عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف : تحلیل و شناسائی عوامل موثر در افت تحصیلی. خلاصه: در این بررسی از 20 فرضیه مطلع گردیده و در سطح اطمینان 95 درصد مورد آزمون قرار گرفته‌اند و در سطح احتمال مذکور، عواملی مانند: اشتغال به کار، نحوه گذرانیدن اوقات فراغت ، میزان تحصیلات پدر و مادر، آگاهی از بازار کار رشته تحصیلی قبل از شروع به تحصیل، میزان علاقه به رشته تحصیلی، میزان اصرار والدین در انتخاب در رشته تحصیلی، سهمیه شرکت در آزمون، میزان معدل کتبی دیپلم، میزان دسترسی به منابع و تجهیزات آموزشی، شیوه رفتار اسات ...

هدف تحقیق، بررسی علل و میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی مدارس تهران است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 352 نمونه از والدین و معلمان انجام گرفته است . نتایج نشان می‌دهد که جنسیت ، ردیف تولد، آمادگی‌های کلی و روحی، میزان علاقه برای ورود به دبستان، آمادگی جسمی، اندازه وزن، برتری جانبی، محل زندگی کودک در خانه، میزان تحصیلات والدین، رابطه دانش‌آموز با والدین، سن و سابقه تدریس معلم، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، و آموزش پیش از دبستان اعم از مهد ...
نمایه ها:
پایه 1 | 
تهران | 
معلم | 

بسیاری از صاحبنظران اقتصاد توسعه معتقدند بیش از نیمی از پیشرفتهای اقتصادی و تحولات تکنولوژی جهان در نتیجه گسترش آموزش می‌باشد. افت تحصیلی یکی از مسائلی است که از دیرباز در نظام آموزش کشور بعنوان یک آفت در روند آموزشی مطرح بوده است . افت تحصیلی دانش‌آموزانی را در بر می‌گیرد که مردود شده یا به عللی دانش‌آموزان راهنمائی مناطق روستایی کشاورزی آبیک از جنبه کمی و کیفی مورد بررسی قرار می‌گیرد تا با شناسایی عوامل داخلی و خارجی موثر بر آن، راههای مقابله با افت تحصیلی مورد ...

طراحی نظام آموزشی بهینه نیازمند اعمال نوعی دیدگاه آسیب شناسانه نسبت به آن است تا تحقق هدف اصلی آموزشی یا توسعه منابع انسانی میسر گردد.از آسیبهای اصلی وارد بر هر نظام آموزش افت تحصیلی است که امکان بروز در تمامی مقاطع تحصیلی را دارد. این امر خصوصا در مقطع آموزش عالی در کشورهای در حال توسعه که نیازمندی بالایی به نیروی انسانی متخصص در آنها احساس میشود، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است .افت تحصیلی، ضایعات مربوط به ورودیها در نظام آموزشی از نظر کاهش معدل ترم با فرض ...

خلاصه: -1 از دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان اراک حدود 88 درصد قبول شده‌اند و میزان افت تحصیلی حدود 12 درصد بوده است که نسبت به میزان افت تحصیلی در کل کشور 18/5 درصد پایین‌تر است . -2 از لحاظ توزیع امکانات و منابع بین مناطق مختلف تفاوت وجود دارد. -3 مدارسی که از دروندادهای بیشتر و بهتری برخوردار می‌باشند دارای کیفیت تحصیلی مطلوبتری نیز هستند ولی در مجموع دروندادهای اختصاصی داده شده به نظام آموزشی شهرستان اراک از کمیت و کیفیت چندان رضایت‌بخشی برخوردار نمی‌باشد. ...

هدف : بررسی و شناخت علمی اقتصادی موثر در افت تحصیلی دانشجویان دانشکده اقتصاد در سالهای بعد از انقلاب فرهنگی به منظور ارائه پیشنهادهایی در زمینه رفع عوامل مذکور. ...

در این تحقیق نقش مدیران در پیشگیری از افت تحصیلی یادگاران شاهد که طبق فرمایش حضرت امام (ره) آینده مملکت باید بدست این‌ها اداره شود حساسیت موضوع بیشتر می‌شود پس در این تحقیق خصوصیات و سیاستها و تدابیر و میزان تحصیلات و آگاهی مدیران واحد آموزشی شاهد در مقطع راهنمائی در شهر تهران و همچنین تجربه و دانش آنان را از علم مدیریت و یا عدم آگاهی بر آن، اثرات مترتب بر آموزش و پرورش مورد بررسی قرار خواهد گرفت . ...

هر روز شاهد عزیمت خانوارهای روستایی به کارگاههای فرشبافی در اغلب روستاهای منطقه هستیم. آیا عدم استطاعت مالی یا درآمد ناکافی خانوار روستایی و یا علاقه و اشتیاق آنها به حرفه قالیبافی موجب اشتغالشان در این امر است ؟ قالیبافی چگونه در افت تحصیلی و تعطیلی مدارس می‌تواند تاثیر بگذارد؟ عدم آموزش کافی والدین چه نقشی در اشتغال خانواده در امر قالیبافی دارد؟ تاثیر متقابل رشد و توسعه قالیبافی در شکوفائی اقتصاد خانوارها و تامین رفاه اجتماعی و اقتصادی آنها و همچنین تشویق دانش‌آموزان ...

این طرح به منظور یافتن عوامل موثر در ایجاد افت تحصیلی بین دانشجویان داتنشکده علوم پزشکی و بررسی متغیرهای مستقل، از قبیل عوامل خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی و بررسی متغیرهای وابسته. از قبیل عوامل فردی و آموزشی و تاثیر آنها در روند تحصیل دانشجویان انجام شد تا بتوان با تغییر این شرایط، به پیشرفت دانشجویان در تحصیل کمک نمود. روش تحقیق در این مطالعه، روش Sur-veg بود و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اردبیل تشکیل دادند. ...