عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 560

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این بخش از مطالعه، تعیین رابطه علی بین سوءاستفاده کودکی (هیجانی، جسمانی و فیزکی) و غفلت کودکی (هیجانی و جسمانی) با افسردگی از طریق میانجی‌گری طرحواره‌های ناسازگار اولیه (درون‌فردی و بین‌فردی) و اجتناب و همچنین مقایسه اثربخشی طرحواره‌ درمانی هیجانی (EST) و آموزش تدوینی مبتنی بر مدل در کاهش شدت افسردگی و نشخوار فکری بود. در این مطالعه از طرح مقطعی-توصیفی و شبه‌تجربی استفاده شد. نمونه بخش مدل‌سازی مطالعه را ۵۰۰ دانشجوی کارشناسی زن تشکیل می‌دادند که ۱۰۸ نفر دارای فعلی افسردگی ...

افسردگی شایع ترین اختلال هیجانی می باشد که هزینه های فردی، اجتماعی و اقتصادی زیادی بر افراد و جامعه انسانی وارد می کند.خلق افسرده و احساس عدم لذت، نشانه های کلیدی افسردگی هستند. عوامل مختلفی در شکل گیری آن دخالت دارند که پژوهش حاضر با هدف نقش راهبردهای ناسازگارانه ی نگرانی،نشخوارفکری و خودانتقادی در پیش بینی افسردگی در دانشجویان دانشگاه تبریز انجام شد. نمونه پژوهش ۴۰۰نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شده و به پرسشنامه ...

به رغم پیشرفت های شایان توجهی که در مداخلات درمانی مربوط به افسردگی صورت گرفته است، همچنان با شیوع بالا، عود مکرر دوره ها و مزمن شدن اختلال افسردگی مواجه هستیم؛ نکته ای که به نابسنده بودن مداخلات درمانی موجود و نیاز به معرفی درمان های جدید، با اثر بخشی و دوام بیشتر اشاره دارد تا چالش های پیش روی درمان های افسردگی را با توجه به هزینه های انسانی و اجتماعی آن، هدف قرار دهند. رفتار درمانی دیالکتیکی(DBT) یک رویکرد درمانی جدید مرکب از اصول درمان های شناختی رفتاری و فلسفه شرقی ذن م ...

مقدمه: افسردگی و اضطراب بیشتر با تداوم و تکرار سردرد رابطه دارند تا با شدت آن؛ بنابراین در تشخیص، پیش آگهی و درمان سردردهای مزمن می بایست به جنبه های روانی همراه آن توجه بیشتری نمود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی فراوانی اضطراب و افسردگی در بیماران میگرنی می باشد. مواد و روش ها: این مطالعه ی توصیفی تحلیلی بر روی 250 بیمار مبتلا به میگرن انجام گرفت. پس از اخذ رضایت از بیماران و ثبت اطلاعات دموگرافیک، افسردگی بیماران توسط پرسشنامه بک (Beck) و اضطراب بیماران توسط پرسشنامه ه ...
نمایه ها:
میگرن | 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت و درمان شناختی – رفتاری گروهی بر نشانه های باقی مانده و پیش بین های عود در مبتلایان به افسردگی اساسی عود کننده انجام شده است. روش: این پژوهش از نوع آزمایشی و از طرح های پیش آزمون- پس آزمون با گروه مقایسه و گمارش تصادفی آزمودنی است. بدین منظور 40 فرد مبتلا به افسردگی عود کننده انتخاب و به تصادف در دو گروه درمان شناختی - رفتاری گروهی و درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت اختصاص داده شدند. کلیه آزمودنی ها بوسیله ...

یکی از مهمترین مشکلاتی که در درمان بیماران افسرده وجود دارد عود می باشد.هدف این پژوهش آزمون تاثیر درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن در درمان بیماران مبتلا به اختلال افسردگی با سابقه یک دوره پیشین بود. MBCT برای 4 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی راجعه در قالب یک طرح مطالعه تک موردی با خطوط پایه چند گانه به مدت 8 جلسه 1 ساعتی با دوره پی گیری 1 ماهه اجرا شد. برای ارزیابی تغییرات از سیاهه افسردگی بک، مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری،مقیاس باور های فراشناختی مثبت درباره نشخوار ف ...

اهداف پژوهش حاضر مقایسه درمان فعال سازی رفتاری گروهی و شناخت درمانی گروهی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی زیرنشانگانی، و بهبود تنظیم هیجان و عملکرد کلی بودند. طرح پژوهش شامل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 3 ماهه با گروه آزمایشی و مقایسه بود. نمونه این پژوهش متشکل از 32 دانشجو بود که بر اساس ملاک شمول داشتن علائم اضطراب و افسردگی زیرنشانگانی (نمره 18 و بالاتر در خرده مقیاس افسردگی و نمره 16 و بالاتر در خرده مقیاس اضطراب مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی) و ملاک های خروج داشتن اختلال ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی کمال‌گرایی، تعدیل اهداف و سیستم‌های مغزی- رفتاری به عنوان پیش‌بین‌های افکار خودکشی و افسردگی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. نمونه شامل 310 نفر از دانشجویان دانشگاه شهیدچمران اهواز بود، که به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس کمال‌گرایی چند‌بعدی، مقیاس تعدیل اهداف، مقیاس بازداری- فعال‌سازی رفتاری، مقیاس افکار خودکشی بک و سیاهه‌ی افسردگی بک بود. در این پژوهش به منظور تحلیل داده‌ها از ...

این پژوهش به تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر حل مساله بر افسردگی و مهارت مقابله‌ای افراد مبتلا به دیابت نوع دو پرداخته است. پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بوده که با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام گرفته است. بدین منظور پس از مراجعه به بیمارستان رسول اکرم (ص) از بین بیماران خانمی که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند، تعداد30 نفر از مراجعانی که طبق پرسشنامه افسردگی بک نمره 20- 28 کسب کردند، به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و ک ...