عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در راستای (( برنامه مدیریت رسالت مدار انجمن دانشکده های پزشکی آمریکا )) و با هدف طراحی یک نظام اندازه گیری برای سنجش تلاش ها و نقش هیات علمی در تحقق رسالت آموزشی دانشکده ها ‏‎‏‎،‎‏ یک همایش ملی در رابطه با آموزش پزشکی برگزار گردید. در این همایش ‏‎،‎‏ ابتدا متغیرهای مهم مورد نظر در طراحی چنین نظامی تعریف شدند : برنامه های آموزشی که اعضای دانشکده پزشکی در آنها شرکت می جویند ‏‎؛‎‏ گروههای کارآموزشی ‏‎،‎‏ که در هر یک از برنامه ها می توانند انجام شوند ( تدریس ، تولید محصولات آموزش ...

پژوهش حاضربه منظور بررسی میزان شناخت سواد اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد و ارائه راهکارهایی برای آن می پردازد با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفته وجامعه آماری آن کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد می باشد.و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته که شامل 33 سوال می باشد. و در طیف اندازه گیری لیکرت محاسبه گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای تفاوت معناداری بین وضعیت موجود و مطلوب در سطح معناداری در رابطه با میزان توا ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین آگاهی‌های فراشناختی و میزان کاربست نشانگرهای تدریس اثربخش در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 می‌باشد. آزمودنی‌ها شامل 82 عضو هیات علمی(59 مرد و 23 زن) و 820 دانشجو(468 مرد و 352 زن) بوده‌اند. ابزارها عبارت بودند از پرسشنامه آگاهی فراشناختی که بین اعضای هیات علمی از طریق نمونه گیری طبقه ای نسبتی توزیع گردید، و پرسشنامه نشانگرهای تدریس اثربخش که توسط دانشجویان اعضای هیات علمی حاضر در نمونه از طریق نمونه گیری ...

امروزه تاکتیکهای سیاسی در سازمان ها به عنوان واقعیتهای انکار ناپذیر از جمله مباحثی هستند که برای حصول به بهره وری و مدیریت اثربخش توجه مدیران را به خود جلب کرده است. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مولفه های سازمان یادگیرنده و ویژگی های کارآفرینی با تاکتیکهای سیاسی اعضا هیات علمی دانشگاههای استان آذربایجان غربی انجام شده است. در این تحقیق سازمان یادگیرنده بر اساس مدل سنگه دارای پنج مولفه (مهارت فردی، مدل ذهنی، آرمان مشترک، یادگیری گروهی و تفکر سیستمی)، ویژگی ه ...

با توجه به سرعت تولید و اشاعه اطلاعات در قرن حاضر و اختراع انواع ابزارهای اطلاع رسانی در جهان، در کشور ما روش دستیابی به اطلاعات و منابع علمی هنوز به طریقه سنتی و به دور از ابزارهای جدید صورت گیرد. هدف تحقق حاضر آن است که مشخص شود اعضای هیات علمی گروه های مهندسی برق و رایانه دانشگاه های دولتی مستقر در شهر تهران که خود از مدرسان تولید و ساخت ابزارهای اطلاع رسانی الکترونیکی هستند چگونه به منابع اطلاعاتی دسترسی پیدا می کنند، چه روشی را بر می گزینند، تا چه حد از ابزراهای الکترونی ...

هدف از این تحقیق تحلیل مولفه های تحول آفرینی آموزشی در نظام آموزش عالی کشاورزی ایران بود. در این تحقیق از روش تحقیق ترکیبی (میکس متد) استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل 361 نفر از اعضای هیات علمی (361=N) شاغل به تدریس در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، تربیت مدرس و شیراز بودند که از این تعداد 186 نفر (186=n) به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند که در نهایت 166پرسشنامه بازگشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جمع آوری داده ها در این تحقیق در قالب چ ...

این پژوهش مطالعه‌ای توصیفی است که به منظور تعیین نظرات اعضای هیات علمی دانشگاههای شهر کرمان نسبت به موانع موجود در انجام فعالیتهای پژوهشی در سال 1377 صورت گرفت . حجم نمونه این پژوهش شامل 329 نفر از اعضای علمی رسمی و تمام وقت دانشگاههای علوم پزشکی شهید باهنر و آزاد بودند به روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای حاوی 26 سوال بود که در دو بخش موانع شخصی و سازمانی تنظیم گردید و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از شاخصهای مرکزی، پراکندگی و آزمونهای آ ...

گسترش فن آوری های نوین اطلاع رسانی سبب رشد سریع انتشارات در زمینه های مختلف علوم شده است. نیازهای تحقیقاتی، محدودیت های مالی، و نیاز به مجموعه های تخصصی و علمی ما را مجبور به گزینش و ارزیابی در دنیای بیکران اطلاعات می کند. برای این منظور، گزینش و کاربرد روش های اصولی و عینی امر حیاتی است. با توجه به این موارد، تحقیق حاضر در دانشگاه تربیت مدرس بر روی آمار شش ماهه از نشریات لاتین علوم انسانی انجام شده و نشریات هسته به کمک قانون برادفورد تعیین شدند و از طرف دیگر نشریات هر رشته ت ...

مولفین مقاله حاضر ‏‎،‎‏ یک نظام گزارش دهی رسالت مدار ‏‎(MBR )‎‏ تحت شبکه را برای نظام ارایه خدمات دانشکده خود جهت گزارش فعالیت های هیات علمی در پژوهش و نوآوری ‏‎،‎‏ خدمات بالینی ‏‎،‎‏ آموزش و خدمات اجتماعی/دانشگاهی به وجود آوردند . آنها این نظام را در طول چند سال (2001-1998) در جهت تعیین هر چه عینی تر بهره وری اعضای هیات علمی به منظور ارتقای سطح علمی ایشان ‏‎،‎‏ مدیریت مالی و ارزیابی برنامه ها بنا نهادند . هدف ‏‎،‎‏ به وجود آوردن روش اندازه گیری بود که روسا و مدیران دپارتما ...