عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملیف اعتبار و روایی فرم کوتاه شاخص استرس فرزند پروری در مادران کودکان عادی 7-2 سال شهر تهران بود. برای این منظور 468 مادر پرسشنامه SF-PSI را تکمیل نمودند. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از آن بود که میزان اعتبار نمره کل استرس والدین و هر یک از زیرمقیاس های آشفتگی والدین تعامل ناکارآمد والد کودک و ویژگی های کودک مشکل آفرین برای کل گروه هنجاری به ترتیب 0/90، 0/80، 0/84، 0/80 برای مادران کودکان پسر به ترتیب 0/89، 0/80، 0/84 و 0/80 به دست آمد. ضریب اعتبار ...

یکی از رویکردهای مهم امروزی برای وب، استفاده از آن به عنوان یک منبع عظیم اطلاعاتی و خدماتی می باشد تا هر فردی بر اساس نیاز خود منبعی را جستجو کند و از میان منابع بدست آمده یکی را انتخاب نماید. از مسائل حائز اهمیت در این رویکرد، وجود سازمان ها و افراد مختلف به عنوان ارائه دهندگان منابع می باشند که این امر سبب می شود تا ما در یک جستجو، منابع مختلف با درجه اعتبار مختلف برای یک موضوع داشته باشیم. برای این انتخاب نیاز به یک مکانیسم ارزیابی داریم که با استفاده از معیارهای مناسبی اع ...

چکیده ندارد.

با افزایش رقابت و بهره‌وری از دانش و اطلاعات، یادگیری سازمانی به عنوان ابزاری حیاتی برای عملکرد و فعالیتهای سازمان به حساب می‌آید. سازمان هایی که به مزیت رقابتی، رشد و بالندگی علاقه‌مند هستند به یادگیری سازمانی توجه ویژه نشان داده‌اند. این سازمانها به دنبال توسعه قابلیت‌هایی هستند که ساختارها و روش‌های کار مناسب را تسهیل و تسریع گرداند. قابلیت یادگیری سازمانی به معنی توانایی یک سازمان در اجرای فعالیتهای مدیریتی مناسب، به کمک این سازمانها آمده و آنها را مجهز می‌کند تا برای ایج ...

مقدمه : روابط لذت بخش جنسی یکی از عوامل خوشبختی وارتقای کیفیت زندگی افراد به حساب می آید وهرگونه اختلال در این زمینه باعث ایجاد ناکامی واحساس عدم امنیت متنش های بین فردی می گردد . از طرفی یکی از علل پنهان بسیاری از موارد جدایی وطلاق مشکلات جنسی است . بنابراین شناخت ومطالعه تمایلات ورفتارهای جنسی طبیعی وغیرطبیعی انسان یکی از مهمترین مسائل بهداشت عمومی وسلامت روان محسوب می گردد . در نتیجه نیازمند ابزار های دقیق جهت تشخیص وشناخت این رفتارها هستیم که یکی از بهترین این وسایل پرسش ...