عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به نقش و اهمیت روز افزونی که سند رسمی در تثبیت و تنظیم و حفظ حقوق عامه در جامعه دارد ، تامین و حفظ و صیانت از اعتبار اسناد رسمی از ضروریات حتمی و فوری هر جامعه می باشد به نحوی که آحاد جامعه در سایه اعتبار و استحکام این اسناد، احساس امنیت و آسایش کنند. بدین منظور است که قانونگذار اصل را براعتبار اسناد رسمی قرارداده است. این اصل که خود برمبنای فرض اعتماد به مامور رسمی تنظیم کننده سند و درستی عمل او در رعایت مقررات و در حیطه صلاحیت وی می باشد،آنچنان ظن قوی ای درصحت مف ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس رضایت مندی زوجیت در معلمان متأهل زن شهر تهران به اجرا در آمد. برای این منظور، نمونه ای به حجم 415 نفر از معلمان مدارس راهنمایی و متوسطه شهر تهران به روش نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده و سپس پرسشنامه رضایت مندی زوجیت افروز، بر روی آنها اجرا گردید. به منظور محاسبه اعتبار آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدارحاصل از این آماره ( 989/0) ، اعتبار بالای این ابزار را نشان می دهد. برای بررسی روایی ...

عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی در تاریخ 23مرداد 1334 (15 اوت 1955) بین ایران و امریکا در تهران منعقد شد . این عهدنامه به طور کلی متضمن مقرراتی راجع به توسعه بازرگانی بین این دو کشور و به نظم درآودن روابط حقوقی و کنسولی و نیز تداوم بر تاکید بر صلح و دوستی میان دو کشور است این معاهده در 26 اردیبهشت 1336 (16 می 1957) پس از آنکه اسناد تصویب آن در تهران مبادله شد وارد مرحله لازم الاجرائی شد هدف از انعقاد این گونه عهدنامه ها تامین و تضمین حقوقی برای اتباع طرفین است. ...

با هدف تعیین اثر برنامه ریزی پیش از انجام فعالیت زبانی بر نوشتار به زبان دوم، این مطالعه به بررسی دو نوع نگارش آموزشی و استدلالی تولید شده توسط فراگیران ایرانی زبان انگلیسی تحت تاثیر دو شرایط برنامه ریزی انفرادی و گروهی پرداخته است. این پژوهش رابطه بین وضعیت برنامه ریزی، نوع فعایت زبانی وسطح مهارت زبانی را با توجه به سه جنبه تولید زبان (روانی ، پیچیدگی و صحت) مورد بررسی قرار داده است. صد و هشتاد و شش دانشجوی زبان انگلیسی به دو گروه تقسیم شدند. در هر دو گروه 10 دقیقه وقت به دا ...

ايقاعات يا اعمال حقوقي كه با يك اراده واقع مي شوند ، در زندگي اجتماعي ما سهم بسيار مؤثري دارند . ارادۀ يك تن ممكن است سبب تملّك حقوق عيني شود ( حيازت مباحات ) ، يا مالي را از ملكيّت شخص خارج كند ( اعراض ) يا حق ديني را ساقط كند ( ابراء ) و مانند اينها . با اين وجود نقشي كه ايقاع در زندگي اجتماعي دارد ، ناشناخته مانده است ؛ در حالي كه ايقاع نيز بخش مهمي از اعمال حقوقي است و در سرنوشت روابط اجتماعي اثر فراوان دارد . پاره اي از ايقاعات مهم ( مانند طلاق ، فسخ و حيازت ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی اعتبارِ بخش عملی و ویژگیهای روان سنجی بخش نظری آزمون کنکور کارشناسی ارشد سال 1389رشته معماری و بررسی کیفیت این آزمون ها ازدیدگاه داوطلبان بوده است.جامعه آماری پژوهش کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد سال 1389 مجموعه معماری بودندکه مجموعا16125 نفررا در برمی گرفت . از جامعه مورد نظر باتوجه به اهداف پژوهشی به ترتیب سه گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند،گروه نمونه 201 نفری ،به منظور بررسی اعتبار آزمون بخش عملی، گروه نمونه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجاریابی مقیاس دلبستگی بزرگسالان در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام شد. از جامعه آماری مشتمل بر تمامی دانشجویان دختر و پسر دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی با استفاده از روش تصادفی چندمرحله ای، نمونه ای با حجم 350 نفر (با احتمال ریزش 10 درصد) از دانشکده های روان شناسی و علوم اجتماعی، هنر و معماری، اقتصاد و دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی انتخاب و به مقیاس دلبستگی بزر ...

وجود مشکلات متنوع در طراحی از طریق فرمول‌های نظری و هم‌چنین خطا در برآورد پارامترهای طراحی زهکشی، موجب شده است که در پروژه‌های آبیاری و زهکشی بزرگ، احداث مزارع آزمایشی قبل از اجرای پروژه غیر قابل اجتناب باشد. در این رابطه، یک مزرعه آزمایشی شالیزاری در مرکز توسعه منابع انسانی و کشاورزی هراز استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق، ارزیابی پارامترهای طراحی زهکش زیرزمینی این مزرعه آزمایشی با توجه به داده‌های مزرعه‌ای، به کمک روش‌های ماندگار و غیر‌ماندگار انجام گرفته ا ...

در مطالعه حاضر ساختار عاملی، همسانی درونی و اعتبار سازه ی مقیاس اندازه گیری باورها و نگرشهای کلی نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بررسی شد. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان مدیریت ورزشی در مقاطع کارشناسی تا دکترای تخصصی در سال 1391 تهران است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس تعداد 400 دانشجوی دختر و پسر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 390 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای جمع آوری اطلاعات از مقیاس اندازه گیری باورها و نگرش های کلی نسبت به تبلیغات از طریق ورزش پیون(200 ...