عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين پايان‌نامه محركهاي پيش‌انگار‌ساز در زبان فارسي را از ديدگاه معني‌شناسي ساختگرا مورد مطالعه قرار مي‌دهد. معني‌شناسي ساختگرا شاخه‌اي از معني‌شناسي است كه به مطالعه‌ معني از طريق روابط معنايي مانند هم‌معنايي و تضاد معنايي مي‌پردازد (كريستال، 411:2003). محركهاي پيش‌انگاري عناصري كاملاً صوري هستند كه باعث برانگيخته شدن پيش‌انگاري در ذهن مخاطب مي‌شوند (لوينسون، 179:1983). اين تحقيق كه از نوع كاربردي مي‌باشد با استفاده از روش تحليل محتوا محركهاي پيش‌‌انگارساز در زبان فارسي را با ...