عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 285

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح اطلاعات ثبتی موجود در ارتباط با جنبه‌های مختلف حیات شهری کشور از جمله مشخصات عمومی ، اقلیمی ، اموزش و پرورش ، بهداشت و درمان ، فرهنگی و تفریحی و مذهبی ، آب و برق و گاز ، ارتباطات و مخابرات ، خدمات و تجهیزات شهری و درآمد و هزینه شهرداریها جمع‌آوری می‌شود و در کنار اطلاعات جمعیتی و سایر اطلاعات حاصل از آمارگیری مجموعه‌ای به عنوان شناسنامه آماری شهر ، جمع‌آوری و برای استفاده برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران امور شهری منتشر می‌شود ...

تصمیم گیری های سازمانی در هرسطح وابسته به وضعیت و شرایط بیرون ودرونی سیستم است که این وضعیت با جمع‌آوری و پردازش داده ها و تبدیل آنها به آمار و اطلاعات مشخص میشود. از این رو برای تصمیم گیری موثر نیاز به سیستم هایی می باشد که داده ها را جمع‌اوری،‌ دسته بندی و تحلیل نماید و سپس اطلاعات را درقالب سازمان یافته به مدیران ارائه نماید. بدین منظور این مطالعه مقطعی در10 بیمارستان انجام و چک لیستهایی برای تعیین مکانیسم تولید اطلاعات آماری تهیه شد. نتایج بیانگر ثبت اطلاعات بیشتر در بخش ...

سالنامه آماری کشور حاوی اطلاعات اساسی در زمینه‌های مختلف اجتماعی - اقتصادی کشور و همچنین آمارهای بین‌المللی می‌باشد که در 23 فصل تنظیم شده است . این نشریه با استفاده از آمارهای ثبتی تولید شده توسط سازمانها و مراکز مختلف ، اطلاعات حاصل از طرحهای آماری اجرا شده توسط مرکز آمار ایران و سایر سازمانها و نیز گزیده‌ای از آمارهای مندرج در سالنامه‌های آماری سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین‌المللی تهیه می‌شود. آمارهای این نشریه کل کشور را تحت پوشش داشته‌اند. و در قالب تقسیم‌بندی است ...
نمایه ها:
1374 | 
ایران | 

مطالعه و بررسی حوضه آبریز منطقه سبزوار با توجه به شناخت دقیق اشکال زمین و هیدرواقلیم حاکم بر منطقه بعنوان یک مطالعه کاربردی و زیربنایی در امور برنامه ریزی و عمران ناحیه ای محسوب می گردد. در این طرح مطالعه داده‌های مرفومتری حوضه در ارتباط با مسائل هیدرولوژی مورد بحث قرار می گیرد و تحلیل داده‌ها و اطلاعات آماری مربوط به بارش با مدلهای ریاضی و آماری و نیز اندازه گیری مشخصات هندسی سطح زمین و رابطه هیپومتری حاکم بر منطقه از مهمترین مباحث طرح است . ...

برنامه ریزی های منطقه ای و عمرانی ایجاب می کند که برای شناخت مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور، سنجش عملکرد سیاستها در زمینه تعیین اولویت های مختلف و مطالعه تغییرات اقتصادی و اجتماعی حاصله و اتخاذ تصمیمات اجرائی لازم و بموقع، بررسی هائی چند بر مبنای داده های آماری انجام گیرد. این بررسی ها مبتنی بر اطلاعات آماری دستگاههای مختلف مملکتی انجام می گیرد و انتشارات سازمانهای دولتی که در سطوح وسیع، اطلاعات و ارقام آماری مورد نیاز را در اختیار قرار می دهد، در انجام بررسی های مزبور نقش اصلی ...

تغییر و تحولی که در سیستمهای اداری ، اقتصادی و اجتماعی کشور بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده ، دست اندرکاران آمار کشور را بر آن داشت تا میزان این تغییر و تحول را در سازمانهای آماری وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی بررسی کرده و در نهایت یک نظام آماری نوین را پیشنهاد کند. به دنبال این تفکر کمیته تشخیص نیازهای آماری کشور در مرکز آمار ایران تشکیل شد و هدف اصلی خود را تشخیص نیازهای آماری ، شناخت نوع و نحوه گردآوری اطلاعات آماری قرار داد. براین اساس طرحی که در این راستا تهیه شد در ...

هدف کلی از انتشار این نشریه، ارائه آمارهای فصلی در زمینه آمارهای اجتماعی و اقتصادی است که با همکاری سازمانهای تولیدکننده، اطلاعات آماری اینگونه آمارها هر سه ماه یکبار جمع‌آوری و سپس در قالب این نشریه در اختیار علاقمندان قرار داده می‌شود. در سال 1374، 4 نشریه فصلنامه آماری تحت عنوان بهار، تابستان، پائیز، زمستان منتشر شده است . اطلاعات آماری مندرج در 4 شماره منتشر شده شامل آمارهایی در زمینه وضع خوب وقایع حیاتی، بهداشت و درمان، تامین اجتماعی، مسکن، جهانگردی، کشاورزی صنعت و انرژی ...
نمایه ها:
1374 | 
ایران | 

این آمارنامه در راستای تهیه طرح جامع امور ایمنی و آتش‌نشانی کشور و به منظور دست‌یابی به اطللاعات و آمار پایایه جهت طرح مذکور تهیه گردیده است . آمارنامه فوق حاصل اطلاعات و آمار استخراج شده از پرسشنامه سیستم آتش‌نشانی می‌باشد که در گروه مطالعات تهیه و تنظیم و به کلیه مراکز شهری کشور (552 شهر) ارسال گردیده است . آمار و اطلاعات دریافتنی از مراکز آتش‌نشانی مربوط به سال 1371 می‌باشد. بر اساس اطلاعات دریافتنی از 552 مرکز شهری ، در این سال 63 شهر با جمعیتی معادل 543086 نفر فاقد آتش‌ن ...
نمایه ها:
ایمنی | 

پژوهش حاضر با استفاده از تحقیق پیمایشی تحلیلی به بررسی نیازهای مسئولان وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی به اطلاعات آماری و نحوه دسترسی آنان به این اطلاعات می‌پردازد. جامعه مورد مطالعه در این بررسی متشکل از 56 نفر مسئولان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از سطح وزیر، معاونین و مدیران کل شش حوزه معاونتی مستقر در وزارتخانه می‌باشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه حضوری جمع‌آوری گردیده است . تجزیه و تحلیل آماری نشان می‌دهد که بین رشته فعالیت مسئولان و نوع اطلاعات آماری مورد استفاده آن ...