عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شد ...

چکیده: اعتماد اجتماعی به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی، عنصری کلیدی در برقراری تعاملات اجتماعی و یکی از بنیان های اساسی نظم و همبستگی اجتماعی است. پیامدهای مثبت اعتماد اجتماعی از جمله سلامت جسمی و روانی شهروندان، مشارکت در طرح های توسعه، کارایی نظام اقتصادی و سیاسی جامعه، تسهیل فرآیندهای مشارکتی و ... از طرفی پیامدهای منفی فقدان اعتماد مانند بی ثباتی سیاسی، نارضایتی عمومی، رواج دروغ و نادرستی، و در کل عدم رعایت اخلاق در جامعه، قانون گریزی و ... موجب شده اند تا اعتماد به عنو ...

مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی است. اعتماد، بستر تعاملات و روابط اجتماعی است. اعتماد اجتماعی، مفهومی است که شعاع گسترده ای را در بر می گیرد. برای بررسی اعتماد اجتماعی جانبازان، آن را در سه بعد اعتماد درون گروهی، برون گروهی و تعمیم یافته تقسیم و مورد سنجش قرار داده شد. نظریات مرتبط با اعتماد، شامل نظریه های جیمزکلمن، آنتونی گیدنز، پیوتر زتومکا، کلاوس افه، فرانسیس فوکویاما و... مورد بحث قرار گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایش از تعداد 319 جانبا ...

محور اساسی و تکیه‌گاه روابط اجتماعی به طور عام، اعتماد اجتماعی است. اعتماد از پیش‌شرط‌های اساسی برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. هدف اصلی پژوهش، بررسی و شناخت میزان اعتماد اجتماعی در روابط شخصی و عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با آن؛ مورد مطالعه ساکنان 18 سال به بالای شهر یاسوج بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی است. ابزار تحقیق در این پژوهش، پرسشنامه است. جمعیّت آماری پژوهش برابر با سرشماری سال 1390 کل کشور، 88278 نفر ...

سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد، که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند. هنجارهایی که تولید سرمایه اجتماعی می کنند، اساسا بایدشامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند (فوکویاما، 1379:12-11) . هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش جوانان به آسیب های اجتماعی نوپدید در میان جوانان منطقه 15 تهران بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی - پیمایشی ا ...

اعتماد مفهوم کانونی نظریات کلاسیک جامعه شناسی و نیز محور اصلی تئوری‏های نوین سرمایه اجتماعی و زمینه تعاملات و روابط اجتماعی است. نتایج بسیاری از مطالعات اخیر در سطح کشور حاکی از کاهش سطح نسبی این متغیر در هر دو بعد اجتماعی و سیاسی آن در نزد اقشار مختلف اجتماع است. این دسته از مطالعات، عوامل متفاوتی را برای این وضعیت شمرده‏اند. با این حال کمتر مطالعه‏ای به بررسی تأثیر رسانه‏های جمعی بر اعتماد سیاسی و اجتماعی پرداخته است. این پ‍ژوهش با هدف بررسی تأثیر میزان استفاده از رسانه‏ها ...

متغیرهای مستقل این تحقیق؛ احساس تبعیض، اعتماد به نهادهای دولتی، امنیت اجتماعی، پایبندی به دین، اعتماد به رسانه‌ها، تصور فرد از دینداری مسئولان و پایگاه اقتصادی اجتماعی و متغیر وابسته، اعتماد به طرح هدفمندی یارانه‌ها که در قالب 7 فرضیه اصلی و فرعی مورد بررسی قرار گرفت. بنا به ضرورت و مناسبت موضوع، از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری این تحقیق، مستمری بگیران بازنشسته تامین اجتماعی شهر تهران می‌باشد. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و انتخاب نمونه‌ها از طریق نمونه‌‌گیری تصادفی صورت گر ...

در این پژوهش به بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی و گرایش به نوسازی در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شیراز پرداخته ایم. اعتماد اجتماعی در 4 بعد اعتماد بین شخصی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد به اصناف و مشاغل و اعتماد به نهادهای انتزاعی بر اساس نظریات گیدنز، کلمن و چلبی مورد سنجش قرار گرفت. برای سنجش این 4 فاکتور، اعتماد را به دو بعد اعتماد در سطح خرد و اعتماد نهادی تبدیل کردیم. در اعتماد در سطح خرد، اعتماد بین شخصی و اعتماد تعمیم یافته توسط پرسشنامه محقق ساخته که بر مبنای طیف لیک ...

آثار و پیامدهای آموزرش عالی در توسعه ی تمامیت فردی افراد، از جمله مهمترین اهدافی است که نظام های آموزش عالی برای بهینه سازی و گسترش آن تلاش می کنند. در واقع، چنانچه کار ویژه های آموزش عالی که عبارتند از: آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی یا به سخنی دیگر "جامعه پذیری" را در نظر داشته باشیم، نظامی می تواند موفق تر باشد که بتواند به همسوسازی این سه کار ویژه بپردازد. بازتاب جامعه پذیری را می توان در تولید "اعتماد اجتماعی" که به همکنشی اجتماعی فزاینده تری می انجامد، مورد کندوکاو قرار د ...