عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موفقیت هر سازمان با رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده معنی پیدا می کند. در این راستا روابط عمومی با فعالیت های خود می تواند نقش موثری در عملکرد سازمان و در نهایت موفقیت آن ایفا نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش فعالیت های روابط عمومی در اثر بخشی عملکرد سازمان به انجام رسیده است.نتایج آزمون غیر پارامتریک نشان داد، نقش تمامی ابعاد فعالیت های روابط عمومی بر عملکرد سازمان، مورد موافقت نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. فعالیت های روابط عمومی از قبیل ارتباطات، افکار سنجی، اطلاع ر ...