عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیت‎های مالی در کلیه نظام‎های حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتناب‎ناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیت‎های مالی، حبس محکوم‎علیه مهم‎ترین ضمانت اجرای وصول محکوم‎به بوده است. از آنجا ‎که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبانی فقهی مغایرت آشکاری داشته است، در این پژوهش با تفکیک مباحث فقهی و حقوقی؛ مبان ...

پذیرش ادعای محکوم علیه مبنی بر اعسار از پرداخت جزای نقدی و دیه از موضوع‏های مورد اختلاف در میان حقوقدانان و به ویژه قضات اجرای احکام کیفری است.اعسار به دو شکل مطلق (عدم توانایی پرداخت به طور مطلق) و نسبی (عدم توانایی پرداخت یکجا و توانایی پرداخت به شکل قسط) تصورپذیر است.با توجه به اهمیت مبحث اعسار در نظام کیفری ایران در این تحقیق تلاش شده است تا به دو نوع آن یعنی اعسار از جزای نقدی و اعسار از دیه پرداخته شود. ...
نمایه ها:
دیه | 
اعسار | 

الف - با توجه به تعریف معسر در حقوق ایران، مقررات موضوعه در مواردی با منابع معتبر فقهی مبالفت دارد. ب - طبق مقررات فقهی اسلام برخلاف حقوق موضوعه ایران تفکیک بین تاجر و شخص غیرتاجر در اقامت دعوی اعسار با توقف وجود ندارد. ج - برخی از قوانین فعلی مدون در حقوق ایران درخصوص حبس یا عدم حبس معسر با موازین فقهی انطباق دارد. د - با توجه به اصل چهارم قانون اساسی ایران که مقرر میدارد کلیه قوانین باید براساس موازین اسلامی باشد قوانین مدونه اعسار نیازمند اصلاح و تکمیل است . ه - در فقه اسل ...
نمایه ها:
افلاس | 
حجر | 
دین | 
قرض | 
اعسار | 
فقه | 

در این تحقیق با توجه به منشا تعهدات به بررسی مصادیق اعسار به نفع غیر پرداختیم، مقصود از منشأ تعهد در اینجا، سبب حقوقی است که تعهد را ایجاد کرده است. اصلی ترین دلیل مهلت دادن به معسر، آیه‌ی 280 سوره‌ی بقره است که مفسران و فقها، مطالب بسیاری را ذیل آن بیان داشته‌اند. در حال حاضر دادگاه ها اصل را بر اعسار مدیون می گذارند و وی را حبس نمی کنند، فقط قسمت اندکی از مشکلات بوجود آمده در اعسار متعهد به نفع غیر ناشی از قوانین است اما علت اصلی، تعلل در رسیدگی و عمل نکردن به برخی قوان ...
نمایه ها:
اعسار | 
ضمان | 
کفالت | 
منفعت | 
تعهد | 

طبق دستور خداوند در قرآن، باید به شخص معسر مهلت داد. یکی از مواردی که این دستور در آن بروز پیدا می کند، خانواده و روابط بین زن و شوهر است؛ زیرا یکی از آثار نکاح، روابط مالی بین زوجین(نفقه و مهریه) است. در صورت تنگدستی و اعسار مرد، تکلیف مرد به پرداخت نفقه، امری حرجی محسوب شده، در نتیجه به دلیل قاعده نفی عسر و حرج، فوری بودن پرداخت نفقه، برداشته می شود، در مقابل، زوجه می تواند به دلیل ایجاد شرایط ناگوار و غیر قابل تحمل، از دادگاه تقاضای طلاق کند، در صورت امتناع زوج، خود حاکم( ...

در این پژوهش سعی بر آن شده علاوه بر شرح و تبیین مفهوم لغوی اعسار و واژه هایی مرتبط با آن نظیر افلاس و ورشکستگی ، به تبیین و سیر تحولات قانونی این نهاد حقوقی در سیر قانون نویسی ایران پرداخته شود و همچنین ضمن بر شمردن منابع و مبانی آن در حقوق ، رویه های قضایی مرتبط با آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. اما عمده تلاش این رساله در تبیین تأثیرات حکم اعسار بر خسارت تأخیر تأدیه منطبق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است به این نحو که ابتدا زمان اقامه دعوی اعسار تحلیل گردیده و تأثیر آن ر ...

با توجه به اینکه در غالب موارد محکومُ علیه از اجرای حکم قطعی امتناع می نماید و بعضاً اقداماتی جهت ایجاد مانع برای اجرای حکم از طریق مخفی نمودن اموال ، ادعای اعسار و انتقال اموال به دیگری می نماید ، به ناچار قانون گذارمقررات قانونی مربوط به اجرای احکام مدنی را کافی در رسیدن به مقصود ندانسته و با تصویب قوانین دیگر سعی در جهت رفع موانع اجرای حکم می نماید . قانونگذار در سال 1350 اجازه توقیف اشخاص درمقابل دیون مالی را تجویز نمود در سال 1377 با شدت عمل بیشتری دایره شمول اعمال مجازا ...

فصل اول به بیان مبانی قانونی و فقهی محکومیتهای مالی و آثار آن اختصاص دارد. در این فصل به بحث و بررسی در خصوص کلیات امر پرداخته و مشخص گردید که حبس بدهکاران به جهت عدم پرداخت بدهی هم در فقه و هم در قوانین موضوعه مسبوق به سابقه می باشد. فصل دوم تحقیق که اختصاص به اصل موضوع دارد مواردی همچون اموال موضوع جرم و مصادیق آن ، شرایط و نحوه اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی ، مفهوم مستثنیات دین و موضوع اعسار مورد مداقه و بررسی گرفته و حتی الامکان سعی شده که ضمن اشاره به تغییرات حاصله ...

پایان‌نامه کنونی که «بررسی قواعد حاکم بر دیون پولی در حقوق ایران» نام دارد، در یک مقدمه و دو فصل موضوعی، تدوین شده است. در فصل نخست آن، به بیان کلیاتی از مفهوم و ماهیت دیون پولی و وجه تمایز آن از سایر دیون، پرداخته شده و در فصل دوم به موضوع موقعیت دیون ، شامل دیدگاه‌های مربوط به جبران کاهش ارزش پول، مشکلات طلبکاران دیون پولی و شیوه‌ها و احکام پرداخت، اشاره شده ‌‌است. سوال اصلی این رساله، آن بوده است که آیا احکام قانونی نظام حقوقی‌ایران درباره دیون پولی برای حمایت از طلبکاران، ...