عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی "تاثير ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسایل ریاضی و نقش آن بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي شهر همدان" بود. سوال‌های پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه‌ی ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق و انعطاف‌پذيري، حل مسایل ریاضی و اضطراب امتحان مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش مورد استفاده از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماري شامل 8229 نفر دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصيلي 90-91 است. كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طـبقه‌بندی شده با تخص ...

مقدمه: اضطراب امتحان یکی از عواملی است که موجبات تضعیف روحیه دانش آموزان را فراهم می آورد و قدرت تفکر و ابتکار را از آنان می گیرد. پژوهش ها نشان داده اند یکی از عوامل اضطراب امتحان طرحواره های ناسازگار اولیه است. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و راهبردهای مقابله ای ناسازگار با اضطراب امتحان است. روش : به منظور دستیابی به هدف های فوق پرسشنامه های طرحواره های ناسازگارانه یانگ، پرسشنامه اضطراب امتحان، پرسشنامه اجتناب یانگ و پرسشنامه جبران افراطی یانگ ب ...