عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شد ...

مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی است. اعتماد، بستر تعاملات و روابط اجتماعی است. اعتماد اجتماعی، مفهومی است که شعاع گسترده ای را در بر می گیرد. برای بررسی اعتماد اجتماعی جانبازان، آن را در سه بعد اعتماد درون گروهی، برون گروهی و تعمیم یافته تقسیم و مورد سنجش قرار داده شد. نظریات مرتبط با اعتماد، شامل نظریه های جیمزکلمن، آنتونی گیدنز، پیوتر زتومکا، کلاوس افه، فرانسیس فوکویاما و... مورد بحث قرار گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایش از تعداد 319 جانبا ...

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با اعتماد اجتماعی با تأکید بر نسل‌ها، در دو شهر مشهد و سبزوار از استان خراسان رضوی است. متغیر وابسته‌ی این پژوهش،‌ اعتماد اجتماعی است که با دو بعد اعتماد عام یا رقیق و اعتماد خاص یا غلیظ سنجیده شده است. منظور از اعتماد خاص، اعتماد به افراد آشنا و منظور از اعتماد عام، اعتماد به افراد ناآشنا در جامعه است. با این حال تمرکز اصلی این تحقیق بر اعتماد عام است. بدین منظور با استفاده از روش پیمایشی، دو نمونه‌ی 600 نفری از هر شهر با ابزار پرسش‌نامه م ...

به منظور افزایش روابط متقابل افراد و کاهش فرد گرایی در جامعه امروزی از طرفی و پیشبرد اهداف رسمی حکومت ها از طرف دیگر ،وجود عناصر اخلاقی نرمی همچون اعتماد ضروری به نظر میرسد. حفظ و بقای اعتماد در بستری از نظم صورت می گیرد و حفاظت از ان حمایت و همکاری همه ابعاد و سطوح جامعه را می طلبد. توسعه و پیشبرد اجتماعی جامعه،بدون توجه به مساله نظم و اعتماد مفهوم پیدا نمی کند.لذا شناخت عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی امری ضروری به نظر میرسد.این ضرورت هدف اصلی این تحقیق به شمار میرود. در ای ...

محور اساسی و تکیه‌گاه روابط اجتماعی به طور عام، اعتماد اجتماعی است. اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش، بررسی و شناخت میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن؛ مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. ابزار تحقیق در این پژوهش، پرسشنامه است. جمعیّت آماری پژوهش برابر با سرشماری سال 1390 کل کشور، 88278 نفر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ی بین اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی در بین معلمان در مقایسه باکارکنان شرکتهای دولتی در شهر زنجان بود. پس از طرح سوال آغازین و ارائه اهداف پژوهش، چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه های جامعه شناختی لیپست ،جورج هومنز،هابرماس ،آنتونی داوتر،آرنشتاین ، دورکیم ،مک کله لند ، هانتینگتون و… با توجه به موضوع و اهداف تحقیق انتخاب گردید و فرضیات این پژوهش از مدل تئوریکی فوق اقتباس شد. این فرضیات رابطه مشارکت را با عوامل اجتماعی می‌آزماید. جهت بررسی فرضیات مطرح ش ...

تحقیق حاضر به بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر احساس امنیت اجتماعی در بین دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور پرداخته است. امنیت اجتماعی حکایت از حفظ فرد در مقابل خطراتی دارد که اجتماع آن را برای افراد رقم می زند و فرد را در مقابل خطراتی که مسبب آن زندگی جمعی است حمایت می کند و یکی از شاخصه های کیفی زندگی در شهرهاست. فضاهای شهری از جمله مولفه هایی هستند که نابهنجاری های اجتماعی در آن ها رخ می دهد و امنیت افراد را تهدید می نماید. بنابراین امنیت زنان و دختران دانشجو به عنوان یک گرو ...

سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد، که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند، اساسا بایدشامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند (فوکویاما، 1379:12-11) . هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان به آسیب های اجتماعی نوپدید در میان جوانان منطقه 15 تهران بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی - پیمایشی ا ...

هویت از نیازهای روانی انسان و پیش‌نیاز هرگونه زندگی اجتماعی است، اگر محور و مبنای زندگی اجتماعی را برقراری ارتباط پایدار و معنادار با دیگران بدانیم، هویت اجتماعی چنین امکانی را فراهم می‌کند. به بیان دیگر بدون چارچوبی برای تعیین هویت اجتماعی، افراد مانند یکدیگر خواهند بود وهیچکدام از آنها نمی‌توانند به صورتی معنادار و پایدار با دیگران پیوند یابند، بنابراین بدون هویت اجتماعی، در واقع اجتماعی وجود نخواهد داشت. بر مبنای نظریات مختلف در حوزه جامعه شناسی ، سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ...