عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این موضوع که، ذی‌نفعان بازار سرمایه، اطلاعات حسابداری و به خصوص سود و اجزای آن را، چگونه پردازش می‌کنند، همواره مورد توجه ذی‌نفعان بازار سرمایه، قرار گرفته است. نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد که، جزء تعهدی اختیاری سود نه تنها بر سودآوری بلکه در قیمت‌گذاری‌ سهام و به تبع آن بازده سهام موثر است. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری، تحت کنترل و نفوذ مدیریت هستند و با توجه به مسئله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت، این امکان وجود دارد که اقلام تعهدی اختیاری به وسیله‌ی مدیران دستک ...

در این پژوهش؛ یک فرضیه اصلی مورد آزمون قرار گرفته است که با عنایت به سوال مطرح شده و اهداف تحقیق؛ بصورت زیر است: «کیفیت سود شرکت‌های هدف (تحصیل شده) پس از تصاحب آنها؛ افزایش می‌یابد». آزمون فرضیه فوق، با به‌کارگیری فرضیه به شرح ذیل مورد ارزیابی قرار گرفته است: «حجم اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌های هدف پس از تصاحب کمتر از قبل از تصاحب آنها می‌باشد». در این تحقیق، تصاحب شرکتها به عنوان متغیر مستقل وکیفیت سود به عنوان متغیر وابسته مدنظر قرارگرفت. اما از آنجاکه آزمون فرضیه این تح ...

در این تحقیق، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و اظهارنظر حسابرس در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش تعیین این موضوع است که آیا حسابرسان کیفیت اقلام تعهدی را معیاری برای اظهارنظر خود در نظر می‌گیرند؟ به‌عبارت‌دیگر این تحقیق بررسی می‎کند آیا میزان اقلام تعهدی باعث تعدیل گزارش حسابرس می‎شود؟ پژوهش حاضر سه فرضیه را بررسی می‎کند. در این فرضیه‌ها کل اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی غیراختیاری به‌عنوان متغیر مستقل و اظها ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه کیفیت حسابرسی، تغییر حسابرس و سهم بازار صاحبکار با مدیریت سود در گزارشگری مالی است. انتظار می رود با افزایش کیفیت حسابرسی، تغییر دیرهنگام حسابرس و کاهش سهم بازار شرکت، حجم مدیریت سود اعمال شده در صورت های مالی کاهش یابد. مدیریت سود، اعتبار اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت را زیر سوال می برد. از این رو وجود آن نشان از انحراف از معیارهای استفاده کنندگان صورت های مالی در فرآیند گزارشگری مالی است. در این پژوهش از اندازه موسسه حسابرسی به عنوان معیاری ب ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس تئوری نمایندگی به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت ممکن است اقدام به مدیریت سود ‌نماید. لذا در این پژوهش از معاملات با اشخاص وابسته به عنوان متغیر مستقل و از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر وابسته است ...

در این تحقیق، به بررسی رابطه‌ی حق‌الزحمه‌ی حسابرسی با استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شـده است. برای اندازه‌گیری کیفیت حسابرسی از شاخص اقلام تعهدی اختیاری و برای کمی کردن میزان استقلال حسابرس از نوع گزارش و اظهار نظر حسابرس استفاده شده است. داده‌های تحقیق با استفاده از نمونه‌ی آماری شامل 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای دوره‌ی زمانی 1390-1385 به روش تحلیل داده‌های ترکیبی و رگرسیون حداقل مربعات مورد تجز ...

یکی از هدف های مهم سرمایه گذاری در اوراق بهادار (سهام و ...) را می توان تحصیل نرخ بازده بالاتر دانست. بازده سرمایه گذاریها دربرگیرنده دریافتی های حاصل از مالکیت سرمایه گذاریها و سود دریافتی از بابت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت است. خط مشی مدیریت واحد تجاری در تمام زمینه ها باید به گونه ای باشد که برای به حداکثر رساندن سود (حداکثر رساندن بازده) راهکارهای مختلفی را اندیشه کند. در طی سالهای اخیر موضوع "مربوط بودن سود" از سوی سرمایه گذاران و مدیران مورد توجه بسیار ق ...

هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا هنگامی که مدیریت سود با اهداف فرصت‌ طلبانه صورت می‌گیرد در مقایسه با زمانی که انگیزه ‏های آن غیر فرصت‌ طلبانه است، توانایی اجزای سود در پیش‏ بینی جریان‏های نقدی آتی متفاوت است؟ با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده‌اند و بکارگیری مدل دستیابی به اهداف تعیین شده برای طبقه بندی انگیزه‏ های مدیریت سود در شرکت‌ها، 83 شرکت (بالغ بر 106 مشاهده شرکت- سال) در نمونه فرصت‌طلبانه و 216 شرکت (بالغ بر 666 مشاهده شرکت ...

مدیریت سود عارضه اصلی نابهنجاری اقلام تعهدی است. همچنین نابهنجاری اقلام تعهدی غالباً با جزء غیراختیاری اقلام تعهدی در ارتباط میباشد. مضافاً سرمایه گذاران در زمانی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاست، توانایی کمتری در شناسایی مدیریت سود دارند. متعاقباً سرمایه گذاران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، توانایی خنثی نمودن مدیریت سود را دارا نمی باشند؛ بنابراین در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی بالاست، مدیران انگیزه بیشتری جهت مدیریت سود دارند و احتمال شناسایی و خنثی نمودن این اقدامات توسط سرمای ...