عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 69

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر مقايسه بهزيستي روانشناختي واضطراب اجتماعي در دانش آموزان دوره متوسط دو زبانه (فارس، كرد) و سه زبانه (فارس، كرد ، عرب) در شهرستان ايلام بود . بدين منظور 120 دانش آموز متشکل از 60 دانش آموز دبيرستاني دو زبانه و 60 دانش آموز دبيرستاني سه زبانه (30 دختر و 30 پسر در هر گروه) با روش نمونه گيري غير تصادفي در دسترس انتخاب شدند. آزمودني ها به پرسشنامه هاي مقياس اضطراب اجتماعي ليبویتس (LSAS-SR) و بهزيستي روانشناختي ريف (RSPWB) پاسخ دادند و جهت تحليل داده ها از روش ه ...

درمان پذیرش و تعهد، یکی از درمان های نسل سوم در زمینه اضطراب اجتماعی است. این پژوهش به منظور بررسیاثر بخشی شناخت درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود نشانه های اضطراب اجتماعی، جرات ورزی و باورهای ناسازگار با توجه به نقش تعدیل کننده تنظیم هیجانی در دو بیمار زن مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفته است. این پژوهش از نوع مطالعات مداخله ای است. در این پژوهش 2 بیمار خانم مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مشارکت داشتند.این دو بیمار توسط متخصص روانپزشکی در کلینیک روانپزشکی بیمارس ...

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سرسختی روانشناختی و تنظیم شناختی هیجان در دانشجویان دارای اضطراب اجتماعی و بهنجار بود. نمونه ی پژوهش شامل 301 نفر( 250 دختر و 51 پسر)دانشجو بود که به صورت تصادفی با طبقه بندی و با تخصیص مناسب انتخاب شدند. آزمودنی ها مقیاس های سیاهه اضطراب اجتماعی، تنظیم شناختی هیجان و سرسختی روانشناختی را تکمیل کردند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی، MANOVA و آزمون آناليز واريانس يكطرفه (ANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاک ...

اضطراب اجتماعی یکی از شایع ترین اختلالات روانی در نوجوانان است. نظریات شناختی اضطراب اجتماعی، سوگیری توجه را به عنوان عامل سبب شناختی و تدوام بخش اضطراب اجتماعی محسوب می کنند. شواهد تجربی برای تایید این ارتباط علی کم بوده و فقط در بزرگسالان ارائه شده است. اصلاح سوگیری شناختی، الگویی آزمایشی و رویکردی نوآورانه جهت اصلاح سوگیری های شناختی است که موجب آسیب پذیری به اضطراب می شوند. پروتکل های اصلاح سوگیری توجه، یکی از تکنیک های اصلاح سوگیری شناختی هستند که نمایش توانمندیشان را به ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه‌ی تعدیل سوگیری شناختی- تفسیر (CBM-I) چهار جلسه‌ای بر کاهش سوگیری تفسیر منفی و علایم اضطراب اجتماعی در گروهی از افراد مضطرب اجتماعی انجام شد. روش. افراد داوطلبی که نمرات بالایی در مقیاس ترس از ارزیابی منفی و مقیاس اجتناب و آشفتگی اجتماعی کسب کرده بودند (34= N) به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در پیش‌آزمون، آزمودنی‌ها به تکمیل تکلیف رایانه‌ای سنجش سوگیری تفسیر و مقیاس‌های اضطراب اجتماعی و پرسشنامه افسردگی پرداختند. به ...

این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین سبک دلبستگی و تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی انجام شده است. نمونه مورد بررسی شامل 305 دانش آموز دختر دبیرستان های ناحیه دو منطقه 20 تهران می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های هراس اجتماعی کانور، سنجش دلبستگی هازان و شیور و روابط چندبعدی خود بدن کش پاسخ دادند. یافته های پژوهش حاضر نشان داد بین دو متغیر سبک دلبستگی و تصویر بدنی با اضطراب اجتماعی رابطه معنادار وجوددارد. همچنین تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد سبک ...

اختلال وسواسی-جبری و اضطراب اجتماعی از جمله اختلالات شایعی هستند که با شناخت‌های منفی تکرار شونده مشخص می‌شوند. برخی پژوهش‌ها سعی دارند که این شناخت‌های منفی تکرار شونده را از طریق مکانیزم‌های زیربنایی مثل سیستم پردازش اطلاعات تبیین کنند. به دلیل این که کنترل توجه از مولفه‌های بسیار مهم سیستم پردازش اطلاعات است برخی نظریات بیان می‌کنند که نقص در کنترل توجه، افراد را در برابر وقوع این افکار تکرارشونده منفی آسیب‌پذیرتر می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط کنترل توجه و افکار تکرا ...

این پژوهش در بین 260 دختر دانشجوی دوره کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز که بطور تصادفی انتخاب شده و با آزمونهای کمال گرایی-حمایت اجتماعی و اضطراب اجتماعی مورد ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج تحلیل حاکی از وجود ارتباط معنی دار مثبت بین کمال گرایی و اضطراب اجتماعی و دو خرده مقیاس اجتناب اجتماعی و ترس از ارزشیابی وجود دارد ولی بین کمال گرایی و حمایت اجتماعی رابطه معنی دار منفی دیده شد ...

پژوهش حاضر شامل دو مطالعه است. مطالعه اول، سوگیری توجه نسبت به جلوه‌های تهدیدکننده اجتماعی را در مبتلایان به اضطراب اجتماعی (میانگین سن = 21/90 و انحراف استاندارد = 1/90) (30=N) و بهنجار (میانگین سن = 21/30 و انحراف استاندارد = 2/10) (30=N) توسط آزمون سنجش سوگیری توجه نسبت به جلوه های هیجانی، مقایسه کرد. نتایج نشان داد در مقایسه با گروه کنترل، مبتلایان به اضطراب اجتماعی در سه شکل سوگیری توجه که شامل: (الف) تسهیل توجه به تهدید، (ب) اجتناب توجه، (ج) تاخیر در رهاسازی توجه به محر ...