عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح از طریق پردازش داده‌های خام موجود از طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار روستایی و اطلاعات موجود سرشماریهای نفوس و مسکن، سرشماری صنعت و معدن و سرشماری کشاورزی به تحلیل این موضوع می‌پردزد که تولید فرش در اقتصاد نقاط روستایی کشور از فعالیتهای مهم بوده و نقش مهمی در حیات اقتصادی این نقاط ایفا می‌کند و تضعیف آن موجب نزول سطح درآمد این نقاط در سطح کلان و کاهش میزان درآمد، رفاه و مصرف خانوارخای روستایی در سطح خود می‌شود. افزون بر آن کاهش فعالیت مزبور بخشهای دیگر اقتصاد روستای ...
نمایه ها:
تولید | 
فرش | 

ایجاد تنوع در اقتصاد روستایی یکی از مقوله های مهمی است که توجه به آن ضروری می باشد؛ چرا که کارکرد مناطق روستایی، در نقش سکونتی و کشاورزی خلاصه نشده، بلکه امروزه بدون توجه به تنوع در کارکرد اقتصادی، پایداری روستاها (حداقل در کشورهای در حال توسعه) امکان پذیر نیست. یکی از مهم ترین چالشهای روستاهای دهستان معجزات در شرایط کنونی، عدم وجود زیر ساختهای مناسب اقتصادی می باشد که منجر به عدم بکارگیری مناسب نیروی کار مولد، فعال و جوان روستایی در بخشهای سه گانه اقتصادی گردیده است. ناتوانی ...
  
امروزه مشکلات مسکن روستایی ناشی از فقدان استحکام مناسب، فرسودگی بنا، آلودگی های بهداشتی ناشی از تداخل دام و محل زیست، تداخل فضای معیشتی و زیستی از مهمترین چالش‌های مساکن روستایی در کشور می باشد، که از ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر جامعه روستایی کشور نشات می گیرد. به طوری که برای غلبه بر چالش های فوق الذکر در دو دهه اخیر ارایه اعتبارات مسکن در قالب طرح ملی مقاوم سازی مساکن روستایی مورد توجه برنامه ریزان در کشور قرار کرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نقش اعتبارات مس ...

با توجه به بررسی های انجام شده در این تحقیق ، برخی از عوامل تاثیر گذار بر میزان خود اتکایی اقتصادی زنان روستایی عبارت است از : سهم دریافتی زنان از درآمدشان ، اشتغال زنان در خارج از خانه ، فعالیت در عرصه های کارفرمایی یا مزد بگیری ، نوع شغل زنان و همسران آنها ، پس انداز شخصی ، تعداد فعالیت ها ، دسترسی زنان به سرمایه ، تنگنا ها و محدودیت های فرهنگی و سنتی ، عدم آگاهی و اشراف زنان به حقوق اساسی خود ، تاخر تحولات فرهنگی و اجتماعی نسبت به تغییرات اقتصادی و ضعف برنامه های حمایتی ...
 
پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش دامپروری در اقتصاد روستایی بخش قلندرآباد شهرستان فریمان انجام شده است ، فریمان از شهرهای شمال شرق خراسان می باشد (نقشه 1 ). بررسی و تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اقتصاد روستایی این بخش مبتنی بر فعالیت های مختلف بخش کشاورزی بویژه زراعت توام با دامداری مطرح و در مواردی نیز باغداری است . فعالیت دامداری و دامپروری در این بخش و تمامی روستاهای آن ، از جایگاه ویژه ای برخوردار است که شامل : پرورش گوسفند ، بز ، گاو و طیور است . در قسمت های کوهستانی و ک ...

یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره‌گیری درست و بهینه از توانائیها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. بر همین اساس عنایت ویژه به موقعیت زنان روستایی بعنوان نیمی از منابع انسانی جامعه روستایی از اهمیت خاصی برخورداراست، زیراارتقای حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه‌ریزی جهت گسترش مشارکت آنان بویژه در زمینه‌های اقتصادی، شرط لازم برای توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیر باز و بطور سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته‌اند، ...