عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

قرآن کریم گنجینه ای از معانی است که هرگز پایان نمی پذیرد. این کتاب آسمانی بیش از چهارده قرن مورد توجّه مسلمانان مخصوصاً دانشمندان اسلامی و حتّی غیر اسلامی قرار گرفته است و در مورد هر یک از علوم آن کتاب های متعدّدی توسط دانشمندان سرآمد به رشته تحریر در آمده و در طول این مدّت صدها تفسیر برآن نوشته شده است. یکی از ابزارهای مهم برای درک معنا ومفهوم کلام خداوند، شناخت اعراب کلمات آن است. اعراب واژه های قرآن غالباً واضح بوده و با کمترین توجّه قابل فهم می باشد. امّا گاه در تراکیب ا ...

فهم صحیح آیات قرآن وابسته به احاطه ی بر کیفیت اجزاء جمله است. نحوه ی ارتباط کلمات در قرآن، وجوه متعدد اعراب و ترکیب های نحوی را به دنبال داشته است. اعتقاد به یک اعراب و ترکیب خاص، در برخی موارد وابسته به مبنای عقیدتی است به طوری که با یک مبنای کلامی الزاما باید به نوع خاصی از اعراب معتقد شد. امّا بهترین ضابطه برای انتخاب وجه یا وجوه اعراب، مطابقت با عقل و نقل (اعم از آیات دیگر قرآن و روایات) می باشد. ...
نمایه ها:
قرآن | 
آیات | 
اعراب | 
نحو | 
فرقه | 

علم نحو، پايه وشالوده ى علوم زبان عربى است، اين علم راه پر فراز و نشيبى را پيموده است. در گذشته بيشتر يا در قالب مباحث نحوآموزشي ويا مباحث علم اصول نحو مورد پيگيري قرار مي گرفته است، تا اينكه نخستين بانگ اعتراض ونقد،توسط ابن مضاء قرطبي از اندلس به گوش رسيد.امروزه هم دانشمندانى چون تمام حسان، در زمينه ى بومى نمودن نظريه ى نحو ساختارگرا، وخليل عمايرة در زمينه ى بومى نمودن نظريه ى نحو زايشى -گشتارى با ارائه نظريات جديد نحوى پا به اين عرصه نهادند. در اين نوشتار با مطالعه ى علم ...

زمخشری دانشمند بزرگ وبرجسته ای است که در علوم مختلف از قبيل تفسير، فقه، بلاغت، صرف ونحو، وادبيات تبحر ويژه ای يافته است. وتفسير کشاف او به خاطر برخورداری از زيبایی بیان وعلومی چون بلاغت، ادبيات، وبويژه علم نحو، تفسير بی نظيری است. او در خلال تفسير معنوی وبلاغی آيات به مطالب اعرابی ونحوی مفيد وارزنده ای اشاره کرده است، بدون اينکه برای آنها جايگاه خاصی را تعيين کند. و از آنجا که اين مطالب اعرابی نقش مهم واساسی را در باب اعراب قرآن کريم، تفسير آيات وتبيين آنها ايفا می کند، استخ ...

زمخشری دانشمند بزرگ وبرجسته ای است که در علوم مختلف از قبیل تفسیر، فقه، بلاغت، صرف ونحو وادبیات تبحر ویژه ای یافته است. وتفسیر کشاف او به خاطر برخورداری زیبایی بیان وعلومی چون بلاغت،ادبیات، وبه ویژه علم نحو تفسیر بی نظیری است. او در خلال تفسیر معنوی وبلاغی ایات به مطالب اعرابی ونحوی مفید وارزنده ای اشاره کرده است، بدون این که برای انها جایگاه خاصی را تعیین کند. واز انجا که این مطالب اعرابی نقش مهم واساسی رادر باب اعراب قران کریم، تفسیر ایات وتبین انها ایفا میکند،استخراج انها ...

در این پژوهش به بررسی ساخت های نحوی فعل "کان" و مشتقات آن در قرآن کریم پرداخته ایم. با توجه به این که "کان" و مشتقات آن در قرآن (1450مورد) در ساخت های مختلف به کار رفته است مترجم باید دید روشنی از این فعل داشته باشد و بداند در هر مورد چه ترجمه ای از آن ارائه دهد تا ترجمه او از منظر نحوی، درست، روان و تا جای ممکن نزدیک به مدلول متن عربی قرآن باشد. برای دریافت معانی این فعل و مشتقات آن، کلیه موارد "کان" در قرآن کریم استقصاء شده است و سازه ها و ساخت های نحوی‏ که "کان" در آن به ...

پایان نامه ای که پیش روی ماست در خصوص تصحیح وتحقیق وتبیین وشرح شواهد موجود در کتاب «املاء ما منَّ به الرحمن» شیخ ابوالبقاء عکبری میباشد .این کتاب در زمینه وجوه اعراب در قرآن کریم است قرآنی که پیوسته علماء و مفسران در صدد اعراب آن بوده اند چرا که اعراب نقش بسزایی در تفسیر معانی آن دارد. قرآن کریم سبب اصلی پیدایش علم نحو و اعراب میباشد.چراکه تداخل لهجات در زبان عربی واختلاف لهجات بین قبایل، قرآن را دستخوش تحریف کرد بطوریکه علماء و بزرگان را وادار به اعراب گذاری آن نمود.پس ا ...

در تحقیق حاضر سعی شده توضیحاتی در زمینه نحوه و چگونگی ارتباط و نامه‌نگاری در عهد باستان داده شود. همچنین آگاهی از این موضوع که آیا واقعاً در آن زمان ارتباطی با اقوام مختلف وجود داشته یا خیر و اینکه این ارتباطات به چه صورت یا صورت‌هایی بوده است؟ در این تحقیق، عهد باستان از زمان ایلامی‌ها تا جنگ‌های اعراب و ایرانیان در زمان ساسانیان مورد بررسی قرار گرفته است. موارد مورد بررسی عبارت است از: پست یا چاپار، راه‌ها، تجارت و بازرگانی، مهرها، سفرا و ارتباط با دیگر کشورها. اهداف: پیدا ...

مفسران قرآن کریم طی قرنهای گذشته درصدد بیان وآشکارکردن زیبائیهای بلاغی واعراب آیات قرآن کریم بوده اند.زمخشری صاحب کتاب تفسیر کشاف وازمفسران بزرگ قرآن ،بخش زیادی ازکتاب خود را به علم نحو وصرف به ویژه علم بلاغت اختصاص داده است.قاضی بیضاوی صاحب کتاب أنوارالتنزیل وطبرسی صاحب کتاب جوامع الجامع،کتابهای خود را به پیروی ازکتاب کشاف به رشته تحریر درآورده واعراب وبلاغت آیات رابراساس این کتاب قرارداده اند.دراین پایان نامه سعی برآن است تااعراب وبلاغت آیات سوره های ابراهیم ،حجرونحل را ازم ...