عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اين پژوهش،اوضاع سياسي(قراگوزلوها) ـ اجتماعي و مذهبي همدان در دوران اول قاجار با تاکيد بر وضعيت مذهبي بخصوص اهل تشيع مورد بحث و بررسي قرار گرفته و به افراد و گروهايي که به نوعي در ارتباط با شيعيان بوده اند پرداخته شده است. وضعيت مذهبي همدان در دوران قاجاريه را دو گروه تشکيل ميدادند: 1) مسلمانان 2) غيرمسلمانان(اهل کتاب). در گروه نخست مسلمانان بودند که اهل تصوف، اصوليون و اخباريون را شامل مي شد و در دوره قاجاريه نقش مهمي در تاريخ اين ناحيه ايفا کردند و در گروه دوم غير مسلمان ...