عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 106

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک تبیینی (خوش بینی- بدبینی) و سبک های دلبستگی با اضطراب امتحان بود. پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 349 نفر از دانش آموزان پسر دوره دوم دبیرستان منطقه ورامین با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سبک تبیینی مارتین سلیگمن و همکاران (1959)؛ سبک های دلبستگی هازان و شاور (1978)؛ و اضطراب امتحان ساراسون (1980) استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت برر ...

هدف پژوهش حاضر مدل یابی تاثیر کمال گرایی بر اهمال کاری با میانجی گری خودتنظیمی، خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت و اضطراب امتحان بود. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی با استفاده از روش‌های مدل‌یابی علّی بود . جامعه مورد بررسی شامل کلیه دانشجویان داوطلب دانشگاه زنجان در نیمسال دوم تحصیلی 92- 91بود. تعداد500 نفر به روش نمو نه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار های پژوهش شامل، مقیاس کمال گرایی چند بعدی هویت وفلت(1991)، مقیاس اضطراب امتحان اسپیل برگر(1980)، مقیاس آزمون انگ ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش اضطراب، امتحان، افزایش خودپنداره تحصیلی، نمره درس علوم تجربی و عملکرد تحصیلی کلی دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی اهواز در سال 83-1382 می‌باشد. در این پژوهش، راهبردهای شناختی و فراشناختی بعنوان متغیرهای مستقل و اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی، نمره‌های درس علوم تجربی و عملکرد کلی تحصیلی به عنوان متغیرهای وابسته انتخاب شده‌اند. نمونه‌ تحقیق، دو گروه شناختی و فراشناختی و یک گروه کنترل بودند که همگی از معل ...

چکیده هدف: این پژوهش به منظور بررسی نقش فراشناخت، راهبردهای مقابله ای و خودپنداره در اضطراب امتحان دانش آموزان دوم و سوم متوسطه انجام گرفته است. روش: با توجه به نوع پژوهش که همبستگی می باشد، نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و شامل 560 نفر از دانش آموزان متوسطه (دوم و سوم) شهرستان نورآباد می شود که پس از وارد کردن داده ها به دلیل حذف داده های نامعتبر، 454 نفر (257دختر، 57% و 197 پسر، 43%) تعیین گردید که از این تعداد 220 نفر کلاس دوم(5/48 %) و 234 (5/51 %) نفر س ...
نمایه ها:

اضطراب امتحان نوعی اضطراب وابسته به موقعیت است که می تواند موجب افت چشم گیر توانایی افراد در موقعیت سنجش یا امتحان گردد. هدف اصلی پزوهش حاضر ، بررسی تأثیر آموزش ایمن سازی در مقابل استرس بر اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان سال اول دبیرستانهای منطقه صومای برادوست ارومیه تشکیل می دهند و نمونه پژوهش شامل 64 دختر و پسری است که بصورت تصادفی از افراد دارای اضطراب امتحان انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش، از نوع نیمه آزمایشی است. آزمودنی ها به ص ...

چکیده: هدف این پژوهش بررسی تاثیر آموزش مطالعه اثربخش بر میزان اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان گناوه در سال تحصیلی 91-1390 بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه به تعداد 1241 نفر بودند. جهت انتخاب گروه نمونه پرسش نامه اضطراب امتحان و خودکارآمدی تحصیلی در یک دبیرستان اجرا شد و از بین تمام دانش آموزان 60 نفر که بیشترین اضطراب امتحان و کمترین خودکارآمدی تحصیلی را داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها بطور تصادفی ...

چکیده پژوهش حاضر به دنبال بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب امتحان در رابطه بین جهت‌گیری هدف و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایه سوم متوسطه دبیرستان‌های دولتی روزانه شهر شیراز بود. در این پژوهش از بین دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی سوم متوسطه شهر شیراز، 402، دانش‌آموز(213 دختر و 189 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور گرد‌آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش‌نامه‌های جهت‌گیری هدف الیوت و مک‌گریگور(2001) و اضطراب امتحان سارا‌سون(1980) استفاده شد. ...

چکیده : پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش پیش بینی کنندگی یادگیری خودتنظیمی و سبک های هویت در اضطراب امتحان دانش آموزان شهر سرچهان صورت گرفته است. در این پژوهش 150 نفر از دانش آموزان دختر مقطع دبیرستان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های یادگیری خود تنظیمی، سبک های هویت و اضطراب امتحان را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آماری توصیفی : میانگین، واریانس و انحراف معیار و از شاخص های آماری استنباطی : ضرایب همبستگی پیرسون و رگ ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط کمال‌گرایی و اضطراب امتحان با اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه شهید رجایی بوده است. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود.از بین دانشجویان کارشناسی تعداد 385 نفر (189 دختر و 196 پسر) به روش تصادفی طبقه ای به ‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مقیاس اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984)، پرسش‌نامه کمال‌گرایی هویت و فلت (1991) و پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیل برگر(1980) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیف ...