عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع رساله حاضر بررسی و تحلیل حاکمیت افغان‌ها بر ایران (1135-1142 ه.ق) است که طی آن از جلوس محمود بر تخت سلطنت صفویان در سال 1135 ه.ق تا شکست اشرف افغان در زرقان فارس (سال 1142 ه.ق) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است . سقوط صفویان و اهمیت پیامدهایی که حاکمیت افغان‌ها بر تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور برجا گذاشت عاملی بود که باعث شد نگارنده به بررسی این دوره بپردازد. رساله حاضر در پنج فصل ارائه گردیده است . فصل اول که به چگونگی قدرت‌گیری غلزائی‌های قندهار می پردا ...

پژوهش فوق تلاشی است به منظور شناسایی علت‌یابی و ارائه راه حلی جهت رفع موانع عمده اجتماعی توسعه شهرستان بیرجند که در سه محور کلی بیان گردیده‌است . در محور اول، درپی محاسبه میزان توسعه یافتگی بیرجند هستیم و جهت این منظور شاخصهای توسعه شهرستان رامحاسبه نموده‌ایم . بدلیل اینکه آمار و اطلاعات خام راجع به شاخصهای‌آموزش و بهداشت و درمان که مشخصه‌های مهمی از توسعه یافتگی اجتماعی هستند و آمار خام اینها موجود بود. محور کارمان بر توسعه اجتماعی قرار گرفت و به محاسبه شاخصهای اجتماعی توسعه ...

جهت بررسی کزاز نوزادی و ارتباط آن با مسایل اجتماعی و بهداشتی جامعه تعداد 10 مورد نوزاد که با تشخیص Neonatal Tetanus در طی 5ˆ2 سال در بیمارستان علی‌اصغر پذیرش گردیده‌اند، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان میدهد که فقر فرهنگی خانواده‌ها از عوامل مهمی است که ارتباط نزدیکی با این بیماری دارد. بطوریکه 70 درصد پدران و 90 درصد مادران این نوزادان بی‌سواد بوده‌اند. درصد قابل توجهی از این مادران واکسیناسیون کزاز دوران حاملگی را انجام نداده‌اند و زایمان تمامی آنها د ...
نمایه ها:
کزاز |