عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فرآیند همگرایی به عنوان یکی از نتایج مدل های رشد اقتصادی در سال های اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است.از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی درنظرگرفته می شود. در این تحقیق رابطه بین درجه باز بودن اقتصاد و سرعت همگرایی GDP سرانه واقعی در بین کشورهای منتخب در سال های 2005-1960 مورد آزمون قرار می گیرد.بدین منظور روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است و دو معیار درجه باز بودن اقتصاد- شدت تجارت و شدت تجارت مرکب- به عنوان متغیر مستقل استفاده شده اند. ن ...

در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا کارايي رژيم‌هاي مختلف ارزي بر اساس کاهش زيان بانک مرکزي در قالب يک الگوي تعادل عمومي پوياي تصادفي (DSGE) با توجه به شرايط يک اقتصاد صادرکننده نفت، مورد بررسي قرار گيرد. بدين ترتيب پس از تنظيم الگو با در نظر گرفتن ويژگي‌هاي ساختاري يک اقتصاد صادرکننده نفت و به‌دست آوردن ضرايب بهينه قواعد پولي تحت هر يک از رژيم‌هاي ارزي، مقدار تابع زيان بانک مرکزي مورد مقايسه قرار مي‌گيرد. تصميمات بانک مرکزي در اين الگو با توجه به تعامل ميان نرخ‌هاي سود و ارز گرفت ...

با توجه به ضعف های موجود در مدل های اقتصاد کلان بین الملل سنتی از جمله مدل ماندل ـ فلمینگ و مدل دورنبوش، اقتصاددانان در صدد معرفی مدل های شدند تا با حفظ چهار چوب اولیه، ضعف های موجود در این مدل ها را، از بین ببرد. از این رو مدل هایی معرفی شدند تا بتوانند با غلبه بر ضعف های موجود در مدل های سنتی، راه گشای مسائل اقتصاد بین الملل شوند. اما مسائلی مانند عدم منظور بنیان های طرف عرضه و در نظر نگرفتن مسئله حداکثر سازی نفع شخصی و همچنین مشکل ایستایی این مدل ها، توضیح غیر واضح از چگون ...

با توجه به مباحث مربوط به جهانی‌شدن و ورود کشورها در عرصه جهانی مطالعات متعددی در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت در سطح جهان صورت گرفته است. بدین سبب در این پایان نامه به بررسی دلایل رشد اندازه دولت در ایران با تأکید بر جهانی شدن اقتصاد طی سال‌ های 1386-1339پرداخته شده است. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی بعنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت بر حسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تو ...

طی دو دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد پرنوسان‌ترین تغییرات ادواری در بخش مسکن بوده است. با توجه به اهمیت روز افزون تجارت بین‌الملل و وابستگی کشورها به یکدیگر، این مطالعه به بررسی اثر سرمایه‌گذاری مسکونی و سرمایه‌گذاری غیرمسکونی بر تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد باز، و همچنین بررسی نقش ترکیبات تولید ناخالص داخلی بر سرمایه‌گذاری مسکونی و غیرمسکونی با وجود تجارت خارجی در مدل، می‌پردازد. با توجه به اینکه ایران دارای اقتصاد باز است و خالص صادرات نقش مهمی در تغییرات تولید ناخالص د ...

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان بسیار عمیق است. ازاین‌رو تحقیقات زیادی در این زمینه صورت گرفت. این مطالعات نشان می‌دهند که اختلالاتی که به‌طور مستقیم در بخش مالی رخ می‌دهد اثرات بزرگی در وجوه در دسترس بنگاه‌ها می‌گذارد که ممکن است پاسخ متغیرهای اقتصاد کلان را نسبت به تکانه‌ها تقویت یا تعدیل کند. این پژوهش یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید برای اقتصاد ایران در سه زمینه اقتصاد باز، و با در نظر گرفتن اصطکاک در بازار مالی و بازار ...

بر پایه فرضیه جبرانی رودریک (1998)، تکانه ها و آشفتگی های بین المللی، در یک اقتصاد باز تجاری، برای دولت نقش جدیدی در رابطه با تخفیف اینها پدید آورد؛ به همین دلیل این فرضیه یک ارتباط مثبت میان باز بودن تجاری و اندازه دولت را پیش بینی می کند. پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر باز بودن تجاری بر اندازه دولت است. برای این منظور یک نمونه 35 تایی از کشور های با گروه درآمدی متوسط پایین، شامل ایران، برای دوره زمانی2006-2000، استفاده شده است. نتایج برآورد الگو بر اساس رگرسیون داده های پان ...

موتور رشد و توسعه اقتصادي، انباشت سرمايه تلقي مي‌شود؛ اما، کشورهاي در حال توسعه معمولاً با کمبود سرمايه مواجهند. لذا، سعي مي‌کنند به‌جاي استقراض خارجي از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به‌عنوان ابزاري براي رسيدن به هدف رشد اقتصادي و جبران کمبود سرمايه استفاده کنند. از جمله راه‌کارهاي كشورها براي جذب سرمايه‌‌گذاري‌هاي خارجي، گرايش آنها به همگرايي‌هاي اقتصادي و منطقه‌اي است. اين کشورها به منطقه‌گرايي و تشکيل اتحاديه‌هاي منطقه‌اي روي مي‌آورند تا از اين طريق، اقتصاد خود را تقويت کنند ...

در این رساله تأثیر بازبودن اقتصاد، رشد اقتصادی و هزینه های دولتی بر فقر، در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا درآمد متوسط فقرا، یعنی 40درصد پایینی جمعیت(4 دهک پایین)، برآورد گردیده است، سپس اثر متغیرهای توضیحی نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی حقیقی، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی حقیقی بعنوان شاخص های بازبودن اقتصاد نسبت به تجارت جهانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی، شاخص قیمت ها، نسبت هزینه ه ...