عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 212

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به بررسی اثر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده سهام شرکت ها می پردازد. سود حسابداری به عنوان معیار اولیه تصمیم گیری همواره مورد توجه بوده است، به طوری که تحقیقات طی چند دهه گذشته نشان داده است که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با سایر عوامل اطلاعاتی می باشد. از آنجا که سود حسابداری بر مبنای تعهدی محاسبه می گردد، نقش جز تعهدی سود به عنوان یک عامل افزاینده اطلاعاتی مورد توجه می باشد. به منظور بررسی موضوع تحقیق، تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر روی بازده ...

مدیران اغلب به منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت، سود را مدیریت می کنند. بنابراین جای تعجب ندارد که ذینفعان مختلف شرکت، مدیریت سود را نامطلوب می دانند و تلاش می کنند تا اختیارات و اعمال نظر مدیران را از طریق تشدید نظارت بر آنان کاهش دهند. در همین رابطه، سهامداران محافظه کاری را به عنوان یک ابزار نظارتی و حاکمیت شرکتی تلقی می کنند که مدیریت سود را محدود می سازد. این پژوهش احتمال تاثیر گذاری محافظه کاری بر روی مدیریت سود را مورد بررسی قرار می دهد. ن ...

پیش بینی، عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی است. سرمایه گذاران و سهامداران اغلب به دنبال برآورد سود‌ها و جریان‎های نقدی هستند تا بتوانند درباره دریافت سودهای نقدی آتی و ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی ارتباط بین برآوردهای حسابداری با پیش بینی سود‌های آتی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی است و این‌که آیا برآوردهای صورت گرفته توسط مدیریت، در پیش بینی سود‌ها و جریان‌های نقدی آتی مفید و موثر هستند یا خیر. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است و ر ...

اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می آورد از ویژگی های معینی برخوردار باشد تا درتصمیم گیری استفاده کنندگان موثر واقع شود، توجه به مباحث کیفیت گزارشگری مالی دردسترسی به این اهداف کمک قابل توجهی می‌کند. در پژوهش حاضر، رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت افشای اطلاعات و این که آیا این دو شاخص، به عنوان تفسیرکننده عوامل ریسک، مکمل یا جایگزین یکدیگر در توضیح پراکندگی سری زمانی صرف بازده سهام هستند، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین ...

این تحقیق نقش اقلام تعهدی را در محافظه کاری مشروط حسابداری مورد بررسی قرار می دهد. محافظه کاری حسابداری را می توان به دو نوع محافظه کاری مشروط و محافظه کاری غیر مشروط تقسیم نمود. محافظه کاری مشروط منعکس کننده کاهش سود حسابداری به دلیل زیان همزمان اقتصادی، یعنی شناسایی به موقع خبرهای بد در مقایسه با خبرهای خوب، می باشد که در اصطلاح به آن شناسایی به موقع زیان گفته می شود. سودهای تحقق نیافته را می توان از طریق اقلام تعهدی صورتحساب سود و زیان شناسایی کرد. در این تحقیق تفاوت موجود ...

در این تحقیق اثرگذاری سود خالص و اجزای آن به طور مقایسه ای در تبیین ارزش بازار شرکت با استفاده از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سالهای1380-1389مورد بررسی قرار گرفت .در این راستا٬سود خالص یک بار به دوجزءجریان های نقدی واقلام تعهدی٬یک بار به دو جزءجریان منابع وجوه واقلام تعهدی غیر جاری ودست آخربه سه جزء جریان های نقدی ٬اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری تفکیک شد. برای آزمون فرضیات تحقیق از چهار مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شد.یافته های تحقیق ...

تحقیق حاضر به مقایسه‌ی توان اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده برای پیش‌بینی جریان‌های نقد آتی می‌پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که صورت-های مالی آن‌ها تجدید ارایه شده است. بدین منظور از داده‌های 162 سال- شرکت که از این ویژگی برخوردار بودند، طی دوره زمانی 1386 تا 1390، استفاده شده است. در این تحقیق از متغیر‌های اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی اصلی و همچنین از متغیر‌های اقلام تعهدی و جریان‌های نق ...

هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان اقلام تعهدی، ویژگیهای رشد شرکت و جریانات نقدی میباشد. نتایج تحقیقات گذشته حاکی از آن است که بین همبستگی اقلام تعهدی و ویژگیهای رشد شرکت با بازده آتی و همچنین همبستگی میان اقلام تعهدی و جریانهای نقدی با بازده آتی رابطه معنادار وجود دارد. از این رو تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383- 1388، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتهاند. در این مطالعه ابتدا رابطه میان ویژگیهای رشد شرکت (رشد فروش، رشد ...

در این تحقیق به بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکتها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش و بلندمدت پرداخته شد. برای این منظور، تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت و از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش اثرات ثابت با رویکرد داده‎های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که پس از کنترل کل اقلام تعهدی، تغییر در خالص تأمین مالی خارجی تأثیری در بازده آتی سهام ندارند. در سطوح پایین اقلام ت ...