شده است تا اقلیم گذشته و آینده ایران مطالعه شود. برای این منظور نخست مدل برای منطقه ایران و همسایه‌های جغرافیایی آن و برای دهه ?? میلادی اجرا شد. برای بررسی اثر عوامل مختلف بر خروجی ...