عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
تشکیل و هدایت صحیح پس اندازها نقش مهمی در رشد کشورهای مختلف ایفا نموده است. مطالعه روند افزایش منابع پس انداز از محل سپرده های داخلی در اقتصاد ایران حائز اهمیت فراوان است، هر چند که قبول پس اندازهای خارجی همواره در این کشور با مشکلات متعددی روبرو بوده است. از این روست که عوامل اساسی در افزایش منابع پس انداز داخلی، از اهمیت زیادی برخوردارند. یکی از این عوامل، تشکیل و توسعه ملی بطور اعم و توسعه شبکه بانکی بطور اخص می باشد.هدف این تحقیق عبارت از بررسی اثر توسعه سیستم مالی بر پس ...

روابط و معادلات مورد نظر و توجیه انتخاب آن ها در متدولوژی ابتدای این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ابتدا معادلات مذکور به شیوه تک معادله ای برای تخمین به شیوه سیستمی بوده است . از آنجایی که مشاهدات آماری برای برخی از متغیر های موجود در این معادلات وجود نداشته، لذا توسط برآورد معادلات اقتصاد سنجی، این متغیرها مورد محاسبه قرار گرفته و در معادلات اصلی جایگزین گردیده اند .د راین راستا، تولید بالقوه، روند بهره وری متوسط نیروی کار، نرخ تورم مورد انتظار و موجودی سرما ...

این بررسی به هفت فصل تقسیم شده است که سه فصل آخر حاصل و نتیجه آن را تشکیل میدهند. فصل دوم با اهمیت موضوع شروع میشود که در آن شاخص انرژی بری محاسبه و بررسی شده و ساختار تقاضای نهایی انرژی را در سالهای مختلف نشان داده‌ایم در بخش چهارچوب نظری بررسی مبانی اقتصاد خرد مربوط به بررسی بحث گردیده و مفهوم کشش و کشش های کوتاه مدت و بلند مدت را تشریح کردیم در پی آن فرضیات اصلی تحقیق و همچنین محدودیت‌های بررسی را آورده‌ایم تعریف مختصری از اصطلاحات مهم بکار رفته در بررسی نیز شده است . فصل ...

در این پایان نامه یک الگوی اقتصاد سنجی در مورد اقتصاد ایران، در چهارچوب تئوری کنترل مطلوب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است متغیرهای کنترل سرمایه گذرای دولتی حجم نقدینگی وشاخص دستمزدهای اسمی می باشند و متغیرهای حالت مصرف خصوصی ، سرمایه گذاری خصوصی واردات کالاها و خدمات ، صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی، شاخص ضمنی قیمت تولید ناخالصی ملی، شاخص دستمزدهای واقعی، در آمدهای مالیاتی، تعداد شاغلین و تعداد بیکاران می باشند. روند زمانی متغیرهای حالت و کنترل برای دوره زمانی 1371-80 محاسب ...

چکیده ندارد.

در این مطالعه کاربرد و اهمیت مدلهای اقتصاد سنجی توبیت و روش دو مرحله ای همکن در تعیین عوامل موثر بر کشت چغندرقند و تفکیک این عوامل به دو گروه عوامل تاثیر گذار بر تصمیم زراعین به کشت این محصول و عوامل تعیین کننده میزان سطح زیر کشت در استان خراسان نشان داده شده است. به علاوه نتایج حاصل از این مدلها با نتایج مدل رگرسیون مبتنی بر حداقل مربعات معمولی و متکی بر نمونه چغندر کاران مقایسه گردیده است تا اریب بودن پارامتر های برآورد شده مدل اخیر به دلیل حذف تولید کنندگان بالقوه از نمونه ...

مالیاتها در ایران پس از در آمدهای نفتی مهمترین و مطمئن ترین منابع در آمدی دولت می باشد . با توجه به اینکه طرح و میزان در آمدهای مالیاتی هر کشور بر اساس فعالیتهای اقتصادی، سیاستها و نظام مالیاتی موجود در کشور تعیین می گردد، ضروری است پیش بینی شود که به چه میزان می توان در آمدهای مالیاتی را با تحرک بخشیدن به تولید ناخالص داخلی یا با تغییر ساختار مالیاتی افزایش داد. برای تحلیل این مسائل معمولا از مقدار کشش مالیات نسبت به پایه مالیاتی و تغییراتی در نظام مالیاتی استفاده می شود . د ...

طرح تحقیقات اقتصادی انجام چند فعالیت را در بر می گرفت. این فعالیتها عبارت بودند از : تهیه الگوی بلند مدت کلان اقتصادی، بررسی الگوهای اقتصاد سنجی مربوط به بخشهای کلان، تهیه یک بانک اطلاعات آماری کامپیوتری از متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور، تهیه بانک اطلاعات مربوط به حوادث مهم اقتصادی اجتماعی کشور از سالهای 1353 تا کنون، بررسی مسئله فقر و بالاخره بررسی مسئله فساد اداری. ...