عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 35

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی اثراعتبارات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی از جمله ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری و اشتغال صورت گرفته است. بدین منظوراز مدل سیستم معادلات همزمان استفاده شد. دوره زمانی مورد نظر در این مطالعه سال90-1345 درنظر گرفته شده است. با استفاده از روش هم جمعی یوهانسن – جوسی لیوس الگو های بلندمدت وکوتاه مدت برآورد گردیده است. به منظور ایجاد ارتباط بین روابط تعادلی بلند مدت میان متغیرها بانوسانهای کوتاه مدت از الگوی تصحیح خطای برداری(ECM) استفاده شد. ...

در این تحقیق نخست، تابع کل تقاضای اعتبار با استفاده از تابع سود واحد محصول ـ قیمت برآورد شد، سپس با تخمین تابع پس‌انداز زارعین و کم کردن آن از تابع تقاضای کل، تابع اعتبار مورد نیاز زارعین برآورد گردیده است. بمنظور بررسی تمایل کشاورزان استان فارس به پذیرش سیستم اعتبارات خرد از مدل لاجیت استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تابع تقاضا نسبت به هزینه‌های متغیر نزولی و محدب و نسبت به مقدار نهاده‌های ثابت صعودی است. به بیان دیگر مشتق دوم تابع تقاضای بدست آمده برای اعتبار نسبت ...

لزوم توسعه بخش کشاورزی درایران ،منابع اعتبارات کشاورزی ،نقش سازمان مرکزی تعاون روستایی ،نقش صندوق توسعه کشاورزی در روستاهای نمونه بیرجند ،مشکلات اعتبارات کشاورزی و در پایان ارایه راه حلهایی برای رفع آنها در این پایان نامه بررسی شده است . ...
 
بانک کشاورزی به عنوان عمده ترین موسسه رسمی اعتبارات کشاورزی عهده دار تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش کشاورزی می باشد. بخش اعظم منابع مالی بانک از طریق وصول اقساط تسهیلات اعطایی سر رسیده تأمین می شود. وصول به موقع اعتبارات پرداختی سبب حرکت بانک در مسیر خودکفایی و تضمین تداوم فعالیت بانک در عرصه کشاورزی کشور می شود. لذا آگاهی از عوامل تأثیر گذار بر عملکرد بازپرداخت اعتبارات کشاورزی ضروری است و می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزان بخش اعتبارات کشاورزی کشور باشد و آنها را در ...

از جمله اهداف طرح بررسی تغییرات در سیاست و نحوه توزیع اعتبارات کشاورزی پس از انقلاب اسلامی تعیین میزان سوبسید اعتبارات کشاورزی تعیین هزینه واقعی (هزینه های مرئی و نامرئی )کشاورز در بدست آوردن اعتبارات تعیین اثرات توزیع درآمدی اعتبارات کشاورزی در بدست آوردن اعتبارات تعیین اثرات توزیع درآمدی اعتبارات کشاورزی می باشد. ...

عملیات میدانی و جمع آوری اطلاعات در سطح دامداریهای سه استان به انجام رسید. اعتبارات اعطایی در دو گروه اعتبارات تکلیفی و غیرتکلیفی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات آنها بر کارآیی واحدهای نمونه ای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. علاوه بر تحلیهای توصیفی، از طریق برآورد توابع تولید مرزی ار طریق روشهای اقتصادسنجی اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفت. ...