عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از اجرای این پژوهش بررسی روابط ساده و چندگانه متغیرهای تعهد سازمانی (شامل سه زیر مقیاس تعهد همانندسازی، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله ای)، معنویت و مراقبت معنوی (شامل چهار زیر مقیاس معنویت، مراقبت معنوی، مذهب و مراقبت فردی) و برونگرایی (شامل سه زیر مقیاس عاطفه مثبت ، اجتماعی بودن و فعالیت) با افشاگری تخلف سازمانی پرستاران بیمارستانهای خصوصی و دولتی شهر اصفهان بود. این پژوهش از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن را کلیه پرستاران بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال89-1 ...