عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 332

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقایسه میزان و عوامل موثر بر افت تحصیلی دانشجویان ایرانی و افغانی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه هرات از دیدگاه خودشان است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه ی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی و دانشگاه هرات در سال تحصیلی 1389 می باشد. نمونه ی پژوهش شامل 373 نفر از دانشجویان ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد و 86 نفر از دانشجویان افغانی این دانشگاه و 348 نفر از دانشجویان دانشگاه هرات می باشد که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش توصیفی از نوع پیم ...

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و رشد و توسعه اقتصادی و افزایش هزینه سرانه آموزش و پرورش و تاثیر آموزش و پرورش بر اقتصاد و محرزشدن اهمیت نیروی انسانی ماهر د متخصص در راستای تحقیق اهداف آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری عظیم مادی و معنوی انتظار می‌رود که بازده محصول آن در جهت ا تقاء سطح فکری و فرهنگی جامعه موثر بوده و از افت و تضیع امکانات آموزشی جلوگیری بعمل آید. در فصل یک این پایان نامه موضوع تحقیق و اهمیت و علت انتخاب موضوع بدین جهت دارای اهمیت است که تمام قشرهای هر جامعه‌ای با آموزش و ...

موضوع مورد بررسی این گزارش عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول دبیرستانهای استان اصفهان در سال تحصیلی 68-69 می‌باشد منظور از افت تحصیلی دانش‌آموزان تکرارکننده پایه می‌باشد. فصل دوم این گزارش اختصاص به تحقیقات گذشتگان درباره مورد دارد در فصل سوم هدف از پژوهش و اهمیت آن بحث می‌گردد هدف عمده این پژوهش شناخت صحیح عوامل موثر بر افت تحصیلی و اتخاذ روشها و راه‌حلهایی که بتوان از مفصل مذکور کاست فصل چهارم اختصاص به فرضیات دارند از عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان ، عوام ...

از مهمترین آفات نظامهای آموزشی جهان و از جمله کشور ما افت تحصیلی است که همه ساله به صور گوناگون بخش عمده‌ای از استعدادهای بالقوه انسانی و منابع اقتصادی جامعه را هدر می‌دهد و نابسامانی‌هائی فردی و اجتماعی بر جای می‌گذارد. این پدیده بصورت مردودی، ترک تحصیل زودرس و یا صور دیگر جلوه می‌نماید. طبق یک بررسی از هر صد کودک لازم التعلیم که وارد کلاس اول دبستان می‌شوند بطور متوسط حدود 20 نفر از آنان به سال چهارم متوسطه راه می‌یابند. علل و عوامل متعددی در بروز افت تحصیلی موثرند، که بعضا ...

هدف پژوهش بررسی ارتباط ویژگیهای خانوادگی (بعد خانواده) با افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اردبیل است . روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر سه سال اول دبیرستانهای شهر اردبیل در سال تحصیلی 1373 است که 310 نفر از میان آنها به عنوان نمونه جهت بررسی انتخاب شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 29 درصد پسران دبیرستانهای شهر اردبیل افت تحصیلی دارند و میان بعد خانواده دانش‌آموز و وضعیت تحصیلی آنها در سطح 99 درص ...

تحقیق حاضر با عنوان ‌بررسی عوامل اجتماعی موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان متوسطه نظری شهر مینودشت اجرا شده است. هدف از انجام این تحقیق مشخص نمودن نقش عوامل اجتماعی بر افت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه می باشد که به شیوه ی تحقیق میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را 1497 نفر از دانش‌آموزان مقطع متوسطه رشته‌های ریاضی، تجربی، انسانی که در سال تحصیلی 1389 در مدارس شهر مینودشت مشغول به تحصیل بوده اند می باشد. حجم نمونه این تحقیق با استفاده فرمول کوکران ار بین جامعه آماری، به ...

هدف ما در این پژوهش آن است که مشخص نمائیم چه متغیرهائی ایجاد افت تحصیلی در دانشجویان می‌گردد. مادرصدد هستیم تا نقش عواملی نظیر عوامل خانوادگی، فردی و آموزشی را مشخص کنیم. متغیرهای مورد مطالعه تحت عنوان متغیرهای مستقل و وابسته هستند که در این میان متغیرهای عوامل خانوادگی، فردی و آموزشی متغیرهای مستقل در نظر گرفته می‌شوند و افت تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود. ...
نمایه ها:
ریاضی | 

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تأثیر عوامل اجتماعی ، عوامل تحصیلی و عوامل خانوادگی بر افت تحصیلی دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه گله دار در سال تحصیلی 92- 91 انجام گردید . جامعه آماری شامل کلیه ی دانش آموزان سال اول متوسطه منطقه گله دار مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می دادند که مشتمل بر 497 نفر بودند که ازاین تعداد 252 نفرپسرو 245 نفردخترمی باشند که به روش تصادفی ساده 208 نفر انتخاب گردیدند وازاین مقدار 122 نفردختر و 86 نفر پسر می باشد که پس از تهیه لیست دانش آموزا ...

برای آزمون فرضیات این تحقیق 217 نفر از دانش‌آموزان کلاسهای چهارم و پنجم ابتدائی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از میان دانش‌آموزان کلاسهای چهارم و پنجم ابتدائی شهرستان سنندج انتخاب شدند و میزان افسردگی آنان بوسیله مقیاس افسردگی کودکان (CDS) که دارای 66 ایتم است اندازه‌گیری شده و از طریق پرسشنامه اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادی - اجتماعی، فقدان (جدائی) والدین و غیره جمع‌آوری گردیده و اطلاعات مربوط به افت تحصیلی در پایان هر سال تحصیلی از مدارس اخذ شده سپس نمرات 210 نفر از ...