عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 47

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

«موسسه اطلاعات علمی و فنی چین» (ایستیک)1 سازمانی است که با تکیه بر توان سازمان‌دهی اطلاعاتی خود، خدمات اطلاعاتی به جامعه عرضه می‌کند. خدمات اطلاعاتی یکی از حوزه‌هایی است که در حال حاضر پیشرفت سریعی دارد و این روند در قرن 21 نیز ادامه خواهد داشت. کارکنان بخش‌های اطلاعات علمی و فنی باید مبنای کار خود را بر اطلاعات علمی و فنی بگذارند، با نیازهای جامعه هماهنگ باشند، و رفع نیازهای اطلاعاتی کاربران را وظیفه خود بدانند و تنها در این صورت است که می‌توانند سهمی در قرن جدید داشته باشند ...

پژوهش حاضر از روش توصیفی با نگرش تحلیلی انجام گرفته است . هدف اصلی آن تعیین وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی و فنی اعضای هیات پژوهشکده‌های سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در سالهای 1371-76 می‌باشد. در این مطالعه تولید اطلاعات اعضای هیات علمی شامل کتاب ، اختراع، مقاله و طرح در هر پژوهشکده (شیمی، مکانیک ، برق و کامپیوتر، تکنولوژی، مواد و انرژی، مطالعات و کشاورزی ومعاونت تحقیق) مورد بررسی قرار گرفته است . با تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده ابتدا نقش هر پژوهشکده در تولید اطلاعات و ...

هدف اصلی پژوهش بررسی وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس در طول سالهای 1372 لغایت 1377 می‌باشد. در این پژوهش میزان تولید اطلاعات علمی در قالب انتشارات کتاب ، مقاله، کنفرانس و تحقیقات می‌باشد که در طی سالهای مذکور مورد مطالعه قرار گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق پیمایشی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری شده است . جامع مورد پژوهش شامل 75 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس می‌با ...

-1 فهرست نوسی 1545 عنوان کتاب فارسی و لاتین. -2 خریداری 580 عنوان کتاب فارسی و لاتین چ -3 تهیه و اجرای نرم‌افزار امانت -4 تهیه نرم‌افزار CDS/ISIS جهت مکانیزه کردن کتابخانه -5 تیه 38 مورد کپی مجلات لاتین از کتابخانه سازمان مرکزی -6 پاسخگویی به 7046 مراجعه کننده و امانت گیرنده کتاب -7 شناسایی کتابهای کم مصرف تراواهدا 624 عنوان کتاب به آموزش و پرورش -8 17 مورد جستجو از بانکهای خارجی -9 20 مورد جستجو از CD ROM و انجام پست الکترونیکی -10 30 مورد جستجو از از بانکهای داخلی -11 69 مو ...

چکیده ندارد.

با تولید روز افزون اطلاعات علمی و تخصصی در قالب ارقام و افزایش استفاده از آنها در فعالیت های تحقیقاتی، شیوه صحیح استناد به این گونه منابع از اهمیت خاصی برخوردار شده است. مقاله حاضر، سعی دارد ضمن ارائه مهمترین دلایل استناد به منابع اطلاعاتی الکترونیکی، مشکلات اصلی در ارتباز با استناد پایدار به آنها را نمایان سازد. علاوه بر این، انواع رسانه های الکترونیکی و عناصر مهم استنادی در آنها مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در نهایت، شیوه پیشنهادی برای استناد به منابع الکترونیکی مبتنی بر مهم ...

پژوهش حاضر با ستفاده از روش پیمایشی، رفتر اطلاع یابی اعضای هیات علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایراندر مراکز تهران، شیراز، مشهد را مورد بررسی قرار می دهد. یافته های پژوهش نشان می دهد که انگیزه اصلی اعضای هیات علمی در جست و جوی اطلاعات ، انجام کارهای پژوهشی است و آنها برای جست و جوی اطلاعات از دو روش رسمی و غیر رسمی استفاده می کنند. از میان انواع اطلاعات، استفاده از اطلاعات علمی و فنی در اولویت قرتر دارد. از میان منابع الکترونیکی اطلاعات نیز به استفاده از اینترنت، دیسک های ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی توانائیهای علمی و اطلاعات عملی مربیان والیبال استان آذربایجان‌غربی انجام گرفته است این تحقیق در دو حیطه مورد بررسی قرار گرفته است حیطه اول بررسی توانائیهای علمی مربیان والیبال استان آذربایجان غربی و حیطه دوم بررسی اطلاعات علمی مربیان والیبال استان آذربایجان‌غربی از روش پرسشنامه که در حیطه اول هب 99 پرسشنامه ارسالی 98 پاسخ و در حیطه دوم به 99 پرشنامه ارسالی 99 پاسخ داده نشده است . با استنتاج از نتایج حاصله در حیطه اول (توانائیهای علمی) محققق به این نت ...

در سال 1966 کنفرانس عمومی یونسکو با مشارکت اعضای شورای بینالمللی مجامع علمی ICSU طرح ایجاد شبکه جهانی مبادله اطلاعات علمی را تحت عنوان UNISIST مورد بررسی قرار داد. بر اساس تصمیمات کنفرانس عمومی یونسکو کمیتهای مرکب از دانشمندان و کارشناسان اطلاعرسانی مأموریت یافتند که اساس این طرح را مورد مطالعه دقیق قرار دهند. ریاست این کمیته به عهده آقای پروفسور H.Brown معاون شورای بینالمللی مجامع علمی محول گردید. سپس کمیته مذکور گروههایی را مأمور ساخت که اجزاء طرح UNISIST مانند یکنواخت ساخت ...