عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان اقلام تعهدی، ویژگیهای رشد شرکت و جریانات نقدی میباشد. نتایج تحقیقات گذشته حاکی از آن است که بین همبستگی اقلام تعهدی و ویژگیهای رشد شرکت با بازده آتی و همچنین همبستگی میان اقلام تعهدی و جریانهای نقدی با بازده آتی رابطه معنادار وجود دارد. از این رو تعداد 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1383- 1388، به منظور بررسی این موضوع مورد آزمون قرار گرفتهاند. در این مطالعه ابتدا رابطه میان ویژگیهای رشد شرکت (رشد فروش، رشد ...

مربوط بودن اجزای نقدی و تعهدی سود یک از مباحث مهم در ادبیات حسابداری مالی است. مفید بودن صورت های مالی با در نظر گرفتن یکی از اهداف اصلی گزارشگری مالی- فراهم اوردن اطلاعات مربوط برای تعیین جریانهای نقدی اتی و ابهامات در مورد انها، و ارزش بازار شرکتها- هنوز موضوع مورد بحث است. بر این اساس، این پژوهش در صدد است تا به بررسی میزان مربوط بودن جریانهای نقدی، اقلام تعهدی جاری و اقلام تعهدی غیر جاری با ارزش بازار 115 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 86-90 به ر ...

تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی باعث دسترسی انحصاری مدیریت به اطلاعات مالی گردیده است. مدیران جهت دستیابی به سود مورد انتظار ممکن است این هدف را از راه افزایش اقلام تعهدی اختیاری دنبال نمایند، زیرا دستکاری وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری تقریباً ناممکن می باشد. هدف تحقیق تبیین رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات برای کشف مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. در این پژوهش برای تشخیص مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده ...

در این تحقیق به بررسی تأثیر روشهای تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکتها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش و بلندمدت پرداخته شد. برای این منظور، تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت و از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش اثرات ثابت با رویکرد داده‎های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که پس از کنترل کل اقلام تعهدی، تغییر در خالص تأمین مالی خارجی تأثیری در بازده آتی سهام ندارند. در سطوح پایین اقلام ت ...

ارزشهای فریبنده خلاف قاعده یکی از زمینه های تحقیقی است که در ادبیات اخیر مالی بعنوان نظام قیمت گذاری داراییها مورد توجه واقع شده است. ارزشهای فریبنده به نظام تجربی اشاره دارد که در آن بازده های آتی شرکت های ارزشی، بالاتر از بازده آتی شرکت های فریبنده خواهد بود. اقلام تعهدی خلاف قاعده اولین بار توسط اسلوان در سال 1996 مطرح شد که این اقلام را به صورت رابطه ی منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام تعریف کرد. دراین مقاله به بررسی نقشارزشگذاری نادرست اقلام تعهدی و معیارهای ارزشهای ...

کیفیت بالای سود یکی از مهمترین ویژگیهای آن است که عموما مد نظر سهامداران و سرمایه گذاران می باشد . مجامع عمومی شرکت نیز به عنوان بالاترین نهاد تصمیم گیر و هدایت کننده شرکت همواره به عنوان نماینده سهامداران نقش اصلی جنبه های تنبیهی و تشویقی مدیران را بر عهده دارند. از این رو همواره افزایش کیفیت سود و کاهش اقلام تعهدی را در تصمیم گیری خود مد نظر قرارداده و به نظر می رسد مدیرانی که موفق به خلق سود های با کیفیتی می شوند پاداش بیشتری دریافت می کنند .از این رو پیش بینی می شود عوام ...
نمایه ها:

اطلاعات سودمند مبنای تصمیم‌گیری اشخاصی است که در بازار سرمایه مشارکت دارند. تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری تلاش می‌کنند تا گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه را تامین کند. بنابراین ارزیابی سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزشیابی سهام یا مربوط بودن اطلاعات حسابداری به ارزش شرکت که در تحقیقات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته، به عنوان یک الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح شده است. پژوهش حاضر به بررسی میزان مربوط بودن جریان های نقدی و اقلام تعهد ...

پژوهش های صورت گرفته در ادبیات حسابداری و مالی ، بیانگر وجود یک رابطه منفی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام است. این رابطه منفی در ادبیات معاصر « نابهنجاری اقلام تعهدی » نامیده می شود که اولین بار توسط اسلون (1996) معرفی شد. اسلون (1996) در پژوهشی نشان داد که پرتفوی شرکت هایی با اقلام تعهدی بالا، بازده های آتی پایینی کسب می کند. وی این موضوع را به پایداری کمتر اقلام تعهدی در مقایسه با جزء نقدی سود نسبت داد و بیان کرد که نادیده گرفتن پایداری متفاوت اجزاء نقدی و تعهدی سود، منجر ...

روش تعهدی به طور گسترده در حسابداری مورد انتقاد قرار گرفته است که به مدیریت اجازه می دهد از روش های فرصت طلبانه جهت مدیریت سود استفاده کند و با استفاده از مدیریت سود بتواند به طور غیر مستقیم قیمت سهام و واکنش سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار دهند و به اهداف خود دست یازند. در این پژوهش، واکنش بازار به اقلام تعهدی بزرگ و کوچک در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. ما پیش بینی کردیم که بازار تمایل دارد زمانی که اقلام تعهدی سرمایه در گردش منجر به افزایش در سود می شود، به سود ...