عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3522

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سرمایه اجتماعی، مفهومی پر اهمیت در حوزه سلامت می‌باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر سرمایه اجتماعی و شاخص‌های مختلف آن در سطوح خانواده، خویشاوندی، دوستان، محله و کل بر سلامت روان شهروندان تهرانی انجام شده است. در کنار این هدف اصلی تاثیر سرمایه اجتماعی در سطوح مختلف(خانواده، نظام خویشاوندی، دوستان، محله و کل) بر سلامت روانی شهروندان با توجه به برخی متغیرهای تاثیرگذار دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا با استفاده از تحلیل ثانویه داده‌های جمع‌آوری شده توسط ...

این پژوهش با عنوان بررسی عوامل اجتماعی –فرهنگی موثر بر مشارکت اجتماعی زنان در شهر اصفهان انجام شده است. مهم ترین هدف این تحقیق مطالعه و بررسی میزان مشارکت اجتماعی زنان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر آن می باشد برای بررسی این موضوع از رویکردهای متفاوت کارکردی ساختی ،فمینیستی و نوسازی به خصوص نظریات پارسونز ، اینگلهارت ، هانتیگتون ، راجرز ، آلموند و وربا ، ایزنشتاد ، لرنر ، مایرون وینر ، هابرماس ، اندرسون ،‌برانگارات ، لبپست، هیگن و .... استفاده شده است. روش به کار گرقته شد ...

چکیده: اعتماد اجتماعی به عنوان شاخصی از سرمایه اجتماعی، عنصری کلیدی در برقراری تعاملات اجتماعی و یکی از بنیان های اساسی نظم و همبستگی اجتماعی است. پیامدهای مثبت اعتماد اجتماعی از جمله سلامت جسمی و روانی شهروندان، مشارکت در طرح های توسعه، کارایی نظام اقتصادی و سیاسی جامعه، تسهیل فرآیندهای مشارکتی و ... از طرفی پیامدهای منفی فقدان اعتماد مانند بی ثباتی سیاسی، نارضایتی عمومی، رواج دروغ و نادرستی، و در کل عدم رعایت اخلاق در جامعه، قانون گریزی و ... موجب شده اند تا اعتماد به عنو ...

مفهوم اعتماد اجتماعی از مفاهیم کلیدی جامعه شناسی است. اعتماد، بستر تعاملات و روابط اجتماعی است. اعتماد اجتماعی، مفهومی است که شعاع گسترده ای را در بر می گیرد. برای بررسی اعتماد اجتماعی جانبازان، آن را در سه بعد اعتماد درون گروهی، برون گروهی و تعمیم یافته تقسیم و مورد سنجش قرار داده شد. نظریات مرتبط با اعتماد، شامل نظریه های جیمزکلمن، آنتونی گیدنز، پیوتر زتومکا، کلاوس افه، فرانسیس فوکویاما و... مورد بحث قرار گرفته است. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایش از تعداد 319 جانبا ...

مشارکت سیاسی و حضور مردم در انتخابات یکی ازعوامل مهم مشروعیت بخش برای نظام های سیاسی متفاوت است،به طوری که اکثر کشورها (توسعه یافته و در حال توسعه) سعی می کنند زمینه های حضور مردم در انتخابات را فراهم کنند. حضور بیشتر مردم در امور سیاسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، نشان از فراهم بودن بسترهای لازم در این جوامع است. عوامل متعددی می تواند در مشارکت انتخاباتی موثر باشند و بر کم و کیف آن تاثیر بگذارند. یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است که به شبکه روابط اجتماعی افراد تعریف ...

در اقتصاد دانش محور تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکۀ اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری و مشارکت افراد در سطوح مختلف فردی و سازمانی دارد، نقشی اساسی در تولید علم ایفا می‌کند. زیرا در عصر حاضر علم و فناوری بیش از هر دورۀ دیگری از خصلت‌های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده‌هایی جمعی تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که هنجارها، اعتماد و شبکه‌های اجتماعی که از ارکان سرمایه اج ...

«بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی شیوع جرایم در شهرستان پارس آباد در سال 1388» عنوان پایان نامه حاضر می باشد. نوع تحقیقی علی و مقایسه ای و روش تحقیق ، پیمایشی است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته و همچنین منابع مطالعاتی دیگر شامل کتب و نشریات انجام گرفته است. مبانی نظری تحقیق بر اساس نظریه های آسیب شناسی اجتماعی و جرم شناسی طراحی شده و در پیشینه مطالعاتی از منابع مختلف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد هریک از عوامل اجتماعی واقتصادی ، به عنوان یک عامل صرف و به ت ...

هدف از این مطالعه بررسی عوامل مرتبط با اعتماد اجتماعی با تأکید بر نسل‌ها، در دو شهر مشهد و سبزوار از استان خراسان رضوی است. متغیر وابسته‌ی این پژوهش،‌ اعتماد اجتماعی است که با دو بعد اعتماد عام یا رقیق و اعتماد خاص یا غلیظ سنجیده شده است. منظور از اعتماد خاص، اعتماد به افراد آشنا و منظور از اعتماد عام، اعتماد به افراد ناآشنا در جامعه است. با این حال تمرکز اصلی این تحقیق بر اعتماد عام است. بدین منظور با استفاده از روش پیمایشی، دو نمونه‌ی 600 نفری از هر شهر با ابزار پرسش‌نامه م ...

به منظور افزایش روابط متقابل افراد و کاهش فرد گرایی در جامعه امروزی از طرفی و پیشبرد اهداف رسمی حکومت ها از طرف دیگر ،وجود عناصر اخلاقی نرمی همچون اعتماد ضروری به نظر میرسد. حفظ و بقای اعتماد در بستری از نظم صورت می گیرد و حفاظت از ان حمایت و همکاری همه ابعاد و سطوح جامعه را می طلبد. توسعه و پیشبرد اجتماعی جامعه،بدون توجه به مساله نظم و اعتماد مفهوم پیدا نمی کند.لذا شناخت عوامل موثر بر اعتماد اجتماعی امری ضروری به نظر میرسد.این ضرورت هدف اصلی این تحقیق به شمار میرود. در ای ...