عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعات اخير گويای اين مطلب هستند که فعاليت های پيش شنيداری نقش مهمی را در پيشرفت درک شنيداری ايفا می کنند. همگام با مطالعات قبلی انجام شده و به منظور روشن ساختن وجه جديدی از طرح واره سازی، تحقيق حاضر به بررسی تاثير آماده سازی واژگان بر روی پيشرفت درک شنيداری و اعتماد به نفس فراگيرندگان زبان انگليسی به عنوان زبان دوم می پردازد. نمونه ی مورد بررسی شامل ٣۶ دانشجوی سال اول زبان و ادبيات انگليسی در دانشگاه سمنان است که به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شده اند. هر دو گروه در آ ...

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه بین اعتماد به نفس ورزشی(صفتی و حالتی) مردان ورزشکار رشته های هندبال و دو و میدانی شهرستان سبزوار و دانشگاه تربیت معلم سبزوار است. ...

هدف اصلی از این تحقیق بررسی رابطه جو سازمانی با میزان اعتماد به نفس معلمان مدارس متوسطه دخترانه شهرستان شوش می باشد و شامل اهداف فرعی مانند بررسی ابعاد جو سازمانی اعتماد به نفس معلمان در مدارس بررسی اثرات انواع جو سازمانی بر اعتماد به نفس معلمان در مدارس می باشد. روش تحقیق همبستگی از نوع پیمایشی است. ابزار تحقیق پرسشنامه جو سازمانی مدارس( OCDQ-RS ) و پرسشنامه اعتماد به نفس می باشد. جامعه آماری 402 نفر که120 نفر به عنوان نمونهانتخاب شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 1- بین ج ...

چکیده مهارت های زندگی یکی از عوامل مهم در تعیین میزان اعتماد به نفس فرد بوده و می تواند به افراد کمک کند تا تصمیمات خود را با آگاهی اتخاذ نمایند، بطور موثر ارتباط برقرارکنند، مهارت های مقابله ای و مدیریت شخصی خود را گسترش دهند و زندگی سالم و بارآوری داشته باشند. از طرفی دیگر بدون برخورداری از اعتماد به نفس دست پیدا کردن به هدف غیر ممکن است. اعتماد به نفس باعث می شود فرد بر زندگی و آینده خود احساس تسلط داشته باشد. احساس و فکر شخص در مورد خود و همه چیز او برای موفقیت در کاری ا ...

زمینه وهدف : اعتماد به نفس وعزت نفس نقش اساسی در سلامت روان ایفا می کنند و اثرات برجسته ایی را در احساسات , ارزشها وهدفهای فردی ایفا می کنند و به عنوان یکی از زمینه های آسیب پذیری نسبت به بیماریهای روانی مد نظر قرار می گیرند . هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای برنامه ریزی عصبی – کلامی در افزایش عزت نفس واعتماد به نفس در زنان می باشد . مواد وروشها : این پژوهش به صورت آزمایشی ؛ پیش آزمون وپس آزمون همراه با گروه کنترل طراحی شده است . جامعه پژوهش کلیه زنانی بود ...

عزت نفس یا SELF STEEM بعنوان شاخص برای سلامت روانی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است که کاهش آن می تواند سلامت روانی را به خطر اندازد و منظور از آن میزان ارزشی است که شخص برای خود قائل است. زمانی که خود ادراک شده و خودآرمانی با هم همتراز باشند فرد از عزت نفس بالایی برخوردار خواهد بود و اگر فاصله این دو از هم زیاد باشد عزت نفس فرد پایین می آید. این تحقیق از نوع cross sectional بوده و بر روی 503 نفر از دانشجویان پزشکی فنی و حقوق و ورودیهای سال 1376 دانشگاه تهران در تابستان سال 78 ...

مقدمه:در بسیاری از افراد تقاضا برای درمان ارتودنسی مرتبط با تمایل آنها برای بهبود ظاهر و میزان جذابیت ظاهری می باشد. هدف از مطالعه ی موجود بررسی ارتباط بین شدت مال اکلوژن، اعتماد به نفس و رضایت از ظاهر دندانی-صورتی در میان دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهرمشهد در شمال شرق ایران بود. مواد و روشها:حجم نمونه شامل 315 نفر دانش آموز دختر دبیرستانی در رده سنی 15-17 سال بود که به طور تصادفی خوشه ای انتخاب شده بودند. رضایت از ظاهر دندانی-صورتیبا استفاده از یک پرسشنامه آزمون ش ...
نمایه ها:

از آنجا که گرداننده اصلی سازمانها امروزه انسانها هستند و دنیای امروز را دنیای سازمانها تشکیل می‌دهند، بنابراین پرداختن به گردانندگان این سازمانها و مسائل روحی و روانی آنها، اهمیت زیادی دارد و توجه به دانشجویان رشته مدیریت به عنوان سکانداران آینده این سازمانها از اهمیت دو چندانی می‌یابد. در این پژوهش ما نگرش دانشجویان رشته‌های مدیریت و عوامل موثر بر آن و همچنین اعتماد به نفس دانشجویان و تاثیر آنها بر روی عملکرد تحصیلیشان را در میان دانشجویان رشته‌های مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه رابطه بین اعتماد به نفس و مولفه های ده گانه هوش اخلاقی معلمان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش در شمال و جنوب شهر تهران در سال 1393 می باشد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی و از روش تحقیق همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری کلیه معلمان شاغل دوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران در سال 1394-1393 می باشد . روش نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای می باشد. از بین مناطق نوزده گانه آموزش و پرورش تهران دو منطقه (1و 3) ...
نمایه ها: