عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 36

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سوءرفتار نسبت به سالمندان توسط اعضای خانواده یکی از مشکلات بهداشتی واجتماعی جهانی، و اساساً مشکلی پنهان، به شمار می آید؛ زیرا موانعی نظیر فقدان تعریفی واضح و روشن از مفهوم سوءرفتار و فقدان ابزارهای مناسب جهت بررسی آن، شناسایی سوءرفتار را در این گروه آسیب پذیر با مشکل مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی پرسشنامه ای اختصاصی و متناسب با معیارهای فرهنگی جامعه ایرانی جهت بررسی سوءرفتار با سالمندان در خانواده انجام شده است. مطالعه حاضر در3 مرحله انجام گرفت. در مرح ...

هدف از این پژوهش شناخت از خود بیگانگی سازمانی و ساخت ابزار سنجش از خود بیگانگی در بین کارکنان شرکت پلیمر آریا ساسول عسلویه می باشد . این پژوهش از نوع پیمایشی مقطعی می باشد . جامعه آماری این پژوهش شامل 600 نفر از کارکنان شرکت پلیمر آریا ساسول عسلویه می باشند، که از این میان باتوجه به جدول مورگان 300 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب گردید. روش نمونه گیری در این پژوهش از نوع تصادفی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات ، پرسشنامه محقق ساخته با عنوان ساخت و اعتباریابی مقیاس انداز ...

اهداف این پژوهش ساخت و اعتباریابی پرسشنامه ای برای سنجش پرخاشگری متناسب با ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی جامعه بوده و سپس بررسی 4 فرضیه اصلی زیر بوده است ‏‎:‎‏ 1. بین نمره های پرخاشگری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و نمره های افسردگی این دانشجویان همبستگی مثبت وجود دارد . 2. بین نمره های پرخاشگری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و نمره های این دانشجویان در الگوی شخصیتی - رفتاری تیپ الف همبستگی مثبت وجود دارد . 3. بین نمره های پرخاشگری دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز و ن ...

این پژوهش تحت عنوان "ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس و بررسی رابطهء آن با پرخاشگری، رفتار ضداجتماعی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی و عملکرد تحصیلی" انجام گرفت و اهداف آن ابتدا ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش عزت نفس متناسب با ویژگیهای فرهنگی - اجتماعی جامعه و سپس بررسی رابطهء احتمالی بین عزت نفس با هر یک از متغیرهای مورد مطالعه بود. در این پژوهش حجم چهار نمونهء هنجاری، بازآزمایی، سنجش اعتبار و آزمون فرضیه‌ها به ترتیب 288، 80، 120 و 120 نفر بود که به صورت تصادفی چند مر ...

هدف از پژوهش حاضر تدوین و اعتباریابی نظام جامع یاددهی- یادگیری در مراکز آموزش عالی بود. این پژوهش، ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است که در مرحله کیفی با استفاده از روش همسوسازی داده‌های چندگانه (مشتمل بر سه ضلع الف) جمع آوری اطلاعات مبانی نظری، اصول زیربنایی مربوط به متغیر پژوهش ب) تحقیقات انجام شده در حوزه یاددهی- یادگیری و ج) نظرات آگاهی دهندگان کلیدی) چارچوب نظری اولیه، تدوین و اعتباریابی شد. سپس در مرحله کمی، روایی و پایایی چارچوب تدوین شده، با استفاده از روش‌های آماری تح ...

پژوهش حاضر با هدف اعتباریابی و هنجاریابی ابزار اندازه گیری مهارت های اجتماعی و شناسایی این مهارت ها در کودکان 4 تا 5 ساله شهرستان ایوان غرب انجام شده است. شیوه پژوهش از جهت اعتباریابی و هنجاریابی از نوع پژوهش های روان سنجی و از جهت شناسایی مهارت های اجتماعی جز پژوهش های توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را همه ی کودکان گروه سنی 4 تا 5 ساله مهدکودک های شهرستان ایوان غرب در سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می دهد که تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ...

بررسی نظریه ها و تحقیقات گسترده ای که پیرامون فشار روانی انجام گرفته است نشان می دهد که عوامل فشارزا قابل شناسایی هستند و امروزه در پژوهشهایی که پیرامون بررسی رویدادهای فشارزای روانی انجام می گیرد بطور گسترده ای از مقیاس ها و پرسشنامه های مختلف استفاده می شود. ساخت این پرسشنامه ها در ابتدا جهت بررسی عوامل فشارزای معمولی زندگی بوده است و با توجه به وضعیت خاص گروههای مختلف جامعه اعم از دانشجویان, کارکنان اداری, آموزگاران و غیره, این پرسشنامه ها نیز جنبه تخصصی تر به خود گرفت و ب ...

شرح کارهای انجام شده و نتایج حاصله: جمع آوری کلیه داده ها و تحلیل آنها صورت گرفته است. ...