عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 98

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی روند و مقایسه تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران طی سال‌های 1378-1387 است. در این پژوهش، میزان اطلاعات علمی تولید شده توسط اعضای هیأت علمی دانشکده‌های کشاورزی و مهندسی علوم آب و روند رشد آنها به تفکیک چهار مدرک علمی (کتاب، مقاله، پایان نامه و گزارش طرح تحقیقاتی) در دو بازه زمانی 5 ساله بررسی شده است. روش پژوهش توصیفی- مقایسه‌ای و نیز با استفاده از شاخص‌های علم سنجی می‌باشد. ابزار گردآوری دا ...

با ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه‌ها و رشد و گسترش روزافزون آن، کتابخانه‌ها برای استفاده بهینه از این فناوری و مدیریت موثر آن نیازمند یکسری چارچوب‌ها و استانداردهای معین و برای حفظ پویایی و بهبود مستمر، نیازمند ارزیابی-های منظم و بازنگری و اقدام براساس نتایج حاصل از ارزیابی‌ها می‌باشد. از طرفی دیگر، از آنجایی‌که کتابخانه یک مرکز خدمت محور می‌باشد، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به عنوان یک جنبه مهم از این مسئله و کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی به عنوان یک نوع مهم از انوا ...

این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیّه کارمندان، کسبه، کشاورزان و دانشجویان شهر جغتای می باشد. برای جمع آوری داده ها حجم نمونه ای به تعداد 357 نفر انتخاب شد که نسبت هر یک از جوامع چهارگانه (کارمند، کشاورز، کاسب، دانشجو) در نمونه به ترتیب برابر با 66، 185، 28، 75 نفر است. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس است، در عین حال روزها و ساعاتی که به هر یک از این گروه ها مراجعه شد به صورت تصادفی انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنا ...

اطلاعات یکی از اصلی ترین منابع دستیابی به مزیت رقابتی در عصر کنونی است. تولید و پردازش این اطلاعات توسط ابزارها و فرایندهایی انجام می گیرد که به مجموعه آن‌ها فناوری اطلاعات گفته می‌شود. جهت استفاده بهینه از این مجموعه وسیع نیاز به شناخت قابلیت‌های آن و درک درست از نیازهای سازمان امری ضروری است. بنابراین همسویی اهداف و استراتژی‌های فناوری اطلاعات با اهداف و استراتژی‌های‌ کسب و کار سازمان یکی از مهمترین مباجث مطرح شده در دو دهه اخیر است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌هایی هستند ...

ارائه چارچوبی از روابط مابین داده اطلاعات و دانش، یعنی ارائه نوعی نگرش به این موضوع، از این منظر این امر یک تلاش پارادایمی است و امریست که در حوزه گفتمان هنجاری قرار می‌گیرد. نگرش های پیشنهادی ناشی از پارادایم‌های ذهنی متفاوت اندیشمندان چندان قابل مقایسه نیستند. اما هنگامی که نگرش‌ها به بیان توصیف امور می‌پردازند و مدلی ارائه می دهند که مدعی تبیین امور است. امر تبیین و بازنمایی امور را می توان با استناد به معیارهای روش استقرای تبیینی مورد مقایسه قرار داد. که این نوعی بازگشت ...

نقشی که امروزه اطلاعات در معاملات ایفا می کند بسیار پررنگ تر و حساس تر از گذشته شده است. تخصصی تر شدن اطلاعات نیز در بروز این فرایند نقش موثری داشته است. تا به آنجا که طرفین می توانند این ادعا را داشته باشند که در صورت آگاهی از این اطلاعات خاص، اساساً اراده به چنین معامله ای نمی- کردند. از این دست معاملات بسیار می توان نام برد که یکی از آنها معاملات سهام است. اطلاعات نهانی موجود در شرکت ها که بسیار می تواند در ارزش سهام در آینده موثر باشد، بخشی از همین اطلاعات تخصصی در معاملا ...

شیوه های برقراری امنیت اطلاعات نظامی از روشهای پیچیده و رایجی است که آشنایی و رعایت آن موجب پیروزی و یا عدم شکست در جنگ می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی آیات و روایت و سنت پیامبر اکرم (ص) و سیره ائمه اطهار (ع) و ذکر برخی وقایع تاریخی، و مواردی از احکام وموازین شرعی وقانونی ،سعی دارد شیوه های برقراری امنیت اطلاعات نظامی را تبیین نماید. استفاده از آیات جنگ و جهاد در قرآن، نیاز ما را به یک سیستم اطلاعاتی نشان می دهد. با مطالعه و بررسی سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار ( ...

امروزه با توجه به فضاي حاكم بر بازارهاي سرمايه ايران و جهان، تجزيه و تحليل عوامل رفتاري تأثيرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاران از درجه اهميت بسيار بالايي برخوردار است. این مطالعه کاربردی، با هدف بررسی عوامل رفتاری (حالت بیوریتم، اعتماد به‌نفس، وجهه و پرستیژ و رفتار عقلایی) و همچنین نوع اطلاعات (اطلاعات عمومی و مالی) و شفاف سازی آن بر رفتار سرمایه‌گذاران، بر روی یک نمونه تصادفی 292 نفره از سهامداران و سرمايه‌گذاران بورس اوراق بهادار اهواز انجام شده است. روش گردآوری داده‌ها از طری ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر جمع آوری اطلاعات و استراتژی ایجاد اعتماد بر اثربخشی اینترنتی تبلیغات بوده است. تبلیغات اینترنتی باید بر مبنای مکانیزم های خاصی طراحی شود که اطلاعات لازم از مشتریان کسب شده بطوری که خدشه ای در اعتماد آنها به شرکت بوجود نیاید و البته باعث افزایش اعتماد نیز گردد که مستلزم ایجاد استراتژی مناسب است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی پیمایشی است بطوریکه با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است و در ب ...