عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 711

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از ﭘژوهش حاضر، بررسی تأثیر احتمالی چند زبانگی بر اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان زبان انگلیسی ایرانی بود که در این راستا فرض گردید ﭘیشینه زبانی (تک زبانگی ، دو زبانگی ، و سه زبانگی) تأثیر معنی داری بر روی اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. همچنین ﭘیش بینی گردیدکه جنسیت بعنوان یک متغیر تعاملی ، تأثیر معنی داری بر تعامل بین ﭘیشینه زبانی و اضطراب در خواندن و درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی ندارد. بدین منظور، 124 زبان آم ...

افراد مبتلا به اضطراب امتحان دارای تحریف‌های شناختی و الگوهای فکری منفی، (بعد نگرانی)و علائم فیزیولوژیک (بعد هیجان‌پذیری) هستند و از آنجایی‌که بین اضطراب امتحان و اضطراب پنهان (صفت اضطراب) بعنوان یک ویژگی شخصیتی و خصیصه‌ای ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و یکی از عوامل موثر فردی و شخصیتی در ایجاد اضطراب امتحان، اضطراب پنهان (صفت اضطراب) می‌باشد، به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی کارایی و اثربخشی گروه‌درمانی مبتنی بر روش شناختی هوشیاری فراگیر در مقایسه با آموزش مهارت‌های مطالعه د ...

اضطراب ریاضی از مهم‌ترین متغیرهای عاطفی است که بر یادگیری ریاضیات اثر می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر پیش‌بینی اضطراب ریاضی دانش‌آموزان از طریق ساختار هدفی کلاس و هیجانات پیشرفت تحصیلی است. به این منظور 380 دانش‌آموز پسر و دختر با میانگین سنی 84/14 سال با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از مدارس دولتی شهر شیراز انتخاب شدند. آنان به پرسشنامه ادراک ساختار هدفی کلاس (میگلی و همکاران، 2000(PALS))، پرسشنامه هیجان های تحصیلی (پکران، گاتز و فرنزل،2005) و مقیاس اضطراب ریاضی ت ...

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی روش هوشیاری فراگیر به اضطراب امتحان دختران سنین راهنمایی تحصیلی شهرستان مشهد انجام شد . از بین دانش آموزان کلاس سوم راهنمایی چهار مدرسه دخترانه ناحیه 6 مشهد که همگی تست اضطراب امتحان اسپیل برگر و مصاحبه بالینی را انجام داده بودند 46 نفر با اضطراب امتحان بالا انتخاب شده و سپس به شکل تصادفی به دو گروه 23 نفره آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند. روش هوشیاری فراگیر طی 6 جلسه ی 45 دقیقه ای به شکل گروهی در کلینیک آموزش داده شد . در تجزیه و تحلیل پژوهش ا ...

مقدمه : با توجّه به این که عوامل زیادی درخود پنداره و اضطراب دختران نوجوان تأثیرگذار است لذا این تحقیق به عنوان یکی از پژوهش هایی که در حیطه روان شناسی به انجام می‌رسد بر آن است تا به مطالعه این مسئله بپردازد که آیا می‌توان با توجّه به رضایت زناشویی و یا عدم رضایت زناشویی مادران، خودپنداره و اضطراب دختران نوجوان راپیش بینی کرد؟ روش کار: جامعه آماری این پژوهش کلیّه دانش آموزان دخترسال سوم راهنمایی شهرتهران می باشد که از کل آن‌ها 144نفرازدانش‌آموزان منطقه 4 آموزش و پرورش به ش ...

هدف پژوهش حاضر بررسی "تاثير ذهنیت فلسفی بر توانایی حل مسایل ریاضی و نقش آن بر کاهش اضطراب امتحان دانش‌آموزان سال سوم راهنمايي شهر همدان" بود. سوال‌های پژوهش با در نظر گرفتن ابعاد سه گانه‌ی ذهنيت فلسفي يعني جامعيت، تعمق و انعطاف‌پذيري، حل مسایل ریاضی و اضطراب امتحان مورد بررسي قرار گرفت. روش پژوهش مورد استفاده از نوع علّی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماري شامل 8229 نفر دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر همدان در سال تحصيلي 90-91 است. كه با استفاده از روش نمونه‌گيري طـبقه‌بندی شده با تخص ...

هدف اصلی این پژوهش ، بررسی رابطه معنویت و تاب آوری با اضطراب و افسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام بود. پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی است، جامعه ی آماری را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام تشکیل دادند.حجم نمونه 350 دانشجوی دختر و پسر بود که به روش خوشه ای-چند مرحله ای انتخاب شدند.ابزارهای به کار گرفته شده شامل مقیاس سنجش معنویت هال و ادواردز، مقیاس سنجش تاب آوری کانر و دیویدسون، مقیاس اضطراب بک و فرم کوتاه پرسشنامه افسردگی بک، بود. تحلیل داده ...

هدف: این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مراقبت معنوی-مذهبی بر میزان اضطراب و افسردگی بیماران پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر قلب در بیمارستان بقیه الله الاعظم تهران در سال 1392 انجام شد. روش مطالعه: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهه، قبل و بعد است که بر روی 68 مددجوی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر انجام شد. نمونه ها به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه مداخله(34) و کنترل(34) قرار داده شدند. ابزارهای جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه مشخصات دموگرافی ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک تبیینی (خوش بینی- بدبینی) و سبک های دلبستگی با اضطراب امتحان بود. پژوهش حاضر مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 349 نفر از دانش آموزان پسر دوره دوم دبیرستان منطقه ورامین با روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای انتخاب شدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سبک تبیینی مارتین سلیگمن و همکاران (1959)؛ سبک های دلبستگی هازان و شاور (1978)؛ و اضطراب امتحان ساراسون (1980) استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره جهت برر ...