عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 154

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند.آزمون های دانشگاهی ابزار مهمی جهت ارزیابی یادگیری و توانمندی دانشجویان هستند،لذا بررسی روایی و کفایت این آزمون ها ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه تعیین روایی محتوای آزمون های کتبی برگزار شده در دانشکده دندانپزشکی مشهد در نیم سال اول سال تحصیلی 91-90 می باشد. مواد و روش: در این مطالعه که با همکاری دفتر توسعه آموزش (EDO) دانشکده دندانپزشکی مشهد انجام گردید، جهت بررسی روایی محت ...

هدف پژوهش حاضر بررسی عملی بودن، اعتبار و روایی مقیاس رشد هیجانی و رفتاری در دانش آموزان دوره راهنمایی بود. بدین منظور نمونه ای با حجم 480 نفر(دختر و پسر) از طریق نمونه برداری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. سپس پرسشنامه رشد هیجانی و رفتاری که شامل 15 سوال بود، توسط معلمان دانش آموزان منتخب تکمیل گردید. ضریب اعتبار مقیاس از طریق فرمول کلی آلفای کرونبا خ (0/948 = α) بدست آمد، ضریب پایایی مقیاس از طریق اجرای مجدد پرسشنامه به مدت دو هفته (0/90 = r) بدست آمد برای بدست آوردن روای ...

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اعتبار، پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری کودکان اوتیسم با عملکرد بالا 12-7 ساله بود. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه غیر تجربی،روش شناختی است که در 2 مرحله انجام شد: (1) ترجمه ابزار شامل ترجمه مستقیم و معکوس و روایی صوری نسخه فارسی (2) مطالعه اعتبار، پایایی و روایی محتوا و همگرایی نسخه فارسی پرسشنامه ASSQ. افراد جامعه آماری شامل 213 فرد(108 پسر و105 دختر) از میان کودکان عادی شاغل به تحصیل مقطع ابتدایی در مناطق 3 و5 آموزش و پرورش شهر تهر ...

بیشتر آزمون‌ها در گفتاردرمانی مبتنی بر ساختار زبان هستند. بنابراین برای ارزیابی کاربرد زبان نیاز به تهیه‌ی ابزارهایی روا و معتبر می‌باشد. پرسشنامه‌ی برقراری ارتباط (1998) و نسخه‌ی تجدید نظر‌‌شده‌ی آن(2003) به ارزیابی کاربرد زبان اختصاص دارد. این مطالعه با هدف انطباق و بومی‌سازی پرسشنامه‌ی تجدید نظر شده‌ی برقراری ارتباط به زبان فارسی انجام شده است. مواد و روش‌ها: مطالعه‌ی حاضر یک مطالعه‌ی غیر‌تجربی از نوع ابزارسازی بود. فرایند ترجمه و انطباق مطابق قواعد منتشره در سازمان بهداشت ...

پژوهش حاضر با هدف عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت B در شهر تهران اجرا شده است. به همین منظور 320 نفر از افراد مبتلا (210مرد ، 110زن) به روش نمونه برداری غیر انتخابی (در دسترس) انتخاب و پرسشنامه های دموگرافیک- اجتماعی،کیفیت زندگی بیماران مبتلا به هپاتیت B ،مقیاس کیفیت زندگی عمومی، مقیاس اضطراب و افسردگی بیمارستانی و پرسشنامه حمایت اجتماعی در مورد آنها اجرا شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهند که ضریب پایایی ب ...

با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع کمرویی بین دانش آموزان ، پژوهش مورد نظر با موضوع بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه کمرویی و رابطه آن پیشرفت درس ریاضی در بین دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی مدارس تهران انجام شد. با توجه به حجم نمونه دانش آموزان در قالب 8 مدرسه از 6 منطقه تهران با دو جنسیت پسر و دختر انتخاب و شرکت نمودند و پاسخنامه 512 نفر از آنها با استفاده از نرم افزار spss.16 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. پرسشنامه کمرویی زیمباردو-هندرسون بعنوان ابزار اصلی سنجش کمر ...

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختارعاملی، روایی و پایایی نسخه ی 44 گویه‌ای پرسشنامه باورهای وسواسی نسخه نوجوان (OBQ-CV) بود. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 324 نفر از میان دانش‌آموزان عادی شهر اصفهان و نمونه‌ای به حجم 15 نفر از میان نوجوانان مبتلابه OCD با دامنه سنی 17-14 سال انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه‌های اصلی با چرخش واریماکس چهار عامل را برای پرسشنامه باورهای وسواسی نسخه نوجوان استخراج نمود که به ترتیب عبارت است از: اهمیت/کنترل افکار، کمال‌گرایی/ ...

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های مقیاس فاصله اجتماعی و مقیاس خطرناک بودن جهت شناسایی نگرش شاغلین حرف بهداشت روان نسبت به انگ بیماریهای شدید روان پزشکی در ایران مطالعه به صورت مقطعی و با استفاده از نمونه گیری تصادفی بر روی 200 نفر از شاغلین حرف بهداشت روان (روانپزشک، دستیار روانپزشکی، پرستار، مددکار اجتماعی، روانشناس و کاردرمانگر) شاغل در بیمارستان روان پزشکی رازی انجام شد. روایی این دو پرسشنامه به دو روش بررسی روایی محتوایی و تحلیل عوامل و پایایی استفاده از روش آزمون- بازآ ...

این پژوهش به بررسی ارزیابی کیفیت خدمات به منظور حصول رضایت مشتریان بر اساس مدل سرکوال در دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1391 پرداخته است . این پژوهش تلاش می کند ، تا با شناسایی انتظارات و ادراکات مشتریان شکاف بین این انتظارات را تعیین نموده و به ارائه راهکارهایی برای پر کردن این شکاف یا کم کردن آن ارائه دهد . بدین منظور بر اساس مدل پاراسورامان 5 بعد ابعاد فیزیکی ، اعتبار (قابلیت اطمینان)، پاسخگویی ، تضمین و همدلی در بین 375 نفر از مشتریان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . این ...