عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1086

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تمرینهای سبک ، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب در سال 1381 به اجرا در آمده و در صدد پاسخگویی به این سوال است که آیا تمرینهای سبک ، متوسط و سنگین در کاهش اضطراب تاثیر دارند و تاثیر کدامیک از این تمرینها بیشتر است. این پژوهش از جمله پژوهشهای شبه تجربی است که شامل پیش آزمون و پس آزمون چند گروهی است . جامعه آماری این تحقیق را کلیه افرادی تشکیل دادند که در یک مرکز آموزشی شبانه روزی ، دوره آموزشی خود را طی می کردند . نمونه گیری طی دو مرحله صورت گرفت . د ...
نمایه ها:
ورزش | 

مقدمه : با توجّه به این که عوامل زیادی درخود پنداره و اضطراب دختران نوجوان تأثیرگذار است لذا این تحقیق به عنوان یکی از پژوهش هایی که در حیطه روان شناسی به انجام می‌رسد بر آن است تا به مطالعه این مسئله بپردازد که آیا می‌توان با توجّه به رضایت زناشویی و یا عدم رضایت زناشویی مادران، خودپنداره و اضطراب دختران نوجوان راپیش بینی کرد؟ روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیّه دانش آموزان دخترسال سوم راهنمایی شهرتهران می باشد که از کل آن‌ها 144نفرازدانش‌آموزان منطقه 4 آموزش و پرورش به ش ...

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطه معنویت و تاب آوری با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است، جامعه ی آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکیل دادند.حجم نمونه 350 دانشجوی دختر و پسر بود که به روش خوشه ای-چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزارهای به کار گرفته شده شامل مقیاس سنجش معنویت هال و ادواردز، مقیاس سنجش تاب آوری کانر و دیویدسون، مقیاس اضطراب بک و فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک، بود. تحلیل داده ...

این پژوهش به منظور بررسی کاربردپذیری مشاوره گروهی با رویکرد حل مسئله در کاهش اضطراب دختران دانشجو انجام شده است . ابتدا برای تشخیص دانشجویان مضطرب از غیرمضطرب در دانشگاه الزهراء (س) 300 نفر دانشجو در رشته‌های علوم پایه، علوم انسانی و فنی مهندسی به صورت تصادفی انتخاب شدند. و پرسشنامه‌های حل مسئله هپنر و اضطراب بک بر روی نمونه انتخابی اجرا شد. و برای انتخاب نمونه انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و گروه کنترل تقسیم شدند. و در مورد گروه آزمایشی متغیر مستقل مشاوره گر ...
نمایه ها:

مقدمه: نارسایی مزمن کلیوی و همودیالیز، ابعاد وجودی بیماران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افسردگی و اضطراب می شود. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر افسردگی و اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردید. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه تجربی، دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 35 بیمار همودیالیزی در بیمارستانهای رازی رشت (مداخله) و 35 بیمار همودیالیزی در شهید بهشتی انزلی (شاهد) در سال 1390 انجام شد. ابزار گر ...

مقدمه: نارسایی مزمن کلیوی و همودیالیز، ابعاد وجودی بیماران را تحت تأثیر قرار داده و منجر به افسردگی و اضطراب می شود. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر مدل مراقبتی توانبخشی روانی چند بعدی بر افسردگی و اضطراب بیماران همودیالیزی طراحی و اجرا گردید. روش ها: پژوهش حاضر مطالعه ای شبه تجربی، دو گروهی قبل و بعد است که با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 35 بیمار همودیالیزی در بیمارستانهای رازی رشت (مداخله) و 35 بیمار همودیالیزی در شهید بهشتی انزلی (شاهد) در سال 1390 انجام شد. ابزار گر ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در حل صدمه دلبستگی و درمان اضطراب صمیمیت زوج ها صورت گرفته است. صدمه دلبستگی زمانی روی می دهد که یکی از همسران خیانت می کند یا در رویدادی خاص باعث ایجاد بی اعتمادی در دیگری می شود و آن رویداد از نظر بالینی تبدیل به موضوعی عمود کننده می شود. اضطراب صمیمیت نیز به قابلیت بازداری شده فرد برای تبادل افکار و احساسات مهم شخصی در نتیجه اضطراب با فرد دیگری که برای شخص ارزش والایی دارد گفته می شود از بین زو ...

اختلال اضطراب اجتماعی، شایعترین نوع اختلالات اضطرابی است که به عملکرد و روابط اجتماعی فرد آسیب می رساند. هریک از درمانهای روانشناختی، بر درمان جنبه ای از عوامل زیربنایی آسیب دیده در این اختلال تمرکز کرده است. اخیرا درمانهای جدیدتر مانند فراشناخت و نوروفیدبک مدنظر قرار گرفته اند. هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت با نوروفیدبک بر باورهای فراشناختی، نظم جویی هیجان و علائم اختلال اضطراب اجتماعی است. ...

لکنت زبان یکی از شایعترین اختلالات تکلم است که از دیرباز توجه زیادی را به خود معطوف داشته است . بررسی‌های زیادی نیز در مورد آن صورت پذیرفته که نتایج آنها انتشار یافته است . در ایران شواهدی که نشان دهد تحقیقی جامع در مورد این اختلال صورت پذیرفته باشد بدست نیامد. تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط میان اضطراب و عوامل هیجانی، افسردگی و دیگر مقیاس‌های موجود در تست (M.M.P.I) کوتاه شده با لکنت زبان صورت پذیرفته است . در این مطالعه 75 الکن پسر با 73 نفر آزمودنی سالم پسر مقایسه شدند این ...
نمایه ها:
هیجان |