عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 319

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به اندازه گیری حجم اقتصاد ایران، با استفاده از روش شاخص های چندگانه – علل چندگانه پویا میپردازد. فصل اول این پژوهش شامل کلیات تحقیق می باشد،‌ که طرح کلی و چارچوب تحقیق در آن آورده شده است. در فصل دوم که به ادبیات تحقیق اختصاص داده شده است تعاریف و برخی نظریه ها و مسائل مربوط به اقتصاد سایه ای با استفاده از منابع فارسی و لاتین مورد بررسی قرار گرفته شده است. تعاریف و برخی نظریه ها و مسائل مربوط به اقتصاد سایه ای با استفاده از منابع فارسی و لاتین مورد بررسی قرار گرفته ...
نمایه ها:
ایران | 

یکی از نمودهای آشکار اقتصاد بیمار و بحران زده کشور به ویژه استان سیستان و بلوچستان اقتصاد غیر رسمی می باشد این پدیده مخرب در سالهای اخیر خود را به صورت یک معضل در ابعاد مختلف حیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی کشور تحمیل کرده است. اقتصاد زیر زمینی و قاچاق کالا پدیده ای پیچیده و چند بعدی بوده که مطالعه آن به تحقیقات جدی میان رشته ای نیاز دارد و هر گونه برخورد سطحی، تک بعدی و ساده انگاری می تواند بر پیچیدگی آن بیفزاید. در حال حاضر اقتصاد غیر رسمی: از جمله مهمترین عوا ...

نقش اصلی کشور ایران در تجارت جهانی در دهه‌های اخیر را صادرات نفت خام و واردات کالاهای مصنوع از غرب شکل داده‌است . اقتصاد دانائی مانند پربیش عقیده داشتند که رابطه مبادله در تجارت جهانی همواره به زیان کشورهای در حال توسعه صادر کننده مواد خام بوده است . بااین توجه، بررسی چگونگی توزیع مانع مبادله نفت ایران با کالاهای وارد شده به کشور دارای اهمیت می‌باشد. چراکه ازیک طرف نقش درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران تهیه بوده و از طرف دیگر وابستگی اقتصاد ایران به واردات روشن است . در تحقیق حاض ...

جهانی شدن پدیده ای است که بروز آن در عصرحاضرموجب تغییر و تحولات زیادی در جنبه های مختلف شده است . دراین رساله برای اندازه گیری جهانی شدن از دومتغیر ‏‎LIT‎‏ (معیار سطح تجارت بین المللی) و ‏‎IIT‎‏ (معیار ادغام تجارت بین المللی) استفاده گشته و اثرجهانی شدن برکارایی فنی ، صادرات و ارزش افزوده صنایع نساجی ، پوشاک چرم (کد‏‎(ISIC32‎‏ را مورد بررسی قرار داده ایم . توابع اقتصاد سنجی برازش شده نشان می دهد که جهانی شدن اثرات منفی برکارایی فنی ،صادرات و ارزش افزوده صنایع نساجی ، پوشاک و ...

ادوار مختلف زندگی بشری حکایت از ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک فناوری ها و نهادهای اجتماعی و فعالیتهای اقتصادی دارد. بدین معنی که با پیدایش فناوری جدید افقهای جدیدی از فعالیتها و عرصه های بدیعی از تعاملات برای اقشار مختلف جوامع بشری حاصل شده است که تصور برخی از آنها تا بدان زمان غیر ممکن می نموده است. انقلاب ارتباطات نه تنها افقهای جدیدی را در عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ باز نموده است، بلکه فناوریهای مربوطه به پیدایش دولتهای نوین در قالب دولت الکترونیک انجامیده است. امروزه در کشورها ...

در اندیشه‏ی کینزی رجحان و پاداش نقدینگی پول در کنار وظیفه‏ی معاملاتی آن، عاملی برای کنز و نگهداری پول است. نگهداری پول با انگیزهای سفته‌بازی و احتیاطی حاوی اثر رکودی با منشاء پولی بر اقتصاد خواهد بود. این پژوهش با بهره‌گیری از الگوی رشد درون‌زا با فرض تابع مطلوبیت با ریسک گریزی نسبی ثابت، رکود مزمن پولی در اقتصاد ایران را بررسی کرده است که در گام نخست به تخمین نرخ بهره حقیقی و کشش‌های بین زمانی مصرف و پول پرداخته شده است. در گام دوم، برآورد مطلوبیت حاصل از پول (شامل پول و شب ...

مسئله ثبات اقتصادی یکی از مباحثی است که ذهن بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی را به خود مشغول داشته و از نظر کاربردی نیز از اهداف اساسی فعالیت‌های اقتصادی می‌باشند. در این رساله سعی شده است تا با استفاده از فرضیهء تعدیل موجودی، وجود یا عدم وجود ثبات اقتصادی از دیدگاه این مدل در ایران بررسی و آزمون شود.فرضیهء تعدیل موجودی دال بر این است که با ایجاد یک حجم از کسری بودجه، تحت شرایط ثبات اقتصادی، از یکطرف حجم پول افزایش یافته و از طرف دیگر این حجم از کسری بودجه، تحت شرایط ثبات اقتص ...

یکی از مهمترین بحثها و جالشهای مطرح در اقتصاد کلان اثرات نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی است مباحث تئوریکی جدید . به دنبال آن بررسی های تجربی انجام یافته حاکی از آن است که نوسانات نرخ ارز اثرات نامتقارن از خود نشان داده است بدین معن که اثرات کاهش نرخ ارز ‏‎(Deppreciation)‎‏ بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید و قیمت متفاوت از اثرات افزایش نرخ ارز ‏‎(Appreciation)‎‏ بوده است این پژوهش درصدد بوده تا با استفاده از مبانی نظری و ملاحظات تجربی به بررسی اثرات نامتقارن ن ...