عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر به منظور بررسی و تحلیل دیدگاه حسابرسان در خصوص عوامل موثر بر اعتماد آن‌ها به مدیریت صاحبکار و مدارک ارائه شده توسط وی طرح ریزی و انجام شده است. با وجود الزام حسابرسان به برنامه‌ریزی و اجرای فرایند حسابرسی با تردید حرفه-ای، این موضوع را نیز باید در نظر داشت که حسابرسی صورت‌های مالی نمی‌تواند بدون اعتماد حسابرس به صاحبکار و مدارک ارائه شده توسط وی انجام شود زیرا صورت‌های مالی و شواهد و مدارک ارائه شده توسط مدیریت، مبنای کار حسابرسان را فراهم می-کنند. در عین حال، سطوح ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای حاکمیت شرکتی، توانایی مدیریت، کیفیت گزارشگری مالی، اعتماد بیش از حد مدیریت و کیفیت حسابرسی بر خطر سقوط قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای مورد بررسی شامل: حاکمیت شرکتی؛ شامل سه بعد راهبری (ساختار مالکیت، ساختار هیات مدیره و عدم شفافیت اطلاعات مالی)، هم‌چنین برای تعیین میزان اعتماد بیش از حد مدیران از پنج معیار (سرمایه‌گذاری بیش از حد، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، خالص جریان‌های نقدی، سیاست تقسم سو ...

بازار سرمایه محل تعامل دو گروه عمده سرمایه گذار و سرمایه پذیر است و حسابداری به عنوان رکن سوم و پیوند دهنده این دو گروه است.برای برقراری پیوند مناسب بین این دو گروه و به لحاظ لزوم رعایت انصاف ،لازم است گزارش های شفاف حسابرسی توسط حسابرسانتهیه و به تایید حسابرسان مستقل برسد. حسابرسان در بررسی گزارش های مالی به کرات از قضاوتهای ارزشی وحرفه ای استفاده می کنندکه این قضاوتها تابع عوامل متعددی است.هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دو گروه از این عوامل شامل عوامل فردی و موقعیتی بر قضاوت ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر عوامل موقعیتی بر قضاوت عمومی حسابرسان است. بنابراین با استفاده از متغیر های اعتمادبه مشتری، استقلال به عنوان متغیرهای مستقل و قضاوت عمومی حسابرس به عنوان متغیروابسته مدل تحقیق شکل گرفته است.روش تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی بوده و بر حسب روش اجرا توصیفی- همبستگی است که با بکارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داد ههای مورد نیاز جم عآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، حسابرسان مستقل عضو سازمان حسابرسی و نیز حسابرسان فعال در شرکت های حسابرسی می ...

به دنبال استقرار قانون ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران رسمی و ایجاد جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 1380، تعداد موسسات حسابرسی رو به افزایش نهاد. از طرف دیگر اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در قالب قوانین برنامه‌های توسعه اقتصادی منجر به تغییراتی در محیط اقتصادی ایران به عنوان یکی از استفاده‌کنندگان خدمات حسابرسی گردید. این تغییرات تأثیر ویژه‌ای بر بازار حسابرسی در ایران داشت، به نحوی که افزایش موسسات حسابرسی و افزایش رقابت در این بازار، گزینه‌های انتخاب حسابرس توسط صاحبکا ...

در این تحقیق، تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس در یک قلمرو زمانی از سال 1386 تا 1392مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه‌ای بوده و در حیطه پژوهش های توصیفی ‌_ رگرسیونی قرار دارد وبرای تحلیل داده ها از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون ها با استفاده ازنرم افزار آماری R صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین اعتماد بیش از حد مدیری ...

نقش حسابرس در جامعه اعتباربخشی نسبت به حقیقی و منصفانه بودن صورت‌های مالی می‌باشد. اگر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی به استقلال حسابرس شک داشته باشند، صورت‌های مالی فاقد اعتبار خواهند بود. این مطالعه مبتنی بر پرسشنامه، خدشه‌دار شدن استقلال حسابرس را با توجه به روابط حسابرس و صاحبکار در سه بخش مورد بررسی قرار می‌دهد: ارائه مشترک خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی به صاحبکار، وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار و روابط طولانی‌مدت بین حسابرس و صاحبکار. هدف این بود که تعیین شود آیا پس ا ...

بررسی نقش طول دوره همکاری حسابرس بر کیفیت صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است و مورد توجه ویژه مجامع حرفه ای قرار دارد. افزایش استقلال حرفه ای حسابرس موجب اعتماد بیشتر به حرفه گردیده و زمینه توسعه و بهبود عملکردهای حرفه را فراهم می آورد. در این راستا محققین و پژوهشگران حرفه حسابداری و حسابرسی موضوع استقلال حسابرس و عوامل اثرگذار بر آن را با دقت و توجه ویژه مورد بررسی قرار داده اند. یکی از عواملی که میتواند بر استقل ...

چکیده انجمن حسابداران خبره کانادا (1995) بیان می کند : "قضاوت حرفه ای گوهر اصلی حسابرسی است . ارزشی که با حسابرسی صورتهای مالی ایجاد می شود، ناشی از قضاوت حسابرس و در کل ناشی از مجموعه قضاوتهای حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام می شود ." تعیین میزان کمی و کیفی شواهد حسابرسی مورد نیاز هر کار حسابرسی، موضوعی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس بستگی دارد. لذا بحث در خصوص قضاوت حرفه ای حسابرس و عوامل موثر بر آن را می توان موضوعی بسیار مهم در حرفه حسابرسی ...