عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش کیفیت سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در زمان عرضه های اولیه سهام مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، از میان شرکت هایی که طی سال های 1381 تا 1384در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بودند، 73 شرکت استخراج شد و کیفیت سود آن ها 2 سال قبل از عرضه های اولیه سهام (IPO) (1379 تا 1382) ، سال IPO )1381تا 1384( و 3 سال بعد از IPO (1384 تا 1387) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کیفیت سود قبل و بعد از سال IPO کم ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و گزینه های مختلف مدیریت سود (به عبارت دیگر مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت واقعی سود) و تأثیر آن بر عملکرد عملیاتی آتی شرکتهای دارای حسابرس متخصص صنعت و درگیر در مدیریت واقعی سود می باشد. تحقیقات گذشته حاکی از آن است که حسابرسان متخصص صنعت، مدیریت اقلام تعهدی را محدود می کنند، در نتیجه مدیریت شرکت ها برای دستیابی به اهداف خود به مدیریت واقعی سود روی می آورند. از این رو تعداد 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ...

پایداری سود به معنای استمرار سود جاری است. در جهت رسیدن به سودهای پایدار، مدیریت سعی می کند نوسانات دوره ای سود را حذف نماید و سود گزارش شده سالانه را با یک نرخ رشد ثابت مدیریت نماید تا دورنمای آتی شرکت مطلوب بنظر برسد. هرچه پایداری سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتراست. بنابراین انتظار می رود مدیریت سود باعث تداوم بیشتر این رقم در گزارشهای مالی گردد. این اثرات، ممکن است در سودهای گذشته و آینده نمایان شود که در و ...

به دلیل اهمیت و نقش کیفیت حسابرسی نزد سهامداران و استفاده کنند گان صورت های مالی، و از آن جایی که هزینه های نمایندگی بر حقوق صاحبان سهام تأثیر داشته و حقوق صاحبان سهام با حاکمیت شرکتی مرتبط است، این تحقیق به بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی می پردازد. در این پژوهش هزینه های نمایندگی از طریق تعامل بین فرصت های رشد و جریانات نقد آزاد و حاکمیت شرکتی از طریق شاخص حاکمیت شرکتی اندازه گیری شده؛ همچنین کیفیت حسابرسی به دوطریق اقلام تعهدی ا ...

هدف و مساله اصلی این تحقیق بررسی تاثیر جریان وجوه نقد آزاد بر ساز و کارهای مدیریت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق که از داده‌های تلفیقی و پانل(تابلویی) استفاده شده جامعه آماری تحقیق از بین 510 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1390 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 110 شرکت می باشد که بطور خلاصه 770سال-شرکت مورد بررسی قرارگرفته است. در این تحقیق جریان ن ...

این تحقیق به بررسی تأثیر شرایط عدم اطمینان محیطی در نحوه ی استفاده مدیران از اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. از این رو تعداد 123 شرکت در طی دوره زمانی 11 ساله 1387-1377 انتخاب گردید. نتایج تحقیق یک رابطه مثبت و معنادار بین عدم اطمینان محیط فعالیت شرکت و نوسان در سود مدیریت نشده را نشان می دهد. ارتباط مثبت بین عدم اطمینان محیطی و سطح اقلام تعهدی اختیاری بکار رفته و همچنین سطح اقلام تعهدی اختیاری بکار رفته و هموارسازی سود نیز ...

این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علمی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 تا 1392 بررسی شده است (612 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. ...

توسعه فعالیت های اقتصادی و پیچیدگی آن ها از یک سو و نیاز به اطلاعات مالی دقیق از سوی دیگر، منجر به ابداع روش های تحلیلی و مدیریتی نوین در حسابداری شده است. یکی از مهم ترین این تغییرها، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان بود که سبب شده تا مقول های به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود. در جهتی کلیه افراد و مشارکت کنندگان در بازار، ریسک گریز می باشند و یا این که سطح قابل قبولی از ریسک را می پذیرند. رابطه بین متغیرهای حسابداری و ریسک سیستماتیک یکی از موضوعاتی است که در حوزه تحقی ...