عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این پژوهش، تعیین منابع پیش‌بینی‌کننده اعتماد به نفس ورزشی کشتی‌گیران جوان بوده است. به همین منظور پرسشنامه منابع اعتماد به نفس ورزشی ویلی و همکاران (1998) و پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی ویلی و نایت (2002) به طور تصادفی در اختیار 148 کشتی‌گیر جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمانی کشور سال 1388 قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه‌های مذکور توسط متخصصان تعیین و ثبات درونی پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی نیز در یک مطالعه مقدماتی با آلفای کرونباخ 0/89 تعیین شد. برای تعیین روا ...

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر هویت اجتماعی جوانان می باشد. تحقیق حاضر به شیوه پیمایشی انجام شده و اطلاعات لازم بوسیله پرسشنامه از یک نمونه 400 نفری از بین جوانان تمام اقشار (دانشجویان) دانشگاه کابل جمع آوری شده است. در این بررسی از نظریه هانری تاجفل جهت تبیین هویت اجتماعی جوانان استفاده شده است. طبق این نظریه شاخص های نظیر اعتماد به نفس، میزان رضایت از خود در اجتماع، جنسیت، سبک زندگی و سرمایه اجتماعی، عوامل مؤثر بر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان می-باشد‌ لازم به ذکر اس ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین اعتماد به نفس ورزشی و انگیزش ورزشی در ورزشکاران راکتی بر پایه نظریه خودمختاری بوده است، بنابراین روش این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. بدین منظور از بین ورزشکاران راکتی(تنیس روی میز، بدمینتون و تنیس) استان کرمان دارای حداقل سابقه سه سال حضور در رشته مذکور و همچنین کسب حداقل مقام در سطح مسابقات شهرستانی، 298 نفر بصورت تصادفی طبقه‌ای بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. درجمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه‌های انگیزش ورزشی(پلی‌تیر و همکاران،19 ...

مطالعات اخير گويای اين مطلب هستند که فعاليت های پيش شنيداری نقش مهمی را در پيشرفت درک شنيداری ايفا می کنند. همگام با مطالعات قبلی انجام شده و به منظور روشن ساختن وجه جديدی از طرح واره سازی، تحقيق حاضر به بررسی تاثير آماده سازی واژگان بر روی پيشرفت درک شنيداری و اعتماد به نفس فراگيرندگان زبان انگليسی به عنوان زبان دوم می پردازد. نمونه ی مورد بررسی شامل ٣۶ دانشجوی سال اول زبان و ادبيات انگليسی در دانشگاه سمنان است که به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شده اند. هر دو گروه در آ ...

در طول دو ده اخیر، روش فعالیت محور موضوع مطا لعاتی تحقیق های فراوانی بوده است. با این وجود به ندرت موضوعاتی مهمی مانند درک، نگرش و اعتماد بنفس معلمان نسبت به انجام ان روش درکلاس درس مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق درک، نگرش و اعتماد بنفس معلمان نسبت به انجام روش فعالیت محوردر مدارس ایران را برسی کرده است. دادهای این بررسی از طریق تست روش فعالیت محور و دو پرسشنامه نگرش و اعتماد بنفش نسبت به این روش از 115 دبیر زبان انگلیسی راهنمایی و دبیرستان که بطور تصادفی از پنج ناحیه آ ...

در این تحقیق که برای اولین بار میزان رضایتمندی دانشجویان در مورد مهارتهای کلی کسب شده در دوره کارشناسی حسابداری و برخی دیگر از رشته های علوم انسانی، به عنوان معیاری جدید برای ارزیابی کیفیت خروجیهای این رشته ها برای ورود به حرفه در ایران مورد نظر خواهی قرار گرفته است؛ رضایتمندی شخصی، وضعیت اعتماد به نفس فرد در مورد توانایی انجام یک کار تا رسیدن به نتیجه نهایی تعریف و در 4 گروه مهارتهای شخصیتی، مهارتهای اطلاعاتی، مهارتهای تحلیلی و مهارتهای رفتاری طبقه بندی شده است. اطلاعات مور ...

یکی از عمده ترین مفاهیمی که تلاش های نظری بسیاری رابه خود معطوف ساخته ودرتمامی سطوح مدیریت ومنابع سازمانی ، سازمان ها اهمیت زیادی پیداکرده رضایت شغلی ست درصورتی که افراد از کارشان ناراضی باشند ، این نارضایتی دربسیاری ازبخش های سازمان پراکنده شده ومیزان بازدهی رادرسازمان کاهش می دهند . سوال اساسی مطرح شده دراین تحقیق قصد دارد تا با بررسی گروه خاصی ازافرادرسازمان های خدمات درمانی یکی از فاکتورهای دخیل دررضایت شغلی را بررسی کند . سوال تحقیق بااین مضمون است که : آیا بین اعت ...

طراحی مرکز کودکان ایرانی با هدف تعریف الگویی برای ایجاد نوع جدیدی از فضا با رویکرد نگاه به افق های آینده، چالش ها و راهکارها به مقوله ی کودک انجام شده است.در این تحقیق بر اهمیت کودک به عنوان آینده ساز این کشور تاکید شده و این موضوع را با بررسی حساسیت ایجاد امکانات فرهنگی-تفریحی و فعالیت هایی که تجربه بهبود ویژگی های فضای کودک را با هدف بالا بردن اعتماد به نفس کودکان و پرورش کودکانی خلاق انجام شده است تا بتواند از یک سو فضایی امن باشد و حس تعلق در کودک ایجاد کند و از سوی دیگر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل فردی و سازمانی بر خلاقیت مدیران مدارس متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز بود. جامعه آماری شامل مدیران مدارس متوسطه نواحی چهارگانه شهر شیراز که در سال 88 در دبیرستان های این شهر مشغول فعالیت بودند، از بین آنها 130 نفر با توجه به فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شد، ابزارهای به کارگرفته شده دراین پژوهش، پرسش نامه خلاقیت رندسیپ و پرسش نامه عوامل فردی و سازمانی موثر بر خلاقیت بود، قبل ازاجرا روایی وپایایی ابزارهای پژوهش بررسی، واعتبارابزارها محرز گ ...