عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعتیاد به مواد مخدر پدیده‌ای است که بسیاری از جوامع از جمله ایران را درگیر معضلات بسیاری نموده است. در مطالعات اخیر بسیاری از مناطق مغز که در جنبه‌های گوناگون اعتیاد به مواد مخدر دخیل هستند، شناسایی شده‌اند و مطالعات فارماکولوژی با تمرکز بر روی انتقال‌دهنده‌های عصبی و نقش آنها در اعتیاد، انجام گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد نوروتروفین‌ها در تمامی جنبه‌های اعتیاد به مواد مخدر یعنی شروع، وابستگی، تحمل و دیگر جنبه‌های اعتیاد دخیل هستند. بنابراین شناخت بیشتر نوروتروفین‌ها و تحقیق ...

پدیده اعتیاد در جهان امروز از مسایل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها نسل جوان و نوجوان جامعه با آن روبرو است. آن چه مسلم است دلایل اعتیاد نوجوانان بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند. آن چه که تقریباً به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده میشود، اولین تجربه مصرف موادمخدر به صورت تفریحی یا به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی است. علل و عوامل گوناگونی در گرایش نوجوانان به این پدیده شوم دخالت دارند که بعضی از آنها مربوط به تربت ...

این رساله به کاوش و کند و کاو مسأله اعتیاد دانشجویی در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از روش کیفی و روش‌شناسی نظریه‌ی زمینه‌ایمی‌پردازد. در این ارتباط پانزده تن از دانشجویان وابسته به مصرف مواد، به عنوان مشارکت-کنندگان تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌شناسی کیفی و راهکار نظریه زمینه‌ایانجام پذیرفته است. در این ارتباطظهور 360 مفهوم اولیه، 38 مقوله عمده، 10 مقوله هسته و یک مقوله هسته اصلیاز جریان کار حصول گردیده است. مقول ...

هدف پژوهش حاضرتعیین برازش مدل روابط علی سبک‌های دلبستگی، حمایت اجتماعی ادراک شده، سبک‌های هویت، عزت نفس و احساس تنهایی بر آمادگی به اعتیاد بود. برای این منظور 596 دانشجو (354 دختر،242پسر) به شیوه‌ی نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ی از میان دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمان (46000) انتخاب شدند. برای گردآوری اطاعات از پرسش‌نامه‌های سبک هویت بروزونسکی، سبک دلبستگی هازان و شیور، احساس تنهایی دی توماسو، برانن و بست، حمایت اجتماعی ادرک شده زیمت، دهلم، زیمت و فارلی، عزت ‌نفس روزنبرگ و آما ...

زمینه: اندازه‌گیری کیفیت زندگی به عنوان پیامدی از سطح سلامت کاربرد گسترده ای در حوزه سلامت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه کیفیت زندگی افراد معتاد و غیرمعتاد شهر شاهرود انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به صورت مورد - شاهدی در سال 1392انجام شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه SF36که قبلا روایی و پایایی آن توسط منتظری و همکاران(15) تایید گردیده بود جمع‌آوری گردید. در این مطالعه 266نفر معتاد و به میزان دو برابر ان(541نفر) غی ...

اگرچه در سالهای اخیر ، اعتیاد عموماً پدیده ای مردانه تلقی می شد و درگیری زنان در آن بسیار ناچیز می نمود ،اما مطالعات انجام گرفته در این حوزه و شواهد بدست آمده ، دلالت بر درگیری روز افزون زنان و حتی دختران جوان در این مقوله دارد. به طوری که نرخ رشد اعتیاد ، در بین زنان بسیار بیشتر از مردان بوده و در برخی از پژوهشها تا حدود دو برابر نرخ رشد اعتیاد در مردان نیز گزارش شده است. بررسی عوامل ، شرایط و محرکهای این رشد فزاینده می تواند از منظرهای متفاوتی صورت بگیرد.طرد اجتماعی به عنو ...

تحقیق حاضر به تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسشنامه استاندارد بدست آمد. جامعه آماری 120 نفر معتادانی بودند که سابقه ترک اعتیاد داشته و در مرکز اجتماع درمان مدار شهر مشهد برای درمان حضور داشتند. حجم نمونه 105 نفر از معتادان دارای سابقه ترک بودند که به طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد: دفعات بازگشت به اعتیاد با متغیرهای برچسب رابطه معنادار مثبت، ...

هدف اصلی انجام پژوهش ساخت پرسشنامه ای استاندارد برای سنجش میزان اعتیاد دانش آموزان 15 تا 18 ساله به فضای سایبری است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر دانش آموز دبیرستانی شهر تهران بود که از این تعداد 111 نفر پسر و 183 دختر با روش نمونه برداری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش 62 پرسش5 گزینه ای در مقیاس لیکرت برای سنجش اعتیاد به فضای سایبری است که توسط پژوهشگر طراحی و تدوین شد. دامنه نمرات این پرسشنامه بین 62 تا 310 است. نتایج حاصل از عملیات آماری نشان می دهد که ضریب اعتبار آزمون با ا ...

از آنجاییکه تفکر انتقادی نقش مهمی در حل مشکلات و اتخاذ تصمیمات پیچیده دارد ، و همچنین سوء مصرف مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات عصر حاضر می باشد که گستره جهانی دارد لازم است این توانایی در نوجوانان پرورش یابد. هدف از این مطالعه تعیین رابطه تفکر انتقادی با نگرش به اعتیاد در نوجوانان بود . پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی است که در تحقیق تحلیلی آزمودن فرضیه انجام می گیرد درا ین پژوهش ، با توجه به معیارهای مورد نظر 360نفر از دانش آموزان دختر و پسر متوسطه شهرقم که در سال تحصیلی 90-89 ...