عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 54

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دعوای اعسار یکی از مباحث مهم و کاربردی در زمینه‌ی آیین دادرسی مدنی است، به گونه‌ای که در بسیاری از موارد، در کنار هر دادخواست تقدیمی، ادعای اعسار از هزینه‌ی دادرسی و به دنبال هر حکم محکومیت، دادخواست صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم‌به نیز طرح می‌شود. در این پایان‌نامه تلاش شده است که ضمن بررسی ابعاد مختلف این دعوا، ‌موضوعات مهم و کاربردی و نیز مسائلی که به دلیل اجمال یا ابهام یا سکوت قانون،‌ منشأ تولید اختلاف نظر در میان حقوقدانان شده است، مورد توجه قرار گیرد. از جمله‌ی این م ...

اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشود. جهت تقدیم این دادخواست قطعیت حکم و زندانی بودن محکوم علیه شرط نیست. بر قبول یا ...

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبان ...

در این تحقیق با توجه به منشا تعهدات به بررسی مصادیق اعسار به نفع غیر پرداختیم، مقصود از منشأ تعهد در اینجا، سبب حقوقی است که تعهد را ایجاد کرده است. اصلی ترین دلیل مهلت دادن به معسر، آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره است که مفسران و فقها، مطالب بسیاری را ذیل آن بیان داشته‌اند. در حال حاضر دادگاه ها اصل را بر اعسار مدیون می گذارند و وی را حبس نمی کنند، فقط قسمت اندکی از مشکلات بوجود آمده در اعسار متعهد به نفع غیر ناشی از قوانین است اما علت اصلی، تعلل در رسیدگی و عمل نکردن به برخی قوان ...
نمایه ها:
اعسار | 
ضمان | 
کفالت | 
منفعت | 
تعهد | 

طبق دستور خداوند در قرآن، باید به شخص معسر مهلت داد. یکی از مواردی که این دستور در آن بروز پیدا می کند، خانواده و روابط بین زن و شوهر است؛ زیرا یکی از آثار نکاح، روابط مالی بین زوجین(نفقه و مهریه) است. در صورت تنگدستی و اعسار مرد، تکلیف مرد به پرداخت نفقه، امری حرجی محسوب شده، در نتیجه به دلیل قاعده نفی عسر و حرج، فوری بودن پرداخت نفقه، برداشته می شود، در مقابل، زوجه می تواند به دلیل ایجاد شرایط ناگوار و غیر قابل تحمل، از دادگاه تقاضای طلاق کند، در صورت امتناع زوج، خود حاکم( ...

عقد ازدواج حقوق مختلفی را برای زن ایجاد می‌کند از جمله حق دریافت مهریه، نفقه و ... .اما گاهی مسایلی پیش می‌آید که ممکن است زوج از پرداخت این حقوق ناتوان گردد؛ از جمله اعسار! بنابراین می‌توان گفت دریافت مهریه و نفقه حق زن است، اما در صورت عجز از پرداخت هر یک از آن‌ها، قانون برای زن راه حلی اندیشیده است. از جمله در صورت عجز زوج از پرداخت مهریه این حق به وی داده شده است که از تمکین خاص امتناع ورزد و حتی با تقسیط مهریه تا دریافت آخرین قسط (چنان که در آرای وحدت رویه آمده است) از ...

پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به ت ...

در این پژوهش سعی بر آن شده علاوه بر شرح و تبیین مفهوم لغوی اعسار و واژه هایی مرتبط با آن نظیر افلاس و ورشکستگی ، به تبیین و سیر تحولات قانونی این نهاد حقوقی در سیر قانون نویسی ایران پرداخته شود و همچنین ضمن بر شمردن منابع و مبانی آن در حقوق ، رویه های قضایی مرتبط با آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما عمده تلاش این رساله در تبیین تأثیرات حکم اعسار بر خسارت تأخیر تأدیه منطبق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو که ابتدا زمان اقامه دعوی اعسار تحلیل گردیده و تأثیر آن ر ...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی قضائیّه که جنبه ی اداری دارند ، قوانینی داریم که این بار به موجب این ...